Henkel Adhesives - Vyhlásenie o ochrane údajov

1. Všeobecné

Cieľom tohto vyhlásenia o ochrane údajov je informovať vás o type zhromažďovaných údajov a spôsobe ich použitia. Dozviete sa tiež, ako môžete uplatniť svoje práva dotknutých osôb.

Všetky zmeny tohto vyhlásenia o ochrane údajov budú uverejnené na tejto stránke. Vďaka tomu sa môžete kedykoľvek informovať o tom, aké údaje zhromažďujeme a ako tieto údaje používame.

Toto vyhlásenie o ochrane údajov sa nevzťahuje na webové stránky prístupné prostredníctvom hypertextových odkazov na tejto webovej stránke.

 

2. Zhromažďovanie, používanie a spracovanie osobných údajov

2.1 Zodpovedný za spracovanie údajov / Kontaktné údaje

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., Mlynské nivy 55, 821 09 Bratislava, Slovensko spolu s

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Duesseldorf, Nemecko

ako spoloční kontrolóri podľa čl. 26 GDPR, ďalej spoločne len "Henkel" alebo "my"

Svoje práva dotknutej osoby môžete uplatniť voči nám, ako aj voči všetkým ostatným spoločným prevádzkovateľom. My a s nami spoločne zodpovední prevádzkovatelia sa budeme navzájom bezodkladne informovať o všetkých právach, ktoré si dotknuté osoby uplatnia. Vzájomne si poskytneme všetky informácie potrebné na to, aby sme mohli reagovať na žiadosti o informácie.

Henkel AG & Co. KGaA poskytne dotknutým osobám potrebné informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR. V tomto procese nám ostatní spoloční prevádzkovatelia poskytujú všetky potrebné informácie z oblasti svojej činnosti.

Ak chcete uplatniť akékoľvek práva dotknutých osôb, odvolanie súhlasu alebo všeobecné otázky týkajúce sa ochrany údajov, môžete nás kontaktovať na adrese HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., Mlynské nivy 55, 821 09 Bratislava, Slovensko, dataprotectionsk@henkel.com.

 

2.2 Všeobecné používanie webovej lokality

Spoločnosť Henkel používa osobné údaje na poskytovanie tejto webovej stránky používateľom. K akémukoľvek ďalšiemu spracovaniu údajov dochádza len na základe iných zákonných povinností alebo povolení alebo ak príslušný používateľ udelil spoločnosti Henkel súhlas.

 Keď používatelia navštívia webové stránky, spoločnosť Henkel automaticky zhromažďuje a ukladá určité údaje.  Patria sem: IP adresa alebo ID zariadenia pridelené príslušnému koncovému zariadeniu, ktoré potrebujeme na prenos požadovaného obsahu (napr. najmä textov, obrázkov a informácií o produktoch, ako aj elektronických súborov poskytnutých na stiahnutie atď.), aktivita používateľov v kontexte webovej stránky, typ príslušného koncového zariadenia, používaný prehliadač, ako aj dátum a čas používania.

 Spoločnosť Henkel uchováva tieto informácie maximálne 7 dní na účely rozpoznania a stíhania zneužitia.

 Spoločnosť Henkel používa tieto informácie aj na zlepšenie prezentácie, vlastností a funkcií služby, ako aj na všeobecné administratívne úlohy.

 Okrem toho spoločnosť Henkel bez zbytočného odkladu vymaže alebo anonymizuje údaje o používaní vrátane IP adries, akonáhle už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely.

Takéto spracúvanie a používanie vašich údajov je zákonné, pretože (1) spracúvanie je nevyhnutné na poskytovanie webovej stránky podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR; alebo (2) spoločnosť Henkel má prevažujúci oprávnený záujem na zabezpečení a zlepšení funkčnosti a bezchybnej prevádzky webovej stránky a na tom, aby bola prispôsobená potrebám používateľov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

 

2.3 Poskytovatelia služieb / Medzinárodné prenosy údajov

Na poskytovanie webových stránok a služieb na nich obsiahnutých môže spoločnosť Henkel využívať služby poskytovateľov služieb (napr. na hosting webových stránok spoločnosti Henkel, výpočtovú techniku a správu databáz, sledovanie atď.), ktorí preto môžu spravidla spracúvať vaše osobné údaje, keď používate naše webové stránky.

Väčšina týchto poskytovateľov služieb je zmluvne zaviazaná spracúvať takéto osobné údaje len v mene spoločnosti Henkel a nachádza sa (i) v EÚ/EHP, (ii) v krajinách, ktoré Komisia EÚ oficiálne uznala za krajiny poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov, alebo (iii) v USA a zúčastňuje sa na Rámci EÚ a USA pre ochranu osobných údajov.

V opačnom prípade alebo ak samotní poskytovatelia služieb využívajú subdodávateľov, vaše osobné údaje môžu byť potenciálne prenesené do tretích krajín (t. j. mimo EÚ/EHP a krajín, ktoré Komisia EÚ oficiálne uznala za krajiny poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov (vrátane USA, pokiaľ ide o účastníkov rámca EÚ a USA pre ochranu osobných údajov)), ktoré neposkytujú úroveň ochrany údajov v podstate rovnocennú s EÚ/EHP.

Všetci naši poskytovatelia služieb sú však povinní spracúvať alebo prenášať vaše osobné údaje do tretích krajín výlučne v prípade, že sú splnené dodatočné požiadavky na medzinárodný prenos údajov zakotvené v článku 2 ods. 44 a nasl. nariadenia GDPR, a to prevažne uzatvorením štandardných zmluvných doložiek EÚ a v prípade potreby zavedením ďalších opatrení s cieľom vytvoriť primeranú úroveň ochrany údajov. Štandardné zmluvné doložky EÚ sú vzorové zmluvy poskytované Komisiou EÚ, ktoré - ak je to potrebné - spolu s dodatočnými opatreniami majú zabezpečiť, aby sa vaše osobné údaje spracúvali v súlade s európskymi normami ochrany údajov, aj keď sa spracúvanie uskutočňuje mimo EÚ/EHP.

 

3. Ďalšie spracovanie osobných údajov

3.1 Účet

Možno ste zadali svoju e-mailovú adresu a zvolili si heslo, aby ste si vytvorili účet na našej webovej stránke, napr. pri použití kontaktného formulára (ako voliteľnej funkcie) alebo prostredníctvom stránky na vytvorenie účtu.

Vytvorenie používateľského účtu a s tým súvisiace spracovanie osobných údajov je potrebné na využívanie viacerých funkcií ponúkaných na našej webovej stránke. Samotná návšteva alebo prehliadanie webovej stránky však nevyžaduje vytvorenie účtu.

Ak nám počas používania našej webovej stránky a funkcií na nej obsiahnutých (počas prihlásenia) poskytnete ďalšie informácie, tieto informácie sa po interakcii (napr. pri nákupe) priradia k vášmu účtu a uložia sa v ňom. Prípadne môžete takéto dodatočné informácie do svojho účtu zadať sami. Takéto informácie môžu zahŕňať vaše meno, pracovnú pozíciu a číslo mobilného telefónu, informácie o vašej spoločnosti (sektor/odvetvie, veľkosť, vaša úloha v spoločnosti atď.), informácie o platbe, ako aj fakturačnú a dodávaciu adresu. Vo vašom účte tiež uchovávame informácie o vašich nákupoch a poskytujeme vám prehľad o aktuálnych objednávkach a histórii objednávok (ďalej spoločne len "údaje o účte").

