Henkel Adhesives – Δήλωση Προστασίας Δεδομένων

1. Γενικά

Αυτή η Δήλωση Προστασίας Δεδομένων έχει σχεδιαστεί για να σας ενημερώσει για τον τύπο των δεδομένων που συλλέγονται και τον τρόπο χρήσης τους. Θα μάθετε επίσης πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα ως υποκείμενα των δεδομένων.

Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων θα δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε και πώς χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα.

Αυτή η Δήλωση Προστασίας Δεδομένων δεν ισχύει για ιστότοπους που είναι προσβάσιμοι μέσω υπερσυνδέσμων σε αυτόν τον ιστότοπο.

 

2. Συλλογή, χρήση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

2.1 Υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων / Στοιχεία επικοινωνίας

Henkel Ελλας Α.Β.Ε.Ε.

Από κοινού με:

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Ντισελντορφ, Γερμανία

ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο. 26 ΓΚΠΔ, εφεξής καλούμενοι μαζί ως «Henkel» ή «εμείς»

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων έναντι ημών καθώς και έναντι όλων των άλλων από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας. Εμείς και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας από κοινού υπεύθυνοι με εμάς θα ενημερώνουμε αμέσως ο ένας τον άλλον για τυχόν δικαιώματα που ασκούνται από τα υποκείμενα των δεδομένων. Θα παρέχουμε ο ένας στον άλλον όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να απαντήσουμε σε αιτήματα για πληροφορίες.

Η Henkel AG & Co. KGaA θα παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων τις απαραίτητες πληροφορίες όπως απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ. Σε αυτή τη διαδικασία, οι άλλοι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας μας παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από την πλευρά τους.

Για να ασκήσετε τυχόν δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων, ανακλήσεις συγκατάθεσης ή γενικά ερωτήματα προστασίας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη Henkel AG & Co. KGaA, «Data Protection», Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Γερμανία (E-Mail: datenschutz@henkel.com)

 

2.2 Γενική Χρήση Ιστοσελίδας

Η Henkel χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για να παρέχει αυτόν τον ιστότοπο στους χρήστες. Οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται μόνο βάσει άλλων νόμιμων υποχρεώσεων ή αδειών ή εάν ο αντίστοιχος χρήστης έχει δώσει συγκατάθεση στη Henkel.

Όταν οι χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπο, η Henkel συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα ορισμένα δεδομένα. Αυτό περιλαμβάνει: τη διεύθυνση IP ή το αναγνωριστικό συσκευής που έχει εκχωρηθεί στην αντίστοιχη τελική συσκευή που χρειαζόμαστε για τη μετάδοση του ζητούμενου περιεχομένου (π.χ. ειδικά κείμενα, εικόνες και πληροφορίες προϊόντος καθώς και ηλεκτρονικά αρχεία που παρέχονται για λήψη κ.λπ.), τη δραστηριότητα των χρηστών στο πλαίσιο του ιστότοπου, τον τύπο της αντίστοιχης τελικής συσκευής, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται καθώς και την ημερομηνία και ώρα χρήσης.

Η Henkel αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες για το πολύ 7 ημέρες με σκοπό την αναγνώριση και την προάσπιση των δικαιωμάτων της έναντι τυχόν κακής χρήσης.

Η Henkel χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες επίσης για βελτιώσεις στην παρουσίαση, τις δυνατότητες και τις λειτουργίες της υπηρεσίας, καθώς και για εργασίες γενικής διαχείρισης.

Εκτός από αυτό, η Henkel διαγράφει ή ανωνυμοποιεί τα δεδομένα σχετικά με τη χρήση, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων IP, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μόλις δεν χρειάζονται πλέον για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Αυτή η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας είναι νόμιμη επειδή (1) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την παροχή του ιστότοπου σύμφωνα με το άρθρο. 6 παράγρ. 1 εδ. β ΓΚΠΔ; ή (2) η Henkel έχει υπέρτερο έννομο συμφέρον να διασφαλίσει και να βελτιώσει τη λειτουργικότητα και τη λειτουργία του ιστότοπου χωρίς σφάλματα και ότι είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των χρηστών σύμφωνα με το άρθρο. 6 παράγρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ.

 

2.3 Πάροχοι Υπηρεσιών / Διεθνείς Διαβιβάσεις Δεδομένων

Για την παροχή του ιστότοπου και των υπηρεσιών που περιέχονται σε αυτόν, η Henkel μπορεί να δεσμεύσει παρόχους υπηρεσιών (π.χ. για τη φιλοξενία ιστοτόπων της Henkel, υπολογιστές και διαχείριση βάσεων δεδομένων, παρακολούθηση κ.λπ.) οι οποίοι, ως εκ τούτου, μπορεί γενικά να επεξεργάζονται επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών δεσμεύονται συμβατικά να επεξεργάζονται αυτά τα προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Henkel και βρίσκονται (i) εντός της ΕΕ/ΕΟΧ, (ii) σε χώρες που αναγνωρίζονται επίσημα από την Επιτροπή της ΕΕ ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων ή ( iii) στις ΗΠΑ και συμμετέχουν στο Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ.

Όπου αυτό δεν συμβαίνει ή εάν οι ίδιοι οι πάροχοι υπηρεσιών προσλαμβάνουν υπεργολάβους τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες που δεν προβλέπουν επίπεδο προστασίας δεδομένων ουσιαστικά ισοδύναμο με αυτό της ΕΕ/ΕΟΧ (δηλαδή εκτός ΕΕ/ΕΟΧ και χώρες που αναγνωρίζονται επίσημα από την Επιτροπή της ΕΕ ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ όσον αφορά τους συμμετέχοντες στο Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ)).

Ωστόσο, όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών μας είναι υποχρεωμένοι να επεξεργάζονται ή να μεταφέρουν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε τρίτες χώρες σε περίπτωση που οι πρόσθετες απαιτήσεις για τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων που κατοχυρώνονται στο άρθρο 44 και επόμενα του ΓΚΠΔ τηρούνται, κατά κύριο λόγο με τη σύναψη Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών της ΕΕ και, εάν απαιτείται, με την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων για τη δημιουργία επαρκούς επιπέδου προστασίας δεδομένων. Οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ είναι υποδείγματα συμβάσεων που παρέχονται από την Επιτροπή της ΕΕ, οι οποίες – εάν απαιτείται – μαζί με πρόσθετα μέτρα αποσκοπούν στη διασφάλιση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων, ακόμη και αν η επεξεργασία πραγματοποιείται εκτός της ΕΕ /ΕΟΧ.

 

3. Περαιτέρω Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

3.1 Λογαριασμός

Ενδέχεται να έχετε δώσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και να έχετε επιλέξει έναν κωδικό πρόσβασης για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό για τον ιστότοπό μας, π.χ. κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας (ως προαιρετική δυνατότητα) ή μέσω μιας σελίδας δημιουργίας λογαριασμού.

Απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού χρήστη και η σχετική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν διάφορες λειτουργίες που προσφέρονται στον ιστότοπό μας. Ωστόσο, η απλή επίσκεψη ή η περιήγηση στον ιστότοπο δεν απαιτεί λογαριασμό.

Σε περίπτωση που μας παρέχετε περαιτέρω πληροφορίες κατά τη χρήση του ιστότοπού μας και των λειτουργιών που περιέχονται σε αυτόν (ενώ είστε συνδεδεμένοι), οι πληροφορίες αυτές αποδίδονται και αποθηκεύονται στον λογαριασμό σας μετά από μια αλληλεπίδραση (π.χ. μια αγορά). Εναλλακτικά, μπορείτε να εισάγετε μόνοι σας τέτοιες πρόσθετες πληροφορίες στο λογαριασμό σας. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας, τον τίτλο εργασίας και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, πληροφορίες για την εταιρεία σας (τομέας/βιομηχανία, μέγεθος, ο ρόλος σας στην εταιρεία κ.λπ.), πληροφορίες πληρωμής καθώς και διευθύνσεις χρέωσης και αποστολής. Θα αποθηκεύσουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με τις αγορές σας και θα σας παρέχουμε μια επισκόπηση των τρεχουσών παραγγελιών και του ιστορικού παραγγελιών στον λογαριασμό σας (εφεξής θα αναφέρονται από κοινού ως "Δεδομένα λογαριασμού").

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα του Λογαριασμού σας για να απλοποιήσουμε και να διασφαλίσουμε τη χρήση του ιστότοπού μας και να σας παρέχουμε μια ενοποιημένη επισκόπηση σχετικά με τα δεδομένα του λογαριασμού σας. Μετά την αρχική εγγραφή του λογαριασμού σας, θα χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω τη διεύθυνση e-mail που έχετε δώσει για να σας στείλουμε ένα αντίστοιχο e-mail επιβεβαίωσης. Μπορείτε να επαναφέρετε και/ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας ανά πάσα στιγμή.

Επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα του Λογαριασμού σας για το σκοπό / έννομο συμφέρον της παροχής αυτής της λειτουργικότητας κατόπιν αιτήματός σας βάσει του άρθρου 6 παράγρ. 1 εδ. β ή εδ. στ ΓΚΠΔ ή σύμφωνα με την αντίστοιχη συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ).

Σε όλους τους λογαριασμούς χρηστών, επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς για έρευνα αγοράς και άλλες στατιστικές αναλύσεις, π.χ. προκειμένου να αποκτήσουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία των πελατών μας, ωστόσο, χωρίς να αναλύσουμε τους λογαριασμούς χρηστών σε ατομικό επίπεδο ή να αποδώσουμε τυχόν αποκτηθείσες πληροφορίες σε μεμονωμένους χρήστες, εάν δεν έχουν συναινέσει μεμονωμένα σε οποιαδήποτε τέτοια επεξεργασία των Δεδομένων του λογαριασμού τους (δείτε παρακάτω).

Αυτή η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων του λογαριασμού σας είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο. 6 παράγρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ επειδή έχουμε υπέρτερο έννομο συμφέρον να βελτιστοποιήσουμε τις προσπάθειες μάρκετινγκ και πωλήσεων βάσει τέτοιων αναλύσεων και πληροφοριών.

Αποθηκεύουμε τα Δεδομένα του Λογαριασμού σας μέχρι να διαγράψετε τον λογαριασμό μέσω της αντίστοιχης λειτουργικότητας στη σελίδα προφίλ του λογαριασμού σας ή για όσο διάστημα απαιτείται σε περίπτωση που ισχύει οποιαδήποτε υποχρεωτική υποχρέωση διατήρησης. Τα περισσότερα από τα δεδομένα λογαριασμού ενδέχεται να αφαιρεθούν περαιτέρω από τον λογαριασμό σας ή/και να τροποποιηθούν από εσάς μεμονωμένα ανά πάσα στιγμή.

Ο λογαριασμός σας θα σας επιτρέψει επίσης να ορίσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με το εάν και ποια επικοινωνία μάρκετινγκ θέλετε να λαμβάνετε από εμάς και με αυτόν τον τρόπο παρέχετε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παράγρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ για οποιαδήποτε τέτοια επικοινωνία μάρκετινγκ και σχετική επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ο σκοπός και το εύρος οποιασδήποτε τέτοιας επεξεργασίας δεδομένων προσδιορίζονται στα αντίστοιχα έντυπα συγκατάθεσης καθώς και στις ισχύουσες ενότητες σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

Σε περίπτωση που μας παρέχετε οποιαδήποτε τέτοια συγκατάθεση, θα επεξεργαστούμε τα Δεδομένα του Λογαριασμού σας για τους σκοπούς και στον βαθμό που προσδιορίζεται στις φόρμες συγκατάθεσης καθώς και στις ισχύουσες ενότητες σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων. Αυτή η επεξεργασία των Δεδομένων του Λογαριασμού σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, αφαιρώντας τα σχετικά πλαίσια ελέγχου στις προτιμήσεις επικοινωνίας του λογαριασμού σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

 

3.2 Ερώτημα πελάτη

Ενδέχεται να έχετε παράσχει τα στοιχεία επικοινωνίας σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, email, τηλεφωνικής κλήσης ή με άλλο τρόπο. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό / έννομο συμφέρον της διεξαγωγής της κλήρωσης με βάση το άρθρο. 6 παράγρ. 1 εδ. β ή εδ. στ ΓΚΠΔ.

Εάν δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης π.χ. κατά τη διάρκεια της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες μας, θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα όχι περισσότερο από όσο χρειάζεται για την εκπλήρωση του προαναφερθέντος σκοπού ή για όσο διάστημα απαιτείται σε περίπτωση που ισχύει οποιαδήποτε εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησης.

 

3.3 Κληρώσεις

Μπορεί να έχετε δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τη διεύθυνσή σας ενώ συμμετέχετε σε μια κλήρωση που διεξάγουμε κατά καιρούς στον ιστότοπό μας. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τη διεξαγωγή της κλήρωσης.

Δεν θα προωθήσουμε τα δεδομένα σας σε κανένα τρίτο μέρος, εκτός εάν για τη διανομή δώρων ή για τη διεξαγωγή της κλήρωσης.

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό / έννομο συμφέρον της διεξαγωγής της κλήρωσης με βάση το άρθρο. 6 παράγρ. 1 εδ. β ή εδ. στ ΓΚΠΔ.

Εάν δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης π.χ. κατά τη διάρκεια της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες μας, θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα όχι περισσότερο από όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τον προαναφερθέντα σκοπό ή για όσο διάστημα απαιτείται σε περίπτωση που ισχύει οποιαδήποτε νομική υποχρέωση διατήρησης.

 

3.4 Δοκιμή προϊόντος

Ενδέχεται να έχετε δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας και τη διεύθυνσή σας κατά τη συμμετοχή σας σε δοκιμές προϊόντων. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τη διεξαγωγή της δοκιμής προϊόντος.

Δεν θα προωθήσουμε τα δεδομένα σας σε κανένα τρίτο μέρος, εκτός εάν πρόκειται για τον σκοπό της δοκιμής του προϊόντος.

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό / έννομο συμφέρον της διεξαγωγής της δοκιμής προϊόντος με βάση το άρθρο. 6 παράγρ. 1 εδ. β ή εδ. στ ΓΚΠΔ.

Εάν δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης π.χ. κατά τη διάρκεια της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες μας, θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα όχι περισσότερο από όσο χρειάζεται για την εκπλήρωση του προαναφερθέντος σκοπού ή για όσο διάστημα απαιτείται σε περίπτωση που ισχύει οποιαδήποτε εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησης.

 

3.5 Έλεγχος απομιμήσεων

Μπορεί να έχετε δώσει το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, π.χ. τη διεύθυνση email σας, καθώς και πληροφορίες προϊόντος, π.χ. όνομα προϊόντος, αριθμός παρτίδας και φωτογραφία του προϊόντος, για έλεγχο πλαστού προϊόντος. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να πραγματοποιήσουμε τον έλεγχο πλαστών προϊόντων/απομιμήσεων και να σας ενημερώσουμε για την έκβασή του. Επιπλέον, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας σε περίπτωση που ο έλεγχος έδειξε ότι το προϊόν που υποβάλατε είναι όντως προϊόν απομίμησης για περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού.

Δεν θα προωθήσουμε τα δεδομένα σας σε κανένα τρίτο μέρος εκτός από το σκοπό της διενέργειας του ελέγχου απομιμήσεων ή περαιτέρω διερεύνησης του συμβάντος.

Η επεξεργασία και η χρήση των δεδομένων σας είναι νόμιμη επειδή έχουμε υπέρτατο έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο. 6 παράγρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ στη διεξαγωγή ελέγχου απομίμησης, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω έρευνας.

Εάν δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης π.χ. κατά τη διάρκεια της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες μας, θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα όχι περισσότερο από όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τον προαναφερθέντα σκοπό ή για όσο διάστημα απαιτείται σε περίπτωση που ισχύει οποιαδήποτε νομική υποχρέωση διατήρησης.

 

3.6 Where to Buy

Εάν κάνετε κλικ στη λειτουργία «Εύρεση διανομέα» στον ιστότοπο, σας παρουσιάζεται μια λίστα ηλεκτρονικών λιανοπωλητών όπου μπορείτε να αγοράσετε το αντίστοιχο προϊόν που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας. Προκειμένου να σας παρέχουμε αυτήν την υπηρεσία, τα δεδομένα σας, όπως η διεύθυνση IP σας και το προϊόν που σας ενδιαφέρει, θα μεταφερθούν στον πάροχο αυτής της υπηρεσίας, NeuIntel, LLC, 20 Pacifica, Suite 1000, Irvine, CA 92618. Εάν αποφασίσετε να ακολουθήσετε μια υποδεικνυόμενη προσφορά κάνοντας κλικ στο «Αγοράστε τώρα», θα προωθηθείτε στον ιστότοπο του αντίστοιχου ηλεκτρονικού λιανοπωλητή. Αυτή η προώθηση καθώς και η εκ νέου δρομολόγηση στη διαδικασία διευκολύνονται στον έλεγχο της NeuIntel, LLC. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων και την εφαρμοζόμενη περίοδο αποθήκευσης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.pricespider.com/privacy-policy-2021/ (σύμφωνα με την ενότητα 4.B.i.)

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό / έννομο συμφέρον της παροχής αυτής της υπηρεσίας βάσει του άρθρου. 6 παράγρ. 1 εδ. β ή εδ. στ ΓΚΠΔ.

Εάν δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης π.χ. κατά τη διάρκεια της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες μας, θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα όχι περισσότερο από όσο χρειάζεται για την εκπλήρωση του προαναφερθέντος σκοπού ή για όσο διάστημα απαιτείται σε περίπτωση που ισχύει οποιαδήποτε εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησης.

