Στοιχεία έκδοσης

Παροχέας Υπηρεσίας:

Henkel Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο: Γεώργιος Τσουνάκης (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος), Giancarlo Dalbesio (Αντιπρόεδρος) & Μαρία Βαλσαμά (Μέλος).

Διεύθυνση:

Κύπρου 23,
183 46, Μοσχάτο
Αθήνα

Στοιχεία:

ΑΦΜ : 094022890
ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕ.ΜΗ: 123385801000
ΑΜΑΕ 1175/01ΝΤ/Β/86/655