Údaje o vašom účte spracúvame s cieľom zjednodušiť a zabezpečiť vaše používanie našej webovej lokality a poskytnúť vám konsolidovaný prehľad týkajúci sa údajov o vašom účte. Po prvotnej registrácii vášho účtu ďalej použijeme vašu zadanú e-mailovú adresu na zaslanie príslušného potvrdzujúceho e-mailu. Svoje heslo môžete kedykoľvek obnoviť a/alebo zmeniť.

Údaje o vašom účte spracúvame a používame na účely/oprávnený záujem poskytovania tejto funkcie na základe vašej žiadosti na základe čl. 6 ods. 1 písm. b alebo písm. f GDPR alebo v súlade s vaším príslušným súhlasom (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR).

Vo všetkých používateľských účtoch ďalej spracúvame informácie v nich obsiahnuté na účely prieskumu trhu a iných štatistických analýz, napr. s cieľom získať lepší prehľad o demografických údajoch našich klientov, avšak bez toho, aby sme analyzovali používateľské účty na individuálnej úrovni alebo pripisovali akékoľvek získané poznatky jednotlivým používateľom, ak títo individuálne nesúhlasili s takýmto spracovaním svojich údajov o účte (pozri nižšie). 

Takéto spracovanie a používanie údajov o vašom účte je zákonné podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, pretože máme prevažujúci oprávnený záujem na optimalizácii našich marketingových a predajných aktivít na základe takýchto analýz a poznatkov.

Vaše údaje o účte uchovávame dovtedy, kým nevymažete účet prostredníctvom príslušnej funkcie na stránke profilu vášho účtu, alebo dovtedy, kým sa to vyžaduje v prípade, že sa uplatňuje zákonná povinnosť uchovávania údajov. Väčšinu údajov o účte môžete ďalej kedykoľvek odstrániť z vášho účtu a/alebo individuálne upraviť.

Váš účet vám tiež umožní nastaviť si preferencie týkajúce sa toho, či a akú marketingovú komunikáciu chcete od nás dostávať, a tým vyjadriť svoj súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR s každou takouto marketingovou komunikáciou a súvisiacim spracovaním vašich osobných údajov. Účel a rozsah každého takéhoto spracovania údajov sú uvedené v príslušných formulároch súhlasu, ako aj v príslušných častiach tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

V prípade, že nám poskytnete takýto súhlas, budeme spracúvať údaje o vašom účte na účely a v rozsahu uvedenom vo formulároch súhlasu, ako aj v príslušných častiach tohto vyhlásenia o ochrane údajov. Takéto spracúvanie údajov o vašom účte je založené na vašom súhlase so spracúvaním.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zrušením začiarknutia príslušných políčok v nastaveniach komunikácie na vašom účte. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

3.2 Vaše dotazy

Svoje kontaktné údaje ste mohli poskytnúť prostredníctvom nášho kontaktného formulára, e-mailu, telefonátu alebo inak. Vaše údaje použijeme na účely odpovede na vašu požiadavku.

Vaše osobné údaje sa spracúvajú na účel/oprávnený záujem spracovania vašej žiadosti na základe čl. 6 ods. 1 písm. b alebo písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 Ak ste neudelili súhlas s dlhším trvaním uchovávania údajov, napr. v rámci riadenia našich vzťahov so zákazníkmi, nebudeme údaje uchovávať dlhšie, ako je potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu, alebo tak dlho, ako je to potrebné v prípade, že sa uplatňuje akákoľvek zákonná povinnosť uchovávania údajov.

 

3.3 Súťaže

Možno ste poskytli svoje kontaktné údaje a adresu počas účasti v súťaži, ktorú z času na čas ponúkame na našich webových stránkach. Vaše údaje použijeme na účely realizácie súťaže.

 Vaše údaje neposkytneme žiadnej tretej strane, pokiaľ to nebude potrebné na distribúciu cien alebo na uskutočnenie súťaže.

Vaše osobné údaje sa spracúvajú na účel/oprávnený záujem uskutočnenia súťaže na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) alebo písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 Ak ste neudelili súhlas s dlhším trvaním uchovávania údajov, napr. v rámci riadenia našich vzťahov so zákazníkmi, nebudeme údaje uchovávať dlhšie, ako je potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu, alebo tak dlho, ako je to potrebné v prípade, že sa uplatňuje zákonná povinnosť uchovávania údajov.

 

3.4 Test produktu

Počas účasti na testovaní produktov ste mohli poskytnúť svoje kontaktné údaje a adresu. Vaše údaje použijeme na účely vykonania testu výrobku.

Vaše údaje neposkytneme žiadnej tretej strane, pokiaľ to nebude na účely vykonania testu výrobku.

Vaše osobné údaje sa spracúvajú na účel/oprávnený záujem vykonania testu produktu na základe čl. 6 ods. 1 písm. b alebo písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Ak ste neudelili súhlas s dlhším trvaním uchovávania údajov, napr. v rámci riadenia našich vzťahov so zákazníkmi, nebudeme údaje uchovávať dlhšie, ako je potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu, alebo tak dlho, ako je to potrebné v prípade, že sa uplatňuje akákoľvek zákonná povinnosť uchovávania údajov.

 

3.5 Falošované výrobky

Na účely kontroly falšovaného výrobku ste mohli poskytnúť svoje meno, adresu a kontaktné údaje, napr. e-mailovú adresu, ako aj informácie o výrobku, napr. názov výrobku, číslo šarže a fotografiu výrobku. Vaše údaje použijeme na účely vykonania kontroly falšovaného výrobku a informovania vás o jej výsledku. Okrem toho vás môžeme opätovne kontaktovať v prípade, že kontrola ukázala, že vami predložený výrobok je skutočne falšovaný výrobok, aby sme incident ďalej vyšetrili.

Vaše údaje neposkytneme žiadnej tretej strane inak ako na účely vykonania kontroly falšovania alebo ďalšieho vyšetrovania incidentu.

Spracovanie a používanie vašich údajov je zákonné, pretože máme prevažujúci oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR pri vykonávaní kontroly falzifikátov vrátane ďalšieho vyšetrovania.

Ak ste nedali súhlas na dlhšie uchovávanie, napr. v rámci riadenia vzťahov so zákazníkmi, nebudeme údaje uchovávať dlhšie, ako je potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu, alebo tak dlho, ako je to potrebné v prípade, že sa uplatňuje zákonná povinnosť uchovávania.

 

3.6 Kde kúpiť

Ak na webovej stránke kliknete na funkciu "Nájsť distribútora", zobrazí sa vám zoznam elektronických predajcov, u ktorých si môžete kúpiť príslušný výrobok, ktorý je zobrazený na našej webovej stránke. Aby sme vám mohli poskytnúť túto službu, vaše údaje, ako napríklad vaša IP adresa a výrobok, o ktorý máte záujem, sa prenesú poskytovateľovi tejto služby, spoločnosti NeuIntel, LLC, 20 Pacifica, Suite 1000, Irvine, CA 92618. Ak sa rozhodnete sledovať uvedenú ponuku kliknutím na tlačidlo "Kúpiť teraz", budete presmerovaní na webovú stránku príslušného elektronického predajcu. Toto presmerovanie, ako aj presmerovanie v procese je umožnené pod kontrolou spoločnosti NeuIntel, LLC. Ďalšie informácie o ochrane údajov a uplatňovanej dobe uchovávania nájdete na adrese: https://www.pricespider.com/privacy-policy-2021/. (v časti 4.B.i.)