 

3.7 Διαδικτυακά σεμινάρια (Webinars)

Μπορεί να έχετε δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, π.χ. τη διεύθυνση email σας πριν ή κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών σεμιναρίων. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για την παροχή του διαδικτυακού σεμιναρίου. Τα διαδικτυακά σεμινάρια θα διεξαχθούν μέσω της MS Teams ή παρόμοιας υπηρεσίας και απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε συνδεδεμένες εταιρείες της Henkel ή σε διανομείς που είναι υπεύθυνοι για την εν λόγω περιοχή και κατηγορία προϊόντων, είτε επειδή αυτές οι συνδεδεμένες εταιρείες ή διανομείς πραγματοποιούν το διαδικτυακό σεμινάριο είτε για να διευκολυνθεί η επικοινωνία με τις πωλήσεις από ένα διαδικτυακό σεμινάριο.

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό / έννομο συμφέρον παροχής του διαδικτυακού σεμιναρίου σε εσάς με βάση το άρθρο. 6 παράγρ. 1 εδ. β ή εδ. στ ΓΚΠΔ.

Εάν δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης π.χ. κατά τη διάρκεια της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες μας, θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα όχι περισσότερο από όσο χρειάζεται για την εκπλήρωση του προαναφερθέντος σκοπού ή για όσο διάστημα απαιτείται σε περίπτωση που ισχύει οποιαδήποτε εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησης.

 

3.8 Έρευνες

Σε περίπτωση που συμμετάσχετε σε μια έρευνα στον ιστότοπό μας ή στη γραμμή επικοινωνίας της υπηρεσίας μας ή οπουδήποτε αλλού, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα επικοινωνίας σας, π.χ. τη διεύθυνση email σας καθώς και τις απαντήσεις σας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αποφασίσετε να μοιραστείτε μαζί μας ως απάντηση στην έρευνα. Θα χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας για σκοπούς έρευνας αγοράς και γνώμης, διασφάλισης ποιότητας και εκπαίδευσης, καθώς και για τη δημιουργία περαιτέρω επιχειρηματικών πληροφοριών.

Δεν θα προωθήσουμε τα δεδομένα σας σε κανένα τρίτο μέρος, εκτός εάν πρόκειται για τον σκοπό της διεξαγωγής της έρευνας.

Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας είναι νόμιμη επειδή (i) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή της έρευνας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παράγρ. 1 εδ. β ΓΚΠΔ, και (ii) έχουμε υπέρτερο έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο. 6 παράγρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ στο πλαίσιο βελτιστοποίησης των προσπαθειών μάρκετινγκ, υπηρεσιών και πωλήσεων με βάση τέτοιες αναλύσεις και πληροφορίες. Εναλλακτικά, μπορεί να έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να συμμετάσχετε στην έρευνα. Σε αυτή την περίπτωση, θα επεξεργαστούμε τις παρεχόμενες πληροφορίες σας με βάση τη συγκατάθεσή σας και για τους σκοπούς και στο βαθμό που περιγράφονται σε αυτήν.

Εάν δεν έχετε δώσει (πρόσθετη) συγκατάθεση για μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης π.χ. κατά τη διάρκεια της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες μας, θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα όχι περισσότερο από όσο χρειάζεται για την εκπλήρωση του προαναφερθέντος σκοπού ή για όσο διάστημα απαιτείται σε περίπτωση που ισχύει οποιαδήποτε νομική υποχρέωση διατήρησης.

 

3.9 Εξατομικευμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ και Ψηφιακό Περιεχόμενο

Μπορεί να έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ότι – με βάση την ανάλυση των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται παρακάτω – η Henkel μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για εξατομικευμένους σκοπούς μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των προσφορών προϊόντων και άλλων επικοινωνιών σχετικά με τις τεχνολογίες κόλλας της Henkel μέσω ενός, περισσότερων ή όλων των παρακάτω καναλιών:

 • μέσω e-mail (δηλαδή ενημερωτικά δελτία και άλλες διαφημίσεις μέσω e-mail που παρέχουν πληροφορίες για όλα τα προϊόντα και τις προτάσεις στον τομέα της Henkel Adhesive Technologies)
 • μέσω διαδικτυακών διαφημίσεων στο Facebook ή στο LinkedIn (δηλαδή διαφημίσεις για προϊόντα Henkel και εκδηλώσεις σχετικά με τεχνολογίες κόλλας που εμφανίζονται στο Facebook και στο LinkedIn)

Η διεύθυνση e-mail σας ή/και το αναγνωριστικό χρήστη σας θα μεταφερθούν στο Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland και LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Δουβλίνο 2 , Ιρλανδία για το σκοπό αυτό.

 • μέσω (άλλων) ιστότοπων και εφαρμογών τρίτων (δηλαδή προσφορών προϊόντων, ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών της Henkel και ηλεκτρονικής επικοινωνίας σχετικά με τα προϊόντα και τις εκδηλώσεις της σχετικά με τις τεχνολογίες κόλλας, επίσης σε ιστότοπους και εφαρμογές τρίτων)

Ανάλογα με το εύρος της συγκατάθεσής σας, θα εξατομικεύσουμε την επικοινωνία μάρκετινγκ, τις ψηφιακές υπηρεσίες, τις δραστηριότητες λιανικής και τη διαφήμιση στο διαδίκτυο μέσω των επιλεγμένων καναλιών με βάση την ανάλυση των αλληλεπιδράσεών σας μαζί μας, τους ιστότοπους και τις υπηρεσίες μας (όπως αναφέρεται παρακάτω αναλυτικότερα ), μεταξύ άλλων μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών, για να παρέχουμε σε εσάς και την εταιρεία που εκπροσωπείτε, το πιο σχετικό και ενδιαφέρον περιεχόμενο.

Σε αυτήν την περίπτωση, θα αναλύσουμε συγκεκριμένα τη χρήση από μέρους σας (1) του ενημερωτικού μας δελτίου και άλλων διαφημίσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (2) των ιστοτόπων μας, καθώς και (3) των προηγούμενων αλληλεπιδράσεών σας μαζί μας, συμπεριλαμβανομένων των ερωτημάτων και των παραπόνων που έχετε υποβάλει και τις αγορές που έχετε κάνει για την εταιρεία σας, (4) τη συμμετοχή σας σε διαδικτυακές και εκτός σύνδεσης εκδηλώσεις (είτε φιλοξενούνται από εμάς είτε από τρίτο μέρος), (5) την ενασχόλησή σας με τις διαδικτυακές μας διαφημίσεις στον ιστότοπό μας καθώς και σε ιστότοπους και εφαρμογές τρίτων, και (6) τις δημόσια προσβάσιμες πληροφορίες που περιέχονται στα επαγγελματικά σας προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και την ανωνυμοποίηση οποιωνδήποτε τέτοιων πληροφοριών προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω ανάλυση των αλληλεπιδράσεών σας μαζί μας χωρίς να μπορούμε να αποδώσουμε τέτοιες πληροφορίες σε εσάς.

Βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτό το πλαίσιο στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παράγρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο ανάκλησης συγκατάθεσης ή στέλνοντας μια επιστολή ή ένα e-mail στα προαναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας μέσω των ρυθμίσεων του προσωπικού σας λογαριασμού, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αποεπιλέγοντας το σχετικό πλαίσιο ελέγχου στις προτιμήσεις επικοινωνίας σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους προαναφερθέντες σκοπούς μόνο εφόσον η συγκατάθεση είναι έγκυρη ή για όσο διάστημα απαιτείται σε περίπτωση οποιωνδήποτε νόμιμων υποχρεώσεων διατήρησης.

 

3.10 Επικοινωνία μάρκετινγκ στο πλαίσιο υφιστάμενων σχέσεων με πελάτες

Σε περίπτωση που λάβαμε τη διεύθυνση e-mail σας με αφορμή την πώληση ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να σας στείλουμε επικοινωνία σχετικά με δικά μας παρόμοια αγαθά και υπηρεσίες υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχετε αντιταχθεί σε τέτοια χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στη λήψη τέτοιας επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση [datenschutz@henkel.com]. Η αντίρρηση δεν συνεπάγεται άλλα έξοδα εκτός από τα έξοδα διαβίβασης σύμφωνα με τις βασικές χρεώσεις.

Η νομική βάση για αυτό είναι η συγκατάθεσή σας (στο βαθμό που δίνεται) σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη που μεταφέρει το άρθρο 5 (3) εδάφιο 1 της Οδηγίας της ΕΕ για το απόρρητο και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 2002/58/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο στη δικαιοδοσία όπου είναι εγκατεστημένη η Henkel.

 

4. Cookies, Pixel, Fingerprints και παρόμοιες τεχνολογίες

4.1 Γενικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες (συνολικά «cookies») που αποθηκεύονται στη συσκευή σας για τους ακόλουθους σκοπούς: Αυστηρά απαραίτητα, Λειτουργικά, Επιδόσεων και Εξατομικευμένη εμπορική προώθηση (μάρκετινγκ). Αυτά εξηγούνται με περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω.

Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας, ειδικά για την περίοδο αποθήκευσής τους, ή να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον στις «Ρυθμίσεις cookie». Εκεί, παρακαλούμε μετακινήστε το αντίστοιχο ρυθμιστικό προς τα αριστερά και κάντε κλικ στο «Αποδοχή επιλεγμένων σκοπών» εάν θέλετε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για μεμονωμένους σκοπούς ή κάντε κλικ στο «Απόρριψη» εάν θέλετε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για όλους αυτούς τους σκοπούς. Σε αυτήν την περίπτωση, θα χρησιμοποιηθούν μόνο τα cookies που είναι τεχνικά απαραίτητα για την παροχή αυτού του ιστότοπου.

Η συγκατάθεσή σας ορίζεται ανά πρόγραμμα περιήγησης και υπολογιστή. Επομένως, εάν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας στο σπίτι και στην εργασία ή με διαφορετικά προγράμματα περιήγησης, πρέπει να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας σε κάθε συσκευή ή πρόγραμμα περιήγησης.

Η Henkel εμπλέκει εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω, οι οποίοι ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασίαν για τη Henkel σύμφωνα με το άρθρο. 28 ΓΚΠΔ ή ως διακριτοί υπεύθυνοι επεξεργασίας. Οι εταιρείες που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα μαζί με τη Henkel ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο. 26 ΓΚΠΔ παρατίθενται παρακάτω.

 

4.2 Τεχνικά απαραίτητα cookies

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η χρήση του ιστότοπού μας (π.χ. για εμφάνιση περιεχομένου, εξισορρόπηση φορτίου και ασφάλεια πληροφορικής) και θα χρησιμοποιηθούν αυτόματα. Η νομική βάση για αυτό είναι η αντίστοιχη διάταξη του  άρθρου 5 παρ. 3 εδ. 2 της Οδηγίας της ΕΕ για το απόρρητο και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 2002/58/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο στη δικαιοδοσία όπου είναι εγκατεστημένη η Henkel, και για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν για το σκοπό αυτό Άρθ. 6 παρ. (1) εδ. β ΓΚΠΔ.

 

4.3 Λειτουργικά Cookies

Τα λειτουργικά cookies χρησιμοποιούνται για να σας παρέχουν λειτουργίες που δεν είναι απολύτως απαραίτητες, αλλά σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με πιο άνετο και εξατομικευμένο τρόπο, π.χ. αποθηκεύοντας και αναλύοντας τις προτιμήσεις, τις καταχωρήσεις και τις ρυθμίσεις σας, όπως οι επιλογές γλώσσας. Εάν δεν επιτρέπετε λειτουργικά cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην παρέχονται ή να μην λειτουργούν σωστά..

Η νομική βάση για αυτό είναι η συγκατάθεσή σας (στο βαθμό που δίνεται) σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη που μεταφέρει το άρθρο. 5 (3) εδάφιο 1 της Οδηγίας της ΕΕ για το α-πόρρητο και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 2002/58/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο στη δικαιοδοσία όπου είναι εγκατεστημένη η Henkel, και για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν για το σκοπό αυτό Άρθ. 6 παρ. (1) εδ. α ΓΚΠΔ.

 

4.4 Cookies Επιδόσεων

Τα cookies επιδόσεων χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπού μας από εσάς, προκειμένου να μετρηθεί και να βελτιωθεί η απόδοση του ιστότοπού μας καθώς και η εμπειρία χρήσης για τους χρήστες. Για αυτό, ειδικά οι επισκέψεις, οι δραστηριότητες και οι αλληλεπιδράσεις σας στους ιστότοπούς μας και σε άλλους ιστότοπους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή σας αναλύονται και χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ψευδώνυμων στατιστικών στοιχείων. Αυτό μας βοηθά, για παράδειγμα, να γνωρίζουμε ποιες σελίδες του ιστότοπού μας είναι οι πιο και λιγότερο δημοφιλείς και να δούμε πώς μετακινούνται οι χρήστες στον ιστότοπο, καθώς και να διεξάγουμε δοκιμές και σε αυτή τη βάση να δημιουργούμε επιχειρηματικές πληροφορίες προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τις προσπάθειες πωλήσεών μας.

Στους ιστότοπούς μας που απευθύνονται σε επιχειρηματικούς πελάτες, τα δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της εταιρείας στην οποία εργάζεστε, προκειμένου να διατηρηθούν οι πληροφορίες μας σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες που μπορεί να έχουμε ήδη επιχειρηματική σχέση ή που ενδιαφέρονται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Για αυτό, τα δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να αντιστοιχιστούν και να συνδυαστούν με δεδομένα από τον συνεργάτη μας Dun & Bradstreet, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Επιπλέον, τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και να αναλυθούν για την παρακολούθηση των αγορών των προϊόντων μας σε ηλεκτρονικά καταστήματα, ειδικά για να κατανοήσουμε ποιες (ομάδες) επισκεπτών ιστοτόπου (1) αγοράζουν τι είδους προϊόντα και (2) από πού αγοράζουν από (δηλαδή από ποιο ηλεκτρονικό κατάστημα λιανικής), καθώς και να αναλύσει ποιους άλλους λιανοπωλητές και καταστήματα επισκέφθηκαν.

Η νομική βάση για αυτό είναι η συγκατάθεσή σας (στο βαθμό που δίνεται) σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη που μεταφέρει το άρθρο. 5 (3) εδάφιο 1 της Οδηγίας της ΕΕ για το απόρρητο και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 2002/58/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο στη δικαιοδοσία όπου είναι εγκατεστημένη η Henkel, και για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν για το σκοπό αυτό Άρθ. 6 παρ. (1) εδ. α ΓΚΠΔ.

Τα cookies απόδοσης χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των παρακάτω εργαλείων. Στην αντίστοιχη περιγραφή, σας ενημερώνουμε επίσης για το πώς μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για το αντίστοιχο εργαλείο συγκεκριμένα. Το γενικό δικαίωμά σας να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για έναν ή όλους τους σκοπούς αυτής της ενότητας που περιγράφεται παραπάνω παραμένει ανεπηρέαστο.

 

 • Dun & Bradstreet Direct+

Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Dun & Bradstreet Direct+, μια υπηρεσία που παρέχεται από την Dun & Bradstreet Deutschland GmbH, Robert Bosch Straße 11, 64293 Darmstadt, Γερμανία ("D&B"). Αυτό το εργαλείο μας επιτρέπει να εντοπίζουμε και να αναλύουμε τους επισκέπτες του ιστότοπου, ιδίως παρέχοντάς μας πληροφορίες για επισκέπτες που ενεργούν για λογαριασμό άλλων εταιρειών με τις οποίες συνεργαζόμαστε ήδη ή μπορεί να θέλουμε να συνάψουμε επιχειρηματική σχέση.

Για το σκοπό αυτό, η D&B δημιουργεί ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Το cookie συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και η D&B αξιολογεί τις παρεχόμενες λεπτομέρειες σε σχέση με αυτές στη βάση δεδομένων της και χρησιμοποιεί τον αποκλειστικό αλγόριθμο για να προσδιορίσει οντότητες πίσω και λεπτομέρειες σχετικά με κάθε επισκέπτη του ιστότοπου. Από αυτή την άποψη, –μέσω της D&B– ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως: το όνομά σας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα εργοδότη, στοιχεία επικοινωνίας, τίτλους εργασίας, διεύθυνση επιχείρησης, ακαδημαϊκό τίτλο και προσόντα, τον λεγόμενο αριθμό D-U-N-S (ένας μοναδικός εννεαψήφιο αριθμητικό αναγνωριστικό που αναφέρεται σε μια μεμονωμένη επιχειρηματική οντότητα)· είδος επιχείρησης; Διεύθυνση IP και δεδομένα cookie.

Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες με σκοπό τον εντοπισμό επιχειρηματικών οντοτήτων με τις οποίες συνεργαζόμαστε ήδη ή ενδέχεται να θέλουμε να συνάψουμε επιχειρηματική σχέση, εμπλουτίζοντας τις υπάρχουσες πληροφορίες μας σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες και παρακολουθώντας τις αλλαγές στις επιχειρηματικές οντότητες, προκειμένου να διατηρούμε ενημερωμένες τις σχετικές επιχειρηματικές πληροφορίες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις υπηρεσίες D&B μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

https://www.dnb.com/de-de/datenschutz/downloadbereich/

Ανάκληση συγκατάθεσης:

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, απενεργοποιώντας τα cookies στον ιστότοπό μας στην ενότητα "Ρυθμίσεις cookies".

