Υπηρεσίες αναλύσεων

Οι πελάτες χημικής προεπεξεργασίας επωφελούνται από την Ομάδα Λύσεων Ανάλυσης της Henkel, που αποτελείται από 12 συνδυαστικά εργαστήρια ανάλυσης και επιτάχυνσης. Η παράδοση έγκαιρων και ακριβών αναλύσεων δειγμάτων και εκθέσεων αποτελεί ένα βασικό πλεονεκτήματα της Ομάδας Λύσεων Ανάλυσης της Henkel.

Οι 20 υπάλληλοι ανάλυσης και επιτάχυνσης στα εργαστήρια της Henkel φέρουν κατά μέσο όρο πάνω από 16 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Αρκετά από τα μέλη της ομάδας κατέχουν τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών (PhD/Masters), ενώ η πλειοψηφία τους κατέχει ένα ή περισσότερα πτυχία πανεπιστημίου (BS) στον τομέα των χημικών/επιστημονικών σπουδών. Αυτή η αφοσιωμένη ομάδα εκτελεί μια ποικιλία αναλύσεων, από την επικύρωση των λουτρών και εξαρτημάτων κατεργασίας του πελάτη, μέχρι και την ανάλυση του προσδιορισμού των γενεσιουργών αιτιών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πελάτης. Αξιοποιώντας το σύστημα διαχείρισης πληροφοριών των Λύσεων Ανάλυσης της Henkel, η ομάδα υπηρεσιών ανάλυσης εξασφαλίζει μια αποτελεσματική ροή πληροφοριών προς τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων ανά προϊόν, πελάτη και αριθμό γραμμής.

Οι υπηρεσίες ανάλυσης της Henkel περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 • Χαρακτηρισμός της επικάλυψης πριν από την επεξεργασία (SEM, XRD, XRF κ.λπ.)
 • Ανάλυση λουτρών κατεργασίας πελάτη (ICP, IC, HPLC, UV-Vis κ.λπ.)
 • Ανάλυση επίλυσης προβλημάτων πελάτη (Fe-SEM, FTIR, GC-MS, LC-MS, NMR κ.λπ.)
 • Περιβαλλοντική ανάλυση διάβρωσης και δοκιμή υλικών εξαρτημάτων πελάτη (ASTM, GMW, SAE, Mil κ.λπ.)

Εξοπλισμός δοκιμών

Το εύρος και το πεδίο εφαρμογής του εξοπλισμού αναλύσεων της Henkel δεν συγκρίνονται με εκείνα οποιουδήποτε άλλου προμηθευτή εξοπλισμού προεπεξεργασίας για την αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς προσφέρουν στους πελάτες ποικίλους τύπους δοκιμών. Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά:

 • Ηλεκτρονικά μικροσκόπια σάρωσης (SEM / Fe-SEM) με συστήματα ανάλυσης EDX
 • Στερεομικροσκόπια και μεταλλογραφία μικροσκόπιο με πολλαπλές λειτουργίες απεικόνισης
 • Περιθλασίμετρο ακτίνων Χ (XRD) για αναλογίες p και ταυτοποίηση κρυσταλλικού υλικού
 • Αναλυτές φθορισμού ακτίνων Χ (XRF) - Με βάση την έρευνα και το πεδίο
 • Φασματοσκόπια υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier (FTIR) με μικροσκόπιο
 • Φασματόμετρο υπεριώδους/ορατού για ανάλυση συστατικών
 • Χρωματογράφους αερίου (GC) για ποσοτικό προσδιορισμό διαλυτών και πτητικών οργανικών ενώσεων
 • Υψηλής απόδοσης μονάδες υγρής χρωματογραφίας (HPLC) για τον ποσοτικό προσδιορισμό οργανικών ενώσεων
 • Μονάδες χρωματογραφίας ιόντων (IC) για ανάλυση ανιόντων
 • Πυρηνικό Μαγνητικό Συντονισμό (NMR) για ανάλυση οργανικών ενώσεων
 • Χρωματογραφία διαπέρασης πηκτώματος (GPC) για προσδιορισμό μοριακού βάρους
 • Φασματόμετρα μάζας για υγρούς χρωματογράφους (LC-MS) για ευρύ φάσμα οργανικών ενώσεων
 • NC-40 δυναμικοί και στατικοί θάλαμοι ψεκασμού αλατιού για πρωτόκολλα δοκιμών ASTM & OEM
 • Θάλαμοι ASFC και CASS για την ανάλυση της κολλητικής επίστρωσης και επίστρωσης μετατροπής