Vaše osobné údaje sa spracúvajú na účel/oprávnený záujem poskytovania tejto služby na základe čl. 6 ods. 1 písm. b alebo písm. f GDPR.

Ak ste nedali súhlas na dlhšie uchovávanie, napr. v rámci riadenia vzťahov so zákazníkmi, nebudeme údaje uchovávať dlhšie, ako je potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu, alebo tak dlho, ako je to potrebné v prípade, že sa uplatňuje zákonná povinnosť uchovávania.

 

3.7 Webinár

Pred webovými seminármi alebo počas nich ste mohli poskytnúť svoje kontaktné údaje, napr. e-mailovú adresu. Vaše údaje použijeme na účely poskytnutia webového seminára. Webináre budú prebiehať prostredníctvom služby MS Teams alebo podobnej služby a vyžadujú si ďalšie spracovanie vašich osobných údajov.

 Vaše údaje môžu byť odovzdané pridruženým spoločnostiam spoločnosti Henkel alebo distribútorom zodpovedným za príslušný región a kategóriu výrobkov, a to buď preto, že tieto pridružené spoločnosti alebo distribútori vykonávajú webinár, alebo s cieľom uľahčiť obchodný kontakt vyplývajúci z webinára.

Vaše osobné údaje sa spracúvajú na účel/oprávnený záujem poskytnúť vám webinár na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) alebo písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 Ak ste neudelili súhlas s dlhším trvaním uchovávania údajov, napr. v rámci riadenia našich vzťahov so zákazníkmi, nebudeme údaje uchovávať dlhšie, ako je potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu, alebo tak dlho, ako je to potrebné v prípade, že sa uplatňuje akákoľvek zákonná povinnosť uchovávania údajov.

 

3.8 Prieskumy

V prípade, že sa zúčastníte na prieskume na našej webovej stránke alebo na našej servisnej linke alebo inde, spracujeme vaše kontaktné údaje, napr. vašu e-mailovú adresu, ako aj vaše odpovede a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť v reakcii na prieskum. Výsledky prieskumu použijeme na prieskum trhu a verejnej mienky, na účely zabezpečenia kvality a školenia, ako aj na získanie ďalších obchodných poznatkov.

 Vaše údaje neposkytneme žiadnej tretej strane, pokiaľ to nebude na účely vykonania prieskumu.

 Spracúvanie a používanie vašich údajov je zákonné, pretože (i) spracúvanie je nevyhnutné na vykonanie prieskumu podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR a (ii) máme prevažujúci oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR na optimalizáciu našich marketingových aktivít, služieb a predaja na základe takýchto analýz a poznatkov. Prípadne ste mohli poskytnúť súhlas s účasťou na prieskume. V takom prípade budeme vami poskytnuté informácie spracúvať na základe vášho súhlasu a na účely a v rozsahu v ňom opísanom.

 Ak ste neudelili (dodatočný) súhlas s dlhším trvaním uchovávania údajov, napr. v rámci riadenia našich vzťahov so zákazníkmi, nebudeme údaje uchovávať dlhšie, ako je potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu, alebo tak dlho, ako sa vyžaduje v prípade, že sa na ne vzťahuje zákonná povinnosť uchovávania.

 

3.9 Personalizovaná marketingová komunikácia a digitálny obsah

Možno ste udelili súhlas s tým, aby vás spoločnosť Henkel na základe analýzy vašich osobných údajov, ako je opísané nižšie, kontaktovala na personalizované marketingové účely vrátane ponúk produktov a iných oznámení o lepiacich technológiách spoločnosti Henkel prostredníctvom jedného, viacerých alebo všetkých nasledujúcich kanálov:

 • prostredníctvom e-mailu (t. j. bulletinov a iných e-mailových reklám poskytujúcich informácie o všetkých produktoch a návrhoch v oblasti lepiacich technológií spoločnosti Henkel)
 • prostredníctvom online reklám na Facebooku alebo LinkedIn (napr. reklamy na produkty a podujatia spoločnosti Henkel týkajúce sa lepiacich technológií zobrazené na Facebooku a LinkedIn)

Vaša e-mailová adresa a/alebo vaše ID používateľa budú na tento účel prenesené na Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko.

V závislosti od rozsahu vášho súhlasu budeme prispôsobovať našu marketingovú komunikáciu, digitálne služby, maloobchodné aktivity a online reklamu prostredníctvom vybraných kanálov na základe analýzy vašich interakcií s nami, našimi webovými stránkami a službami (ako je podrobnejšie uvedené nižšie), a to aj prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií, aby sme vám a spoločnosti, ktorú zastupujete, poskytli čo najrelevantnejší a najzaujímavejší obsah.

V takom prípade budeme analyzovať najmä vaše používanie (1) nášho informačného bulletinu a iných e-mailových reklám, (2) našich webových stránok, ako aj (3) vaše predchádzajúce interakcie s nami, vrátane otázok a sťažností, ktoré ste vzniesli, a nákupov, ktoré ste uskutočnili pre svoju spoločnosť, (4) vašu účasť na online a offline podujatiach (organizovaných nami alebo treťou stranou), (5) vašu účasť na našich online reklamách na našej webovej lokalite, ako aj na webových lokalitách a v aplikáciách tretích strán, a (6) verejne prístupné informácie obsiahnuté vo vašich profesionálnych profiloch na sociálnych sieťach, ako aj anonymizovať všetky takéto informácie, aby sme umožnili ďalšiu analýzu vašich interakcií s nami bez toho, aby sme vám mohli priradiť akékoľvek takéto informácie.

Spracovanie vašich osobných údajov v tejto súvislosti zakladáme na vašom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti kliknutím na príslušný hypertextový odkaz na odvolanie súhlasu alebo zaslaním listu alebo e-mailu na vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak ste súhlas deklarovali prostredníctvom nastavení svojho osobného účtu, môžete ho odvolať zrušením zaškrtnutia príslušného políčka v nastaveniach komunikácie. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Vaše osobné údaje budeme spracúvať na vyššie uvedené účely len dovtedy, kým bude súhlas platný, alebo dovtedy, kým to bude potrebné v prípade akýchkoľvek zákonných povinností uchovávania.

 

3.10          Marketingová komunikácia v rámci existujúcich vzťahov so zákazníkmi

V prípade, že sme získali vašu e-mailovú adresu v súvislosti s predajom tovaru alebo služby, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie komunikácie v súvislosti s naším vlastným podobným tovarom a službami za predpokladu, že ste nevzniesli námietku proti takémuto použitiu vašich osobných údajov.

Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti zasielaniu takejto komunikácie s účinnosťou do budúcnosti zaslaním e-mailu na adresu dataprotectionsk@henkel.com. Podanie námietky nevedie k vzniku iných nákladov ako nákladov na prenos v súlade so základnými sadzbami.

Právnym základom takéhoto spracúvania je príslušné ustanovenie transponujúce čl. 13 ods. 2 smernice EÚ o súkromí a elektronických komunikáciách 2002/58/ES do vnútroštátneho práva v jurisdikcii, v ktorej má spoločnosť Henkel sídlo.

 

4. Súbory cookie, pixely, Fingerprints a podobné technológie

4.1 Všeobecné informácie a informácie o vašom práve odvolať súhlas

Táto webová stránka používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len "súbory cookie"), ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia na tieto účely: Na tieto účely sa používajú súbory cookie: nevyhnutne potrebné, funkčné, výkonnostné a personalizovaný marketing. Tieto sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.