 

4.5 Cookies εξατομικευμένης εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ)

Τα cookies εξατομικευμένης εμπορικής προώθησης ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από εμάς και τους διαφημιστικούς μας συνεργάτες που αναφέρονται παρακάτω, ορισμένοι από τους οποίους ενεργούν ως διακριτολί υπεύθυνοι επεξεργασίας ή από κοινού με εμάς ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας. Αυτά τα cookies ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από εμάς και τους συνεργάτες μας για να δημιουργήσουμε ένα προφίλ των ενδιαφερόντων, της συμπεριφοράς και των χαρακτηριστικών σας για να σας δείξουμε σχετικές διαφημίσεις στον ιστότοπό μας και σε άλλα μέσα, όπως ιστότοπους, σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σε εφαρμογές (κινητά) παρέχεται επίσης από τρίτους. Για αυτό, ειδικά τη συμπεριφορά χρήσης σας (επίσης σε άλλους ιστότοπους, πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και εφαρμογές), συμπεριλαμβανομένων των αλληλεπιδράσεών σας με περιεχόμενο και διαφημίσεις, πληροφορίες που έχετε εισαγάγει (π.χ. σε φόρμες και έρευνες), επαγγελματικές πληροφορίες για εσάς (που συλλέγεται μεταξύ άλλων από το LinkedIn), καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας και την τοποθεσία σας. Αυτά τα δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση και τη μέτρηση της επιτυχίας των διαφημιστικών καμπανιών.

Επιπλέον, αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθοριστεί εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικές συσκευές και να τις συνδέσετε μεταξύ τους, ειδικά για να συνδυάσουν τα δεδομένα που συλλέγονται για εσάς μέσω αυτών των διαφορετικών συσκευών, καθώς και για την εμφάνιση (εξατομικευμένων) διαφημιστικών εκστρατειών και τη μέτρηση της επιτυχίας διαφημίσεις σε όλες τις συσκευές.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία για να καθοριστεί εάν άλλες συσκευές μπορούν να εκχωρηθούν στο νοικοκυριό σας και σε αυτήν την περίπτωση να συνδυαστούν με δεδομένα μελών του νοικοκυριού σας για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα σχετικά με την εξατομικευμένη εμπορική προώθηση, ειδικά για την προβολή (εξατομικευμένη) διαφήμισης σε συσκευές που έχουν εκχωρηθεί στο νοικοκυριό σας.

Εάν δεν επιτρέπετε τα cookies για εξατομικευμένη εμπορική προώθηση, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε συγκεκριμένα διαφημίσεις που μπορεί να είναι λιγότερο σχετικές για εσάς.

Η νομική βάση για αυτό είναι η συγκατάθεσή σας (στο βαθμό που δίνεται) σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη που μεταφέρει το άρθρο. 5 (3) εδάφιο 1 της Οδηγίας της ΕΕ για το απόρρητο και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 2002/58/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο στη δικαιοδοσία όπου είναι εγκατεστημένη η Henkel, και για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν για το σκοπό αυτό Άρθ. 6 παρ. (1) εδ. α ΓΚΠΔ.

Τα cookies εξατομικευμένης εμπορικής προώθησης χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των παρακάτω εργαλείων. Στην αντίστοιχη περιγραφή σας ενημερώνουμε επίσης για το πώς μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για το αντίστοιχο εργαλείο συγκεκριμένα. Το γενικό δικαίωμά σας να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για έναν ή όλους τους σκοπούς αυτής της ενότητας που περιγράφεται παραπάνω παραμένει ανεπηρέαστο.

 

 • Adobe Analytics

Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Adobe Analytics, μια υπηρεσία web analytics που παρέχεται από την Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Δουβλίνο 24, Ιρλανδία) (“Adobe”) για ο σκοπός της ανάλυσης της χρήσης αυτού του ιστότοπου.

Για το σκοπό αυτό, εγκαθίστανται cookies στη συσκευή σας. Αυτά τα cookies θα συλλέγουν δεδομένα όπως πληροφορίες προγράμματος περιήγησης και συσκευής, τη διεύθυνση IP σας, τους ιστότοπους που έχετε επισκεφτεί και την ημερομηνία και ώρα του αιτήματος διακομιστή με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους χειριστές ιστοτόπων και την παροχή άλλων υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του Διαδικτύου προς τον πάροχο του ιστότοπου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις που είχαν οι χρήστες με τις διαφημίσεις (κάνοντας κλικ σε μια διαφήμιση με κείμενο ή προβολή μιας διαφήμισης βίντεο).

Έχουμε εφαρμόσει το Adobe Analytics με τέτοιο τρόπο ώστε η τελευταία οκτάδα (το τελευταίο τμήμα) της διεύθυνσης IP σας να αποκρύπτεται αμέσως όταν συλλέγεται η διεύθυνση IP και σε κάθε περίπτωση αυτό εκτελείται πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία της διεύθυνσης IP. Μόνο μια κατά προσέγγιση τοποθεσία θα είναι διαθέσιμη για τους σκοπούς της στατιστικής ανάλυσης.

Η Henkel θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγει για να βελτιστοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο και τις καμπάνιες, να επαναστοχεύσει και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις. Για το σκοπό αυτό, τα cookies που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας σας επιτρέπουν να στοχεύεστε εκ νέου στους ιστότοπους μας καθώς και σε ιστότοπους τρίτων. Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα περιήγησής σας αναγνωρίζεται κατά την παράδοση της διαφήμισης και εκχωρείται σε μια ομάδα-στόχο. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την προβολή σχετικών και ενδιαφέρουσες διαφημίσεις σε εσάς.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο στις υπηρεσίες της Adobe εδώ: https://www.adobe.com/privacy/policy.html  

Ανάκληση συγκατάθεσης:

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, απενεργοποιώντας τα cookies στον ιστότοπό μας στην ενότητα "Ρυθμίσεις cookies".

 

 • Google Analytics

Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία) και την Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ) (“ Google») για το σκοπό της ανάλυσης της χρήσης αυτού του ιστότοπου.

Για το σκοπό αυτό, εγκαθίσταται ένα cookie στη συσκευή σας. Αυτό το cookie θα συλλέγει δεδομένα όπως πληροφορίες προγράμματος περιήγησης και συσκευής, τη διεύθυνση IP σας, τους ιστότοπους που επισκέπτεστε και την ημερομηνία και ώρα του αιτήματος διακομιστή με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους χειριστές ιστοτόπων και την παροχή άλλων υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του Διαδικτύου στον πάροχο του ιστότοπου. Το cookie συλλέγει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις που είχαν οι χρήστες με τις διαφημίσεις (κάνοντας κλικ σε μια διαφήμιση με κείμενο ή προβάλλοντας μια διαφήμιση βίντεο).

Η Henkel θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγει για να βελτιστοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο και τις καμπάνιες, να επαναστοχεύσει και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις. Για το σκοπό αυτό, τα cookie που αποθηκεύονται στη συσκευή σας από την Google σάς επιτρέπουν να στοχεύεστε εκ νέου αφενός (π.χ. εντός του πεδίου εφαρμογής του "Google Ads") στους ιστότοπους της Google και αφετέρου (π.χ. εντός του πεδίου εφαρμογής του "Google Campaign Manager 360”) στους ιστότοπούς μας και – ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας – όταν επισκέπτεστε ιστότοπους άλλων συνεργατών. Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα περιήγησής σας αναγνωρίζεται κατά την παράδοση της διαφήμισης και εκχωρείται σε μια ομάδα-στόχο. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την προβολή σχετικών και ενδιαφέρουσες διαφημίσεις σε εσάς.

Έχουμε εφαρμόσει το Google Analytics με τέτοιο τρόπο ώστε η τελευταία οκτάδα (το τελευταίο τμήμα) της διεύθυνσης IP σας να συγχέεται αμέσως όταν η διεύθυνση IP συλλέγεται εντός της ΕΕ ή του ΕΟΧ. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP αποστέλλεται και συντομεύεται από τους διακομιστές της Google στις ΗΠΑ.Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο στις υπηρεσίες Google εδώ:http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Ανάκληση συγκατάθεσης:

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, απενεργοποιώντας τα cookies στον ιστότοπό μας στην ενότητα "Ρυθμίσεις cookies". Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies γενικά, αλλά, ωστόσο, δεν αισθάνεστε άνετα με τη χρήση των cookies του Google Analytics, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτόν τον σύνδεσμο (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) και να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε ένα browser-plugin για να απενεργοποιήσετε τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων (cookies και διεύθυνση IP) από το Google Analytics.

 

 • Adobe Target

Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Adobe Target, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Camp-pus, Saggart, Δουβλίνο 24, Ιρλανδία) ("Adobe") για ο σκοπός της ανάλυσης χρήστη και της δοκιμής A/B.

Για το σκοπό αυτό, εγκαθίσταται ένα cookie στη συσκευή σας. Αυτό το cookie θα συλλέγει δεδομένα – όπως πληροφορίες προγράμματος περιήγησης και συσκευής, την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο (π.χ. διαφημίσεις και προϊόντα με κλικ), τη διεύθυνση IP σας, τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί και την ημερομηνία και ώρα του αιτήματος διακομιστή – με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του ιστοσελίδα, διενεργώντας δοκιμές των ιστότοπών μας (ιδίως A/B-testing) και παρέχοντας δυναμικά εξατομικευμένο περιεχόμενο όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς θα μεταδοθούν και θα αποθηκευτούν από την Adobe για λογαριασμό μας. Έχουμε εφαρμόσει το Adobe Target με τέτοιο τρόπο ώστε η τελευταία οκτάδα (το τελευταίο τμήμα) της διεύθυνσης IP σας να αποκρύπτεται αμέσως όταν συλλέγεται η διεύθυνση IP και σε κάθε περίπτωση αυτό εκτελείται πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία της διεύθυνσης IP. Μόνο μια κατά προσέγγιση τοποθεσία θα είναι διαθέσιμη για τους σκοπούς της στατιστικής ανάλυσης.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο στις υπηρεσίες της Adobe εδώ: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Ανάκληση συγκατάθεσης:

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, απενεργοποιώντας τα cookies στον ιστότοπό μας στην ενότητα "Ρυθμίσεις cookies". Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies γενικά, αλλά, ωστόσο, δεν αισθάνεστε άνετα με τη χρήση των Adobe Target cookies, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτόν τον σύνδεσμο (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) και να απενεργοποιήσετε τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων από την Adobe.

 

 • Adobe Marketo Munchkin

Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί το Adobe Marketo Munchkin, έναν κώδικα παρακολούθησης JavaScript που παρέχεται από την Marketo EMEA Ltd., Cairn House, South County Business Park, Leopardstown Road, Δουβλίνο 18, Ιρλανδία ("Marketo") με σκοπό τη βελτιστοποίηση εκστρατειών μάρκετινγκ.

Για το σκοπό αυτό, εγκαθίσταται ένα cookie στη συσκευή σας. Αυτό το cookie θα συλλέγει δεδομένα όπως πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή, την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο (π.χ. διαφημίσεις και προϊόντα), τη διεύθυνση IP σας, τους ιστότοπους που επισκεφτήκατε, δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού που προκύπτουν από την αναζήτηση IP, την ημερομηνία και την ώρα του αιτήματος του διακομιστή και δεδομένα που συλλέγονται μέσω της συμπλήρωσης φορμών. Τα παρεχόμενα δεδομένα αποθηκεύονται και επεξεργάζονται απευθείας στο Marketo, επιτρέποντάς μας να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τη δημιουργία ομάδων-στόχων, την τμηματοποίηση ενδιαφερόντων, τη δημιουργία οδηγών, τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας και την παροχή βελτιστοποιημένων και εξατομικευμένων εκστρατειών μάρκετινγκ.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας από εσάς θα διαβιβάζονται και θα αποθηκεύονται από την Marketo για λογαριασμό μας.Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο στις υπηρεσίες Marketo εδώ: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Ανάκληση συγκατάθεσης:

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, απενεργοποιώντας τα cookies στον ιστότοπό μας στην ενότητα "Ρυθμίσεις cookies".

 

 • Microsoft Advertising (προηγουμένως BingAds)

Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το "Microsoft Advertising", μια υπηρεσία που παρέχεται από τη Microsoft Ireland Operations Limited One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Δουβλίνο 18 ("Microsoft") με σκοπό την παροχή εξατομικευμένων και βελτιστοποιημένων διαφημίσεων σε εσάς εντός του διαφημιστικού δικτύου της Microsoft. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τη Microsoft στο πλαίσιο αυτό μπορείτε να βρείτε εδώ: https://help.ads.microsoft.com/apex/index/3/en-us/53056#!.

Για τους σκοπούς της διαφήμισης της Microsoft, εγκαθίσταται ένα cookie στη συσκευή σας. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι να έχετε φτάσει στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης από τη "Microsoft Advertising". Με αυτό το cookie, η Microsoft επεξεργάζεται τις πληροφορίες που συλλέγονται από τη συσκευή σας σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας, τις αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπό μας και τα μέτρα διαφήμισης, καθώς και τη διεύθυνση IP σας, το αναγνωριστικό cookie, τις πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης, τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί προηγουμένως και την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης για τους σκοπούς της ανάλυσης και της απεικόνισης της μέτρησης της εμβέλειας των διαφημίσεών μας και της προβολής εξατομικευμένων διαφημίσεων ("Δεδομένα Χρήστη Microsoft Advertising", περισσότερα σχετικά με τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία περιγράφονται εδώ: https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/microsoft-advertising-agreement, section 8). Για το σκοπό αυτό, μπορεί επίσης να προσδιοριστεί αν οι διάφορες τελικές συσκευές ανήκουν σε εσάς ή στο νοικοκυριό σας. Με την "Παρακολούθηση μετατροπής", μπορούν να παρακολουθούνται οι στόχοι μετατροπής, όπως οι αγορές, οι εγγραφές και οι λήψεις. Με το "Remarketing", οι χρήστες του ιστοτόπου μας μπορούν να επαναπροσδιοριστούν και να αναγνωριστούν σε άλλους ιστοτόπους εντός του διαφημιστικού δικτύου της Microsoft (π.χ. στο Bing ή στο Yahoo Search) και να τους εμφανιστούν διαφημίσεις προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο στις υπηρεσίες της Microsoft θα βρείτε εδώ: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Ανάκληση συγκατάθεσης:

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, απενεργοποιώντας τα cookies στον ιστότοπό μας στην ενότητα "Ρυθμίσεις cookies". Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies γενικά, αλλά ωστόσο δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε εξατομικευμένη διαφήμιση της Microsoft, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε μεμονωμένα τις διαφημιστικές σας ρυθμίσεις με τη Microsoft σε αυτόν τον σύνδεσμο: https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/personalized-ads.

 

 • Google Campaign Manager 360 (προηγουμένως DoubleClick)

Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, με το Google Campaign Manager 360 ("Campaign Manager") χρησιμοποιούμε μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ("Google"), για την προβολή σχετικών διαφημίσεων σε εσάς.

Για το σκοπό αυτό, η Google εγκαθιστά ένα cookie στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP σας. Εκτός από τη διεύθυνση IP, τις πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή, τους ιστότοπους που επισκέπτεστε και την ώρα πρόσβασης, αυτό το cookie συλλέγει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και τις διαφημίσεις στις οποίες κάνετε κλικ. Αυτό επιτρέπει στην Google και στους συνεργαζόμενους ιστότοπους της να προβάλλουν διαφημίσεις που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις στις σελίδες της Henkel ή σε άλλους ιστότοπους. Τα cookies του Campaign Manager χρησιμοποιούν έναν ψευδώνυμο αριθμό αναγνώρισης που έχει εκχωρηθεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας για τον έλεγχο των διαφημίσεων στην οθόνη και των ελκυστικών διαφημίσεων. Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα περιήγησής σας αναγνωρίζεται όταν προβάλλονται διαφημίσεις και αντιστοιχίζεται σε μια ομάδα-στόχο. Τα cookies που αποθηκεύονται στη συσκευή σας από τη Google σας επιτρέπουν έτσι να επαναπροσδιορίζεστε αφενός (π.χ. στο πλαίσιο των "Google Ads") στους ιστότοπους της Google και αφετέρου (π.χ. στο πλαίσιο του "Google Campaign Manager 360") στους ιστότοπούς μας και - ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας - όταν επισκέπτεστε ιστότοπους άλλων συνεργατών.

Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους διαχειριστές του ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου.

Στο πλαίσιο του Campaign Manager, χρησιμοποιούμε το σύστημα παρακολούθησης μετατροπών "Floodlight" για να παρακολουθούμε και να αναφέρουμε τις μετατροπές μετά την αλληλεπίδραση των χρηστών με μία από τις διαφημίσεις προβολής ή αναζήτησης της Google. Για να γίνει αυτό, η Google εγκαθιστά ένα cookie στη συσκευή σας. Το Floodlight παρακολουθεί τη δραστηριότητα του χρήστη στον ιστότοπό μας ή σε ιστότοπο τρίτου μέρους αφού ο χρήστης έχει κάνει κλικ σε μια διαφήμιση της Google και αναγνωρίζει ή επαναπροσδιορίζει τους χρήστες μέσω του αναγνωριστικού χρήστη τους. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Floodlight για την απόδοση μετατροπών. Η Floodlight μετρά επίσης μετατροπές μεταξύ διαφορετικών περιβαλλόντων (π.χ. χρήστης κάνει κλικ σε διαφήμιση πληρωμένης αναζήτησης σε κινητή συσκευή αλλά μετατρέπει από επιτραπέζιο υπολογιστή) χρησιμοποιώντας - σύμφωνα με την Google - διάφορες πηγές συγκεντρωτικών και ανώνυμων δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο στις υπηρεσίες της Google θα βρείτε εδώ: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Ανάκληση συγκατάθεσης:

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, απενεργοποιώντας τα cookies στον ιστότοπό μας στην ενότητα "Ρυθμίσεις cookies". Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies γενικά, αλλά, ωστόσο, δεν αισθάνεστε άνετα με τη χρήση των Cook-ies της Google Campaign, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτόν τον σύνδεσμο (www.google.com/settings/ads/onweb) για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία Campaign Manager της Google.