Viac informácií o súboroch cookie používaných na našej webovej stránke, najmä o dobe ich uchovávania, alebo o svojom práve kedykoľvek odvolať svoj súhlas s účinnosťou do budúcnosti nájdete v časti "Nastavenia súborov cookie". Tam posuňte príslušný posuvník doľava a kliknite na "Akceptovať vybrané účely", ak chcete svoj súhlas odvolať pre jednotlivé účely, alebo kliknite na "Odmietnuť", ak chcete svoj súhlas odvolať pre všetky tieto účely. V takom prípade sa budú používať len súbory cookie, ktoré sú technicky nevyhnutné na to, aby ste mohli využívať túto webovú lokalitu.

Váš súhlas je nastavený pre každý prehliadač a počítač. Preto ak navštevujete naše webové stránky doma a v práci alebo s rôznymi prehliadačmi, musíte súhlas odvolať s každým zariadením alebo prehliadačom.

Spoločnosť Henkel do spracovania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely opísané nižšie, zapája špecializovaných poskytovateľov služieb, ktorí pre spoločnosť Henkel konajú ako sprostredkovatelia údajov v súlade s čl. 28 GDPR alebo ako samostatní prevádzkovatelia údajov. Spoločnosti, ktoré spracúvajú osobné údaje spolu so spoločnosťou Henkel ako spoloční prevádzkovatelia podľa čl. 26 GDPR, sú uvedené nižšie.

 

4.2 Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Nevyhnutné súbory cookie sú technicky potrebné na používanie našej webovej stránky (napr. na zobrazovanie obsahu, vyrovnávanie záťaže a IT bezpečnosť) a používajú sa automaticky. Právnym základom je príslušné ustanovenie transponujúce čl. 5 ods. 3 veta 2 smernice EÚ o súkromí a elektronických komunikáciách 2002/58/ES do vnútroštátneho práva v jurisdikcii, v ktorej má spoločnosť Henkel sídlo, a na spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na tento účel čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

 

4.3              Funkčné súbory cookie

Funkčné súbory cookie sa používajú na poskytovanie funkcií, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné, ale umožňujú vám pohodlnejšie a personalizovanejšie používanie našej webovej stránky, napr. ukladaním a analyzovaním vašich preferencií, záznamov a nastavení, ako je výber jazyka. Ak funkčné súbory cookie nepovolíte, tieto funkcie nemusia byť poskytované alebo nemusia fungovať správne.

Právnym základom je váš súhlas (v rozsahu, v akom bol udelený) v súlade s príslušným ustanovením transponujúcim čl. 5 ods. 3 veta 1 smernice EÚ o súkromí a elektronických komunikáciách 2002/58/ES do vnútroštátneho práva v jurisdikcii, v ktorej má spoločnosť Henkel sídlo.

 

4.4 Výkonnostné súbory cookie

Výkonnostné súbory cookie sa používajú na analýzu vášho používania našej webovej stránky s cieľom merať a zlepšovať výkonnosť našej webovej stránky, ako aj skúsenosti používateľov s jej používaním. Na tento účel sa analyzujú najmä vaše návštevy, aktivity a interakcie na našich a iných webových stránkach, ako aj informácie o vašom prehliadači a zariadení, ktoré sa používajú na vytváranie pseudonymných štatistík. Pomáha nám to napríklad zistiť, ktoré stránky našej webovej lokality sú najobľúbenejšie a najmenej obľúbené, a zistiť, ako sa používatelia pohybujú po stránke, ako aj vykonávať testy a na základe toho vytvárať obchodné poznatky s cieľom optimalizovať naše predajné úsilie.

Na našich webových stránkach určených pre firemných zákazníkov môžu byť vaše údaje použité aj na analýzu toho, pre ktorú spoločnosť pracujete, aby sme udržiavali naše informácie o podnikateľských subjektoch, s ktorými už máme obchodné vzťahy alebo ktoré majú záujem o naše produkty a služby. Na tento účel môžu byť vaše údaje porovnávané a kombinované aj s údajmi od nášho partnera Dun & Bradstreet, ako je opísané nižšie.

Okrem toho môžu byť vaše údaje použité a analyzované aj na sledovanie vašich nákupov našich produktov v internetových obchodoch, najmä s cieľom pochopiť, ktoré (skupiny) návštevníkov webových stránok (1) nakupujú aký druh produktov a (2) odkiaľ ich nakupujú (t. j. od ktorého elektronického predajcu), ako aj analyzovať, ktoré ďalšie predajne a obchody boli navštívené.

Právnym základom je váš súhlas (v rozsahu, v akom bol udelený) v súlade s príslušným ustanovením transponujúcim čl. 5 ods. 3 veta 1 smernice EÚ o súkromí a elektronických komunikáciách 2002/58/ES do vnútroštátneho práva v jurisdikcii, v ktorej má spoločnosť Henkel sídlo.

Výkonnostné súbory cookie sa používajú v kontexte týchto nástrojov. V príslušnom popise vás tiež informujeme o tom, ako môžete svoj súhlas pre príslušný nástroj konkrétne odvolať. Vaše všeobecné právo odvolať súhlas na jeden alebo všetky účely v tejto časti opísané vyššie zostáva nedotknuté.

 

 • Dun & Bradstreet Direct+

Ak ste s tým súhlasili, táto webová stránka využíva službu Dun & Bradstreet Direct+, ktorú poskytuje spoločnosť Dun & Bradstreet Deutschland GmbH, Robert Bosch Straße 11, 64293 Darmstadt, Nemecko ("D&B"). Tento nástroj nám umožňuje identifikovať a analyzovať návštevníkov webovej stránky, najmä tým, že nám poskytuje informácie o návštevníkoch, ktorí konajú v mene iných spoločností, s ktorými už obchodujeme alebo s ktorými by sme mohli chcieť nadviazať obchodný vzťah.

Na tento účel spoločnosť D&B pri návšteve našej webovej stránky vytvorí vo vašom webovom prehliadači súbor cookie. Súbor cookie zhromažďuje informácie týkajúce sa vašej návštevy našej webovej lokality a spoločnosť D&B vyhodnocuje poskytnuté údaje v porovnaní s údajmi vo svojej databáze a používa vlastný algoritmus na identifikáciu subjektov, ktoré stoja za každým návštevníkom webovej lokality, a podrobností o ňom. V tejto súvislosti môžeme - prostredníctvom spoločnosti D&B - spracúvať vaše osobné údaje, ako sú: vaše meno, e-mailové adresy, názvy zamestnávateľov, kontaktné údaje, pracovné pozície, adresa sídla, akademický titul a kvalifikácia, takzvané číslo D-U-N-S (jedinečný deväťmiestny číselný identifikátor vzťahujúci sa na jeden podnikateľský subjekt); typ podniku; IP adresa a údaje zo súborov cookie.

Tieto informácie budeme používať na účely identifikácie podnikateľských subjektov, s ktorými už obchodujeme alebo s ktorými by sme mohli chcieť nadviazať obchodný vzťah, na obohatenie našich existujúcich informácií o podnikateľských subjektoch a na monitorovanie zmien v podnikateľských subjektoch s cieľom udržiavať príslušné obchodné informácie aktuálne.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v službách D&B nájdete na adrese: https://www.dnb.com/de-de/datenschutz/downloadbereich/.

Odvolanie súhlasu:

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti tak, že na našej webovej stránke zakážete súbory cookie v časti "Nastavenia súborov cookie".

 

4.5 Personalizované marketingové súbory cookie

Personalizované marketingové súbory cookie môžeme používať my a naši reklamní partneri uvedení nižšie, z ktorých niektorí pôsobia ako samostatní správcovia alebo spolu s nami ako spoloční správcovia. Tieto súbory cookie môžeme my a naši partneri používať na vytvorenie profilu vašich záujmov, správania a charakteristík, aby sme vám mohli zobrazovať relevantné reklamy na našej webovej lokalite a v iných médiách, ako sú webové stránky, na platformách sociálnych médií a v (mobilných) aplikáciách, ktoré môžu poskytovať aj tretie strany. Na tento účel sa analyzuje najmä vaše správanie pri používaní (aj na iných webových stránkach, platformách sociálnych médií a aplikáciách) vrátane vašich interakcií s obsahom a reklamami, informácie, ktoré ste zadali (napr. vo formulároch a prieskumoch), informácie o vašom zamestnaní (ktoré sa získavajú okrem iného od spoločnosti LinkedIn), ako aj informácie o vašom zariadení a vašej polohe. Tieto údaje sa môžu použiť aj na optimalizáciu a meranie úspešnosti reklamných kampaní.

Okrem toho sa tieto údaje môžu použiť na zistenie, či používate rôzne zariadenia, a na ich vzájomné prepojenie, najmä na kombináciu údajov zhromaždených o vás prostredníctvom týchto rôznych zariadení, ako aj na zobrazovanie (personalizovaných) reklamných kampaní a meranie úspešnosti reklám na rôznych zariadeniach.

Vaše údaje môžu byť spracované aj na určenie, či k vašej domácnosti môžu byť priradené ďalšie zariadenia, a v takom prípade môžu byť skombinované s údajmi členov vašej domácnosti na účely opísané v tejto časti týkajúcej sa personalizovaného marketingu, najmä na účely zobrazovania (personalizovanej) reklamy v zariadeniach priradených k vašej domácnosti.

Ak nepovolíte súbory cookie pre personalizovaný marketing, môže sa stať, že pre vás bude menej relevantná najmä reklama.

Právnym základom je váš súhlas (v rozsahu, v akom bol udelený) v súlade s príslušným ustanovením transponujúcim čl. 5 ods. 3 veta 1 smernice EÚ o súkromí a elektronických komunikáciách 2002/58/ES do vnútroštátneho práva v jurisdikcii, v ktorej má spoločnosť Henkel sídlo.

Personalizované marketingové súbory cookie sa používajú v kontexte nasledujúcich nástrojov. V príslušnom popise vás tiež informujeme o tom, ako môžete svoj súhlas pre príslušný nástroj konkrétne odvolať. Vaše všeobecné právo odvolať súhlas na jeden alebo všetky účely v tejto časti opísané vyššie zostáva nedotknuté.

 

 • Adobe Analytics

Ak ste s tým súhlasili, táto webová lokalita používa službu Adobe Analytics, webovú analytickú službu, ktorú poskytuje spoločnosť Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Írsko) ("Adobe") na účely analýzy používania tejto webovej lokality.

Na tento účel sa do vášho zariadenia inštalujú súbory cookie. Tieto súbory cookie zhromažďujú údaje, ako sú informácie o prehliadači a zariadení, vaša IP adresa, navštívené webové stránky a dátum a čas požiadavky servera na účely vyhodnotenia vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o činnosti webovej lokality pre prevádzkovateľov webovej lokality a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu poskytovateľovi webovej lokality, ako aj informácie o interakciách používateľov s reklamami (kliknutie na textovú reklamu alebo zobrazenie videoreklamy).

Službu Adobe Analytics sme implementovali tak, že posledný oktet (posledná časť) vašej IP adresy je pri zhromažďovaní IP adresy okamžite obfuskovaný a Toto sa v každom prípade vykonáva pred akýmkoľvek ďalším spracovaním IP adresy. Na účely štatistickej analýzy bude k dispozícii len približná poloha.

Spoločnosť Henkel použije zhromaždené údaje na optimalizáciu tejto webovej stránky a kampaní, opätovné cielenie a personalizáciu reklám. Na tento účel vám súbory cookie uložené vo vašom zariadení umožňujú opätovné cielenie na našich webových stránkach, ako aj na webových stránkach tretích strán. Na tento účel je váš prehliadač identifikovaný počas doručovania reklamy a priradený k cieľovej skupine. Tieto informácie sa používajú na zobrazovanie relevantných a zaujímavých reklám pre vás.

Viac informácií o ochrane osobných údajov v službách spoločnosti Adobe nájdete tu: https://www.adobe.com/privacy/policy.html 

Odvolanie súhlasu:

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti tak, že na našej webovej stránke v časti "Nastavenia súborov cookie" zakážete súbory cookie.

 

 • Služba Google Analytics

Ak ste s tým súhlasili, táto webová stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko) a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) ("Google") na účely analýzy používania tejto webovej lokality.

Na tento účel sa do vášho zariadenia nainštaluje súbor cookie. Tento súbor cookie zhromažďuje údaje, ako sú informácie o prehliadači a zariadení, vaša IP adresa, navštívené webové stránky a dátum a čas požiadavky servera, na účely vyhodnotenia vášho používania webovej stránky, zostavovania správ o činnosti webovej stránky pre prevádzkovateľov webovej stránky a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu poskytovateľovi webovej stránky. Súbor cookie tiež zhromažďuje informácie o interakciách, ktoré používatelia uskutočnili s reklamami (kliknutie na textovú reklamu alebo zobrazenie videoreklamy).

Spoločnosť Henkel použije zhromaždené údaje na optimalizáciu tejto webovej stránky a kampaní, opätovné cielenie a personalizáciu reklám. Na tento účel súbory cookie uložené vo vašom zariadení spoločnosťou Google umožňujú opätovné cielenie na jednej strane (napr. v rámci "Google Ads") na webových stránkach spoločnosti Google a na druhej strane (napr. v rámci "Google Campaign Manager 360") na našich webových stránkach a - v závislosti od vašich záujmov - pri návšteve webových stránok iných partnerov. Na tento účel sa váš prehliadač identifikuje počas poskytovania reklamy a priradí sa k cieľovej skupine. Tieto informácie sa používajú na zobrazovanie relevantných a zaujímavých reklám pre vás.

Službu Google Analytics sme implementovali tak, aby sa posledný oktet (posledná časť) vašej IP adresy okamžite skryl, ak sa IP adresa zhromažďuje v rámci EÚ alebo EHP. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa odošle na servery spoločnosti Google v USA a skráti sa.

Viac informácií o ochrane osobných údajov v službách Google nájdete tu: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Odvolanie súhlasu:

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti tak, že na našej webovej stránke zakážete súbory cookie v časti "Nastavenia súborov cookie". Ak súhlasíte s používaním súborov cookie vo všeobecnosti, ale nevyhovuje vám používanie súborov cookie služby Google Analytics, môžete nasledovať tento odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) a stiahnuť si a nainštalovať doplnok prehliadača na deaktiváciu zhromažďovania a používania údajov (súborov cookie a IP adresy) služby Google Analytics.

 

 • Adobe Target

Ak ste s tým súhlasili, táto webová lokalita používa službu Adobe Target, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Írsko) ("Adobe") na účely analýzy používateľov a A/B testovania.

Na tento účel sa do vášho zariadenia nainštaluje súbor cookie. Tento súbor cookie zhromažďuje údaje - ako sú informácie o prehliadači a zariadení, vaša interakcia s webovou stránkou (napr. kliknuté reklamy a produkty), vaša IP adresa, navštívené webové stránky a dátum a čas požiadavky servera - na účely vyhodnotenia vášho používania webovej stránky, vykonávania testov našich stránok (najmä A/B testovania) a dynamického poskytovania personalizovaného obsahu pri návšteve našej webovej stránky.

Informácie zozbierané pomocou súboru cookie o vašom používaní našej webovej lokality sa prenesú do spoločnosti Adobe a uložia sa v našom mene. Službu Adobe Target sme implementovali takým spôsobom, že posledný oktet (posledná časť) vašej IP adresy je pri zhromažďovaní IP adresy ihneď zakrytý a Toto sa v každom prípade vykonáva pred akýmkoľvek ďalším spracovaním IP adresy. Na účely štatistickej analýzy bude k dispozícii len približná poloha.

Viac informácií o ochrane osobných údajov v službách spoločnosti Adobe nájdete tu: https://www.adobe.com/privacy/policy.html 

Odvolanie súhlasu:

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti tak, že na našej webovej stránke zakážete súbory cookie v časti "Nastavenia súborov cookie". Ak súhlasíte s používaním súborov cookie vo všeobecnosti, ale nevyhovuje vám používanie súborov cookie Adobe Target, môžete nasledovať tento odkaz (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) a deaktivovať zhromažďovanie a používanie údajov spoločnosťou Adobe.

 

 • Adobe Marketo Munchkin

Ak ste s tým súhlasili, táto webová lokalita používa Adobe Marketo Munchkin, sledovací kód v JavaScripte, ktorý poskytuje spoločnosť Marketo EMEA Ltd., Cairn House, South County Business Park, Leopardstown Road, Dublin 18, Írsko ("Marketo") na účely optimalizácie marketingových kampaní.

Na tento účel sa do vášho zariadenia nainštaluje súbor cookie. Tento súbor cookie zhromažďuje údaje, ako sú informácie o prehliadači a zariadení, vaša interakcia s webovou stránkou (napr. reklamy a produkty), vaša IP adresa, navštívené webové stránky, geolokačné údaje odvodené z vyhľadávania IP, dátum a čas požiadavky servera a údaje získané prostredníctvom vyplnenia formulára. Poskytnuté údaje sa ukladajú a spracúvajú priamo v systéme Marketo, čo nám umožňuje používať tieto informácie na vytváranie cieľových skupín, segmentáciu záujmov, generovanie leadov, optimalizáciu skúseností a na poskytovanie optimalizovaných a personalizovaných marketingových kampaní.

Informácie o vašom používaní našej webovej lokality, ktoré sa zozbierajú pomocou súboru cookie, sa prenesú a uložia v našom mene do spoločnosti Marketo.

Viac informácií o ochrane osobných údajov v službách Marketo nájdete tu: https://www.adobe.com/privacy/policy.html 

Odvolanie súhlasu:

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti tak, že na našej webovej stránke v časti "Nastavenia súborov cookie" zakážete súbory cookie.

 

 • Microsoft Advertising (predtým BingAds)

Ak ste s tým súhlasili, táto webová lokalita používa "Microsoft Advertising", službu poskytovanú spoločnosťou Microsoft Ireland Operations Limited One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 ("Microsoft") na účely poskytovania personalizovaných a optimalizovaných reklám v rámci reklamnej siete spoločnosti Microsoft. Viac informácií o spracovaní údajov spoločnosťou Microsoft v tejto súvislosti nájdete tu: https://help.ads.microsoft.com/apex/index/3/en-us/53056#!.

Na účely reklamy spoločnosti Microsoft sa do vášho zariadenia nainštaluje súbor cookie. Predpokladom je, že ste sa na našu webovú lokalitu dostali prostredníctvom reklamy od "Microsoft Advertising". Pomocou tohto súboru cookie spoločnosť Microsoft spracúva informácie zozbierané vaším zariadením o používaní našej webovej lokality, interakciách s našou webovou lokalitou a reklamných opatreniach, ako aj vašu IP adresu, identifikátor súboru cookie, informácie o prehliadači, vaše predtým navštívené webové lokality a dátum a čas prístupu na účely analýzy a vizualizácie merania dosahu našich reklám a zobrazovania personalizovaných reklám ("údaje používateľa z reklamy spoločnosti Microsoft"; viac o spracúvaných údajoch je opísané tu: https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/microsoft-advertising-agreement, časť 8). Na tento účel možno tiež určiť, či rôzne koncové zariadenia patria vám alebo vašej domácnosti. Pomocou "Sledovania konverzií" možno sledovať ciele konverzií, ako sú nákupy, registrácie a stiahnutia. Pomocou "Remarketingu" môžu byť používatelia našej webovej lokality opätovne identifikovaní a rozpoznaní na iných webových lokalitách v rámci reklamnej siete spoločnosti Microsoft (napr. vo vyhľadávaní Bing alebo Yahoo) a môžu sa im zobrazovať reklamy prispôsobené ich záujmom.

Viac informácií o ochrane osobných údajov v službách spoločnosti Microsoft nájdete tu: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Odvolanie súhlasu:

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti tak, že na našej webovej stránke zakážete súbory cookie v časti "Nastavenia súborov cookie". Ak súhlasíte s používaním súborov cookie vo všeobecnosti, ale nechcete dostávať personalizovanú reklamu spoločnosti Microsoft, informácie o tom, ako individuálne upraviť nastavenia reklamy spoločnosti Microsoft, nájdete na tomto odkaze: https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/personalized-ads.

 

 • Správca kampaní Google 360 (predtým DoubleClick)

Ak ste s tým súhlasili, pomocou služby Google Campaign Manager 360 ("Campaign Manager") používame službu poskytovanú spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ("Google"), aby sme vám zobrazovali relevantné reklamy.

Na tento účel spoločnosť Google nainštaluje do vášho zariadenia súbor cookie pomocou vašej IP adresy. Okrem IP adresy, informácií o prehliadači a zariadení, navštívených webových stránkach a čase prístupu tento súbor cookie zhromažďuje aj informácie o reklame zobrazenej vo vašom prehliadači a o tom, na ktoré reklamy klikáte. To umožňuje spoločnosti Google a jej partnerským stránkam zobrazovať reklamy súvisiace so záujmami na základe predchádzajúcich návštev stránok spoločnosti Henkel alebo iných webových stránok. Súbory cookie Campaign Manager využívajú pseudonymné identifikačné číslo priradené vášmu prehliadaču na kontrolu zobrazovaných a oslovujúcich reklám. Na tento účel je váš prehliadač pri zobrazovaní reklám identifikovaný a priradený k cieľovej skupine. Súbory cookie uložené spoločnosťou Google vo vašom zariadení tak umožňujú, aby ste boli na jednej strane (napr. v rámci "Google Ads") cielení na webových stránkach spoločnosti Google a na druhej strane (napr. v rámci "Google Campaign Manager 360") na našich webových stránkach a - v závislosti od vašich záujmov - pri návšteve webových stránok iných partnerov.

Tieto informácie sa budú používať aj na účely vyhodnocovania vášho používania webovej stránky, zostavovania správ o činnosti webovej stránky pre prevádzkovateľov webovej stránky a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webovej stránky a používania internetu.

V rámci aplikácie Campaign Manager používame systém sledovania konverzií "Floodlight" na monitorovanie a vykazovanie konverzií po interakcii používateľov s jednou z našich zobrazovacích alebo vyhľadávacích reklám Google. Na tento účel spoločnosť Google nainštaluje do vášho zariadenia súbor cookie. Floodlight sleduje aktivitu používateľa na našej webovej lokalite alebo na webovej lokalite tretej strany po kliknutí používateľa na reklamu Google a rozpoznáva alebo opätovne identifikuje používateľov pomocou ich ID používateľa. Tieto informácie môže spoločnosť Floodlight použiť na priradenie konverzie. Spoločnosť Floodlight počíta aj konverzie medzi jednotlivými prostrediami (napr. používateľ klikne na platenú reklamu vo vyhľadávaní na mobilnom zariadení, ale konvertuje zo stolného počítača), pričom využíva - podľa spoločnosti Google - rôzne zdroje agregovaných a anonymizovaných údajov. 

Viac informácií o ochrane osobných údajov v službách Google nájdete tu: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Odvolanie súhlasu:

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti tak, že na našej webovej stránke zakážete súbory cookie v časti "Nastavenia súborov cookie". Ak súhlasíte s používaním súborov cookie vo všeobecnosti, ale nevyhovuje vám používanie súborov cookie kampaní Google, môžete na tomto odkaze (www.google.com/settings/ads/onweb) deaktivovať službu Campaign Manager od spoločnosti Google.

 

 • Google Ads

Ak ste s tým súhlasili, táto webová lokalita používa službu "Google Ads", ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko ("Google"), na účely vyhodnocovania účinnosti reklamných opatrení a na vaše opätovné oslovenie.

Keď navštívite našu webovú lokalitu, "Google Ads" nainštaluje do vášho zariadenia súbor cookie. Pomocou tohto súboru cookie spoločnosť Google spracúva informácie generované vaším zariadením o používaní našej webovej lokality, interakciách s našou webovou lokalitou a reklamných opatreniach, ako aj vašu IP adresu, informácie o prehliadači, predtým navštívené webové lokality a dátum a čas prístupu na účely analýzy a vizualizácie merania dosahu našich reklám a zobrazovania personalizovaných reklám. Na tento účel možno tiež určiť, či rôzne koncové zariadenia patria vám alebo vašej domácnosti. Pomocou "Remarketingu" môžu byť používatelia našich webových stránok opätovne identifikovaní a rozpoznaní na iných webových stránkach v rámci reklamnej siete Google (napr. vo vyhľadávaní Google alebo na YouTube) a môžu sa im zobrazovať reklamy prispôsobené ich záujmom.

Viac informácií o ochrane osobných údajov v službách Google nájdete tu: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Odvolanie súhlasu :

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti tak, že na našej webovej stránke zakážete súbory cookie v časti "Nastavenia súborov cookie". Ak súhlasíte s používaním súborov cookie vo všeobecnosti, ale nechcete dostávať personalizovanú reklamu Google, informácie o tom, ako si individuálne upraviť nastavenia reklamy u spoločnosti Google, nájdete pod týmto odkazom (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en). Môžete si tiež nainštalovať doplnok na odhlásenie (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

 

 • Meta Pixel

Ak ste s tým súhlasili, používame Meta Pixel, ktorý poskytuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko) ("Meta"). Tento nástroj nám umožňuje analyzovať a prispôsobovať naše reklamy na základe vášho používania našej webovej lokality s cieľom poskytovať reklamy špeciálne prispôsobené pre vás. Na tento účel Meta Pixel zhromažďuje vašu IP adresu, informácie o prehliadači, návštevách a akciách, ktoré vykonáte na našich webových stránkach, "Facebook-ID" a dátum a čas požiadavky servera. Ďalšie informácie o údajoch, ktoré s nami zdieľate prostredníctvom Facebook/Meta Business Tools, ako je Pixel, nájdete v časti 1 a. Podmienok používania Facebook Business Tools (https://www.facebook.com/legal/technology_terms).

Zozbierané údaje sa používajú na optimalizáciu kampaní a vytváranie vlastných publik, čo sú skupiny používateľov Facebooku a Instagramu založené na zozbieraných údajoch, na cielenie reklamných kampaní na Facebooku a Instagrame (Facebook a Instagram Ads). Na tento účel možno tiež určiť, či rôzne koncové zariadenia patria vám alebo vašej domácnosti.

Pokiaľ sa zhromažďujú údaje o vašom používaní našej webovej stránky, optimalizujú sa personalizované reklamné kampane a vytvárajú sa vlastné publiká, konáme ako spoločný správca v súlade s čl. 26 GDPR spolu so spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko. V tejto súvislosti sme so spoločnosťou Meta uzavreli zmluvu, ktorú nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum ("Dodatok o správcovi"). V dohode sa určujú príslušné úlohy a zodpovednosti za plnenie povinností podľa GDPR v súvislosti so spoločným kontrolovaním.

Požadované informácie podľa čl. 13 ods. 1 písm. a, b GDPR v súvislosti so spracovaním údajov ako spoločných prevádzkovateľov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Meta tu: https://www.facebook.com/privacy/policy.

So spoločnosťou Meta sme sa dohodli, že Meta je kontaktným miestom pre výkon práv dotknutej osoby podľa článkov 15 až 20 GDPR v súvislosti s činnosťami spracovania v rámci spoločného riadenia.

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Meta spracúva osobné údaje, vrátane právneho základu a ďalších informácií o právach dotknutých osôb nájdete tu: https://www.facebook.com/about/privacy.

Ďalšie informácie o ochrane údajov a dobe uchovávania v súvislosti s Meta Pixel nájdete na: https://www.facebook.com/privacy/explanation a https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Odvolanie súhlasu:

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti tak, že na našej webovej stránke v časti "Nastavenia súborov cookie" zakážete súbory cookie. Ak nechcete dostávať záujmové reklamy na Facebooku, môžete upraviť svoje reklamné preferencie zmenou nastavenia prehliadača alebo nastavenia Facebooku (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

 

 • Pinterest Pixel

Za predpokladu, že ste súhlasili, webová lokalita používa technológiu sledovania konverzií sociálnej siete "Pinterest" (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko) s cieľom zobrazovať relevantné reklamy a ponuky na Pinterest návštevníkom tejto webovej lokality, ktorí sa už zaujímali o našu webovú lokalitu a obsah/ponuky alebo ktorí majú určité charakteristiky (napr. záujmy o určité témy alebo produkty určené na základe navštívených webových lokalít) a sú členmi Pinterest.

Na tento účel je na našich webových stránkach integrovaný takzvaný pixel na sledovanie konverzií od spoločnosti Pinterest. Pixel generuje súbor cookie, ktorý ukladá vašu IP adresu, informácie o prehliadači a zariadení, návštevy a akcie, ktoré vykonáte na našich webových stránkach, ako aj dátum a čas požiadavky na server. Viac informácií nájdete v časti "Zmluva o reklamných službách Pinterest, Príloha A: Dodatok o zdieľaní údajov Pinterest" (https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/).

Pomocou súboru cookie Pinterest môže Pinterest určiť návštevníkov našej webovej stránky ako cieľovú skupinu na zobrazovanie reklám (tzv. "reklamy Pinterest"). Ak ste napríklad na našej webovej stránke prejavili záujem o naše produkty, môže sa vám na Pintereste zobraziť reklama na naše produkty. Pomocou súboru cookie Pinterest môžeme tiež sledovať účinnosť reklám Pinterest na štatistické účely a účely prieskumu trhu tým, že zistíme, či boli používatelia po kliknutí na reklamu Pinterest presmerovaní na našu webovú stránku (tzv. "konverzia").

Pokiaľ my a Pinterest zhromažďujeme a zdieľame takzvané "údaje o činnosti" (napríklad meranie offline predaja alebo integrácia mobilného meracieho partnera), my a Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko) konáme ako spoloční správcovia v súlade s čl. 26 GDPR. V tejto súvislosti sme so spoločnosťou Pinterest uzavreli dohodu, ktorú nájdete tu v časti "Príloha B": https://business.pinterest.com/en-gb/pinterest-advertising-services-agreement/germany/ ("JCA"). Dohoda určuje príslušné úlohy a zodpovednosti za plnenie povinností podľa GDPR v súvislosti so spoločným správcovstvom.

Požadované informácie podľa čl. 13 ods. 1 písm. a, b GDPR v súvislosti so spracovaním údajov ako spoločných prevádzkovateľov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Pinterest tu: https://policy.pinterest.com/en/section-residents-of-the-eea.

So spoločnosťou Pinterest sme sa dohodli, že spoločnosť Pinterest koná ako kontaktné miesto pre výkon práv dotknutej osoby podľa článkov 15 až 20 GDPR, pokiaľ ide o činnosti spracovania v rámci spoločného riadenia.

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Pinterest spracúva osobné údaje, vrátane právneho základu a ďalších informácií o právach dotknutých osôb nájdete tu: https://policy.pinterest.com/en/section-residents-of-the-eea.

Ďalšie informácie o ochrane údajov a dobe ich uchovávania v službe Pinterest nájdete na tejto adrese:

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Odvolanie súhlasu:

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti tak, že na našej webovej stránke zakážete súbory cookie v časti "Nastavenia súborov cookie". Ak nechcete dostávať záujmové reklamy na Pinterest, môžete upraviť svoje reklamné preferencie zmenou nastavení prehliadača alebo nastavení Pinterestu (https://help.pinterest.com/en/article/personalized-ads-on-pinterest).

 

 • LinkedIn Insight Tag

Ak ste s tým súhlasili, táto webová stránka používa LinkedIn Insight Tag, službu poskytovanú spoločnosťou LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko ("LinkedIn"). Tento nástroj nám umožňuje analyzovať a prispôsobovať naše reklamy na základe vášho používania našej webovej lokality a reklám s cieľom poskytovať reklamy špeciálne prispôsobené vám.

Na tento účel LinkedIn Insight Tag vytvorí vo vašom webovom prehliadači pri návšteve našej webovej stránky súbor cookie. Súbor cookie zhromažďuje informácie týkajúce sa vášho profilu LinkedIn a vašej návštevy našej webovej stránky, ako napr: URL, URL odkazu, IP adresa, identifikátory člena LinkedIn, charakteristiky zariadenia a prehliadača, časové pečiatky, zobrazenia stránok, súhrnné demografické informácie (napr. pracovná pozícia, kariérna úroveň, odvetvie, lokalita, krajina), predtým navštívené webové stránky a vaša interakcia s našimi reklamami a našou webovou stránkou na účely sledovania a analýzy dosahu našich reklám, akcií vykonaných na našej webovej stránke po zobrazení reklamy alebo kliknutí na ňu (sledovanie konverzie), zobrazovania personalizovaných reklám a optimalizácie našich marketingových kampaní LinkedIn. Sledovanie konverzií sa môže vykonávať aj v rámci rôznych zariadení (napr. z počítača na tablet). LinkedIn Insight Tag ponúka aj funkciu retargetingu, ktorá nám umožňuje opätovne cieliť na členov LinkedIn, ktorí navštívia našu webovú lokalitu, a zobrazovať cielenú reklamu návštevníkom mimo našej webovej lokality.

Ďalšie informácie o ochrane údajov a dobe uchovávania v súvislosti so sieťou LinkedIn nájdete na stránkach: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy? a https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy?.

Odvolanie súhlasu:

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti tak, že na našej webovej stránke zakážete súbory cookie v časti "Nastavenia súborov cookie". Ak nechcete dostávať reklamy založené na záujmoch na sieti LinkedIn, môžete upraviť svoje reklamné preferencie zmenou nastavení prehliadača alebo nastavení siete LinkedIn (https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a427426/manage-your-linkedin-ads-settings?lang=en).

 

5. Používanie Plug-in modulov sociálnych médií

Služby správy obsahu sociálnych médií, ako sú súbory cookie a Plug-in moduly rôznych sociálnych sietí, sú vložené do našich webových stránok. Súvisiace služby poskytujú príslušné spoločnosti ("poskytovatelia"). Účelom týchto služieb je umožniť vám prezerať a zdieľať náš obsah s vašimi priateľmi a profesionálnymi sieťami. Títo poskytovatelia sú:

Facebook v rámci EÚ prevádzkuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko ("Facebook"). Prehľad zásuvných modulov Facebooku a ich vzhľadu nájdete na adrese: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

X prevádzkuje spoločnosť X Corp., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (" X"). Prehľad tlačidiel X a ich vzhľadu nájdete na adrese: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites

Službu YouTube v rámci EÚ poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko ("Google"). Prehľad doplnkov YouTube nájdete na adrese: https://developers.google.com/youtube/documentation

Instagram v rámci EÚ poskytuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko ("Instagram"). Prehľad doplnkov Instagram a ich vzhľadu nájdete na adrese: https://developers.facebook.com/docs/instagram

LinkedIn poskytuje spoločnosť LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko ("LinkedIn"). Prehľad doplnkov LinkedIn a ich vzhľadu nájdete na adrese: https://developer.linkedin.com/plugins#.

Aby sme zvýšili ochranu vašich údajov pri návšteve našich webových stránok, sú tieto doplnky implementované ako "tlačidlá na 2 kliknutia". Táto forma integrácie zabezpečuje, že pri prístupe na stránku z našej webovej lokality obsahujúcu takéto pluginy nebudete automaticky pripojení k serverom poskytovateľov. Iba ak aktivujete doplnky, prehliadač iniciuje prenos údajov na servery poskytovateľov. Obsah rôznych zásuvných modulov potom príslušný poskytovateľ prenesie priamo do vášho prehliadača a následne sa zobrazí na vašej obrazovke.

Nástroj sociálnych médií oznámi poskytovateľovi vaše predtým navštívené webové stránky, vašu IP adresu, informácie o prehliadači a dátum a čas požiadavky na server. Pri použití niektorej z funkcií sociálnych médií (napr. kliknutie na tlačidlo "Zdieľať", zanechanie komentára) sa aj tieto informácie prenesú prehliadačom priamo poskytovateľovi na uchovanie. Títo poskytovatelia môžu vaše údaje použiť na akékoľvek vlastné účely, ako napríklad na analýzu, marketing, profilovanie a prepojenie vašich údajov s inými údajmi, ktoré o vás zhromaždili (napr. prostredníctvom vášho používateľského účtu u príslušného poskytovateľa), aj keď nie ste prihlásení do svojho účtu na sociálnych médiách.

Upozornenie: Poskytovatelia môžu údaje čiastočne spracúvať aj v krajinách mimo EÚ/EHP, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany údajov, vrátane USA, ak poskytovateľ nie je účastníkom rámca EÚ a USA pre ochranu osobných údajov.

Takéto spracovanie a používanie vašich údajov (prípadne aj vrátane priameho prenosu od spoločnosti Henkel k poskytovateľom mimo EÚ/EHP) zakladáme na čl. 6 ods. 1 písm. b) alebo f) GDPR, pretože je to potrebné na to, aby sme vám mohli poskytnúť túto funkciu, keď