 

 • Google Ads

Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις "διαφημίσεις Google", μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία ("Google"), για τους σκοπούς της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μέτρων και για να σας απευθυνθεί εκ νέου.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, η "Google Ads" εγκαθιστά ένα cookie στη συσκευή σας. Με αυτό το cookie, η Google επεξεργάζεται τις πληροφορίες που παράγονται από τη συσκευή σας σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας, τις αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπό μας και τα μέτρα διαφήμισης, καθώς και τη διεύθυνση IP σας, τις πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης, τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί προηγουμένως και την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης, με σκοπό την ανάλυση και την απεικόνιση της μέτρησης της εμβέλειας των διαφημίσεών μας και την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί επίσης να προσδιοριστεί εάν διαφορετικές τελικές συσκευές ανήκουν σε εσάς ή στο νοικοκυριό σας. Με το "Remarketing", οι χρήστες του ιστότοπού μας μπορούν να επαναπροσδιοριστούν και να αναγνωριστούν σε άλλους ιστότοπους εντός του διαφημιστικού δικτύου της Google (π.χ. στην αναζήτηση Google ή στο YouTube) και να τους εμφανιστούν διαφημίσεις που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο στις υπηρεσίες της Google θα βρείτε εδώ: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Ανάκληση συγκατάθεσης:

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, απενεργοποιώντας τα cookies στον ιστότοπό μας στην ενότητα "Ρυθμίσεις cookies". Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies γενικά, αλλά ωστόσο δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε εξατομικευμένη διαφήμιση της Google, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε μεμονωμένα τις διαφημιστικές σας ρυθμίσεις με την Google σε αυτόν τον σύνδεσμο (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en). Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο πρόγραμμα απενεργοποίησης (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

 

 • Meta Pixel

Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε το Meta Pixel που παρέχεται από την Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία) ("Meta"). Αυτό το εργαλείο μας επιτρέπει να αναλύουμε και να εξατομικεύουμε τις διαφημίσεις μας με βάση τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς, προκειμένου να παρέχουμε διαφημίσεις ειδικά προσαρμοσμένες για εσάς. Για το σκοπό αυτό, το Meta Pixel συλλέγει τη διεύθυνση IP σας, πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης, τις επισκέψεις και τις ενέργειες που πραγματοποιείτε στις ιστοσελίδες μας, το "Facebook-ID" και την ημερομηνία και ώρα του αιτήματος του διακομιστή. Ανατρέξτε στην ενότητα 1 α. των Όρων για τα επιχειρηματικά εργαλεία του Facebook (https://www.facebook.com/legal/technology_terms), για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας μέσω των επιχειρηματικών εργαλείων Facebook/Meta, όπως το Pixel.

Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση εκστρατειών και τη δημιουργία προσαρμοσμένων ομάδων κοινού, οι οποίες είναι ομάδες χρηστών του Facebook και του Instagram με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται, για τη στόχευση διαφημιστικών εκστρατειών στο Facebook και το Instagram (Facebook και Instagram Ads). Για το σκοπό αυτό, μπορεί επίσης να προσδιοριστεί εάν διαφορετικές τελικές συσκευές ανήκουν σε εσάς ή στο σπίτι σας.

Στο βαθμό που συλλέγονται δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς, βελτιστοποιούνται εξατομικευμένες διαφημιστικές καμπάνιες και δημιουργούνται προσαρμοσμένα κοινά, ενεργούμε ως κοινός υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο. 26 ΓΚΠΔ μαζί με την Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε συνάψει συμφωνία με την Meta, η οποία βρίσκεται εδώ: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum ("Προσθήκη υπεύθυνου επεξεργασίας"). Η συμφωνία καθορίζει τους αντίστοιχους ρόλους και τις ευθύνες για την εκπλήρωση της υποχρέωσης που απορρέει από τον ΓΚΠΔ όσον αφορά την από κοινού άσκηση ελέγχου.

Οι απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο. 13 παρ. 1 εδ. α, β ΓΚΠΔ όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Meta εδώ: https://www.facebook.com/privacy/policy.

Έχουμε συμφωνήσει με τη Meta ότι η Meta είναι το σημείο επαφής για την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 15-20 του ΓΚΠΔ όσον αφορά τις δραστηριότητες επεξεργασίας υπό κοινό έλεγχο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Meta επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της νομικής της βάσης και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/about/privacy.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων και την περίοδο αποθήκευσης σε σχέση με το Meta Pixel μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/privacy/explanation and https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Ανάκληση συγκατάθεσης:

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, απενεργοποιώντας τα cookies στην ιστοσελίδα μας στο πεδίο "Ρυθμίσεις cookies". Μπορείτε να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας για τις διαφημίσεις αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή τις ρυθμίσεις του Facebook, εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε εκ νέου διαφημίσεις βάσει του ενδιαφέροντος στο Facebook (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

 

 • Pinterest Pixel

Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την τεχνολογία παρακολούθησης μετατροπών του κοινωνικού δικτύου "Pinterest" (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία) προκειμένου να προβάλλει σχετικές διαφημίσεις και προσφορές στο Pinterest σε επισκέπτες αυτού του ιστότοπου οι οποίοι έχουν ήδη ενδιαφερθεί για τον ιστότοπο και το περιεχόμενο/τις προσφορές μας ή οι οποίοι έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά (π.χ. ενδιαφέροντα για ορισμένα θέματα ή προϊόντα που καθορίζονται επί τη βάσει των ιστότοπων που επισκέπτονται) και είναι μέλη του Pinterest.

Για το σκοπό αυτό, στους ιστότοπούς μας έχει ενσωματωθεί ένα λεγόμενο εικονοστοιχείο παρακολούθησης μετατροπών από το Pinterest. Το εικονοστοιχείο δημιουργεί ένα cookie που αποθηκεύει τη διεύθυνση IP, τα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής σας, τις επισκέψεις και τις ενέργειες που πραγματοποιείτε στους ιστότοπούς μας, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα του αιτήματος διακομιστή. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα "Συμφωνία διαφημιστικών υπηρεσιών Pinterest, Παράρτημα Α: Παράρτημα για την κοινή χρήση δεδομένων Pinterest" (https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/).

Με το cookie του Pinterest, το Pinterest μπορεί να καθορίσει τους επισκέπτες του ιστότοπού μας ως ομάδα-στόχο για την προβολή διαφημίσεων (τις λεγόμενες "διαφημίσεις Pinterest"). Εάν, για παράδειγμα, έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον για τα προϊόντα μας στον ιστότοπό μας, μπορεί να σας εμφανιστεί μια διαφήμιση για τα προϊόντα μας στο Pinterest. Με το cookie του Pinterest, μπορούμε επίσης να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων Pinterest για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς έρευνας αγοράς, βλέποντας αν οι χρήστες ανακατευθύνθηκαν στον ιστότοπό μας αφού έκαναν κλικ σε μια διαφήμιση Pinterest (η λεγόμενη "μετατροπή").

Στο βαθμό που εμείς και το Pinterest συλλέγουμε και μοιραζόμαστε τα λεγόμενα "Δεδομένα δραστηριότητας" (όπως η μέτρηση πωλήσεων εκτός σύνδεσης ή η ενσωμάτωση ενός συνεργάτη μέτρησης για κινητά), εμείς και το Pinterest (Pinterest Eu-rope Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία) ενεργούμε ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 26 ΓΚΠΔ. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε συνάψει συμφωνία με το Pinterest, η οποία βρίσκεται εδώ στο " Παράρτημα Β": https://business.pinterest.com/en-gb/pinterest-advertising-services-agreement/germany/ ("JCA"). Η συμφωνία καθορίζει τους αντίστοιχους ρόλους και τις αρμοδιότητες για την εκπλήρωση της υποχρέωσης βάσει του ΓΚΠΔ όσον αφορά τον κοινό έλεγχο.

Οι απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο. 13 παρ. 1 εδ. α, β ΓΚΠΔ όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Pinterest εδώ: https://policy.pinterest.com/en/section-residents-of-the-eea.

Έχουμε συμφωνήσει με το Pinterest ότι το Pinterest ενεργεί ως σημείο επαφής για την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 15-20 του ΓΚΠΔ όσον αφορά τις δραστηριότητες επεξεργασίας ως κοινός υπεύθυνος επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Pinterest επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της νομικής του βάσης και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων μπορείτε να βρείτε εδώ: https://policy.pinterest.com/en/section-residents-of-the-eea.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων και την περίοδο αποθήκευσης στο Pinterest μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Ανάκληση συγκατάθεσης:

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, απενεργοποιώντας τα cookies στην ιστοσελίδα μας στο πεδίο "Ρυθμίσεις cookies". Μπορείτε να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας για τις διαφημίσεις αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή τις ρυθμίσεις του Pinterest, εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε εκ νέου διαφημίσεις βάσει του ενδιαφέροντος στο Pinterest (https://help.pinterest.com/en/article/personalized-ads-on-pinterest).

 

 • LinkedIn Insight Tag

Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί την ετικέτα LinkedIn Insight, μια υπηρεσία που παρέχεται από την LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία ("LinkedIn"). Αυτό το εργαλείο μας επιτρέπει να αναλύουμε και να εξατομικεύουμε τις διαφημίσεις μας με βάση τη χρήση του ιστότοπου και των διαφημίσεών μας από εσάς, προκειμένου να παρέχουμε διαφημίσεις ειδικά προσαρμοσμένες σε εσάς.

Για το σκοπό αυτό, το LinkedIn Insight Tag δημιουργεί ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Το cookie συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το προφίλ σας στο LinkedIn και την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, όπως: URL, διεύθυνση URL παραπομπής, διεύθυνση IP, αναγνωριστικά μέλους LinkedIn, χαρακτηριστικά συσκευής και προγράμματος περιήγησης, χρονοσφραγίδες, προβολές σελίδων, συγκεντρωτικές δημογραφικές πληροφορίες (π.χ. τίτλος εργασίας, επίπεδο καριέρας, κλάδος, τοποθεσία, χώρα), ιστότοποι που έχετε επισκεφθεί προηγουμένως και η αλληλεπίδρασή σας με τις διαφημίσεις μας και τον ιστότοπό μας με σκοπό την παρακολούθηση και ανάλυση της εμβέλειας των διαφημίσεών μας, των ενεργειών που πραγματοποιούνται στον ιστότοπό μας μετά την προβολή ή το κλικ σε μια διαφήμιση (παρακολούθηση μετατροπής), την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων και τη βελτιστοποίηση των εκστρατειών μάρκετινγκ του LinkedIn. Η παρακολούθηση μετατροπής μπορεί επίσης να γίνει σε διάφορες συσκευές (π.χ. από υπολογιστή σε tablet). Το LinkedIn Insight Tag προσφέρει επίσης μια λειτουργία επαναστόχευσης που μας επιτρέπει να επαναστοχεύουμε τα μέλη του LinkedIn που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας και να εμφανίζουμε στοχευμένη διαφήμιση σε επισκέπτες εκτός του ιστότοπού μας.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων και την περίοδο αποθήκευσης σε σχέση με το LinkedIn μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy? and https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy?.

Ανάκληση συγκατάθεσης:

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, απενεργοποιώντας τα cookies στην ιστοσελίδα μας στο πεδίο "Ρυθμίσεις cookies". Μπορείτε να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας για τις διαφημίσεις αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή τις ρυθμίσεις του LinkedIn, εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε εκ νέου διαφημίσεις βάσει του ενδιαφέροντος στο LinkedIn. (https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a427426/manage-your-linkedin-ads-settings?lang=en).

 

5. Χρήση Social Media Plug-ins

Στις ιστοσελίδες μας ενσωματώνονται υπηρεσίες διαχείρισης περιεχομένου κοινωνικών μέσων, όπως cookies και plug-ins διαφόρων δικτύων κοινωνικών μέσων. Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τις αντίστοιχες εταιρείες ("πάροχοι"). Σκοπός αυτών των υπηρεσιών είναι να σας δώσουν τη δυνατότητα να βλέπετε και να μοιράζεστε το περιεχόμενό μας με τους φίλους και τα επαγγελματικά σας δίκτυα. Αυτοί οι πάροχοι είναι οι ακόλουθοι:

Το Facebook λειτουργεί εντός της ΕΕ από την Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία ("Facebook"). Για μια επισκόπηση των πρόσθετων προγραμμάτων του Facebook και της εμφάνισής τους, μεταβείτε στη διεύθυνση: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Το X λειτουργεί από την X Corp., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ ("X"). Για μια επισκόπηση των κουμπιών του X και της εμφάνισής τους, μεταβείτε στη διεύθυνση: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites

Το YouTube παρέχεται εντός της ΕΕ από την Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία ("Google"). Για μια επισκόπηση των plugins του YouTube, μεταβείτε στη διεύθυνση: https://developers.google.com/youtube/documentation

Το Instagram παρέχεται εντός της ΕΕ από την Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία ("Instagram"). Για μια επισκόπηση των πρόσθετων στοιχείων του Instagram και της εμφάνισής τους, μεταβείτε στη διεύθυνση: https://developers.facebook.com/docs/instagram 

Το LinkedIn παρέχεται από την LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ιρλανδία ("LinkedIn"). Για μια επισκόπηση των πρόσθετων προγραμμάτων του LinkedIn και της εμφάνισής τους, μεταβείτε στη διεύθυνση:  https://developer.linkedin.com/plugins#

Για να αυξηθεί η προστασία των δεδομένων σας όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, αυτά τα πρόσθετα εφαρμόζονται ως "κουμπιά 2 κλικ". Αυτή η μορφή ενσωμάτωσης διασφαλίζει ότι, όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μια σελίδα μέσα από τον ιστότοπό μας που περιέχει τέτοια πρόσθετα, δεν συνδέεστε αυτόματα με τους διακομιστές των παρόχων. Μόνο αν ενεργοποιήσετε τα πρόσθετα, το πρόγραμμα περιήγησης θα ξεκινήσει μια μετάδοση δεδομένων στους διακομιστές των παρόχων. Το περιεχόμενο των διαφόρων πρόσθετων στοιχείων μεταδίδεται στη συνέχεια από τον εκάστοτε πάροχο απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας και στη συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Το εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης ενημερώνει τον πάροχο για τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί στο παρελθόν, τη διεύθυνση IP σας, τις πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα του αιτήματος διακομιστή. Κατά τη χρήση οποιασδήποτε από τις λειτουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. κάνοντας κλικ στο κουμπί "Κοινοποίηση", αφήνοντας ένα σχόλιο), επίσης αυτές οι πληροφορίες θα μεταδοθούν από το πρόγραμμα περιήγησης απευθείας στον πάροχο για διατήρηση. Οι εν λόγω πάροχοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας για οποιουσδήποτε δικούς τους σκοπούς, όπως για ανάλυση, μάρκετινγκ, κατάρτιση προφίλ και σύνδεση των δεδομένων σας με άλλα δεδομένα που συλλέγονται για εσάς (όπως μέσω του λογαριασμού χρήστη σας στον αντίστοιχο πάροχο), ακόμη και αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σημείωση: Οι πάροχοι ενδέχεται να επεξεργάζονται τα δεδομένα εν μέρει και σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ που δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, εάν ο πάροχος δεν συμμετέχει στο πλαίσιο προστασίας δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ.

Βασίζουμε την εν λόγω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας (κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και κάθε άμεσης διαβίβασης από τη Henkel σε παρόχους που βρίσκονται εκτός ΕΕ/ΕΟΧ) στο άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β ή στ ΓΚΠΔ, καθώς απαιτείται για την παροχή αυτής της λειτουργικότητας σε εσάς μόλις αποφασίσετε να αλληλεπιδράσετε με ένα πρόσθετο κοινωνικής δικτύωσης που έχει ενσωματωθεί σε αυτόν τον ιστότοπο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων από τους παρόχους, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα που εφαρμόζουν οι πάροχοι σχετικά με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που έχετε στη διάθεσή σας για την προστασία των δικαιωμάτων σας σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να βρείτε στις πολιτικές προστασίας δεδομένων/ιδιωτικότητας των παρόχων:

 

6. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων / Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διεκδικήσετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας. Επιπλέον, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, μπορείτε να διεκδικήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, για παράδειγμα εάν τα δεδομένα σας δεν απαιτούνται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα θα αποκλειστούν από οποιαδήποτε επεξεργασία. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται ιδίως εάν αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων μεταξύ εσάς και εμάς.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εκάστοτε αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων: Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ανά πάσα στιγμή σε εποπτική αρχή, ιδίως σε εποπτική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο διαμένετε, εργάζεστε ή στον τόπο της ισχυριζόμενης παράβασης, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση μιας σύμβασης μαζί σας ή βάσει της συγκατάθεσής σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, εφόσον και στο βαθμό που έχετε θέσει τα δεδομένα στη διάθεσή μας.

 Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε τέτοια συγκατάθεση με ισχύ για το μέλλον ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.

Δικαίωμα εναντίωσης

Σε περίπτωση δραστηριοτήτων επεξεργασίας που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα και πραγματοποιούνται βάσει έννομου συμφέροντος της Henkel ή τρίτου, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Η Henkel θα διακόψει την εν λόγω επεξεργασία, εκτός εάν η Henkel αποδείξει σημαντικούς λόγους για την επεξεργασία που χρήζουν προστασίας οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία εξυπηρετεί τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση έναντι νομικών αξιώσεων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ή εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις ή επιθυμίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, στείλτε ένα e-mail ή μια επιστολή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παραπάνω.

Αφού απαντήσουμε στο ερώτημά σας, διαγράφουμε το ερώτημά σας εντός τριών ετών μετά το τέλος του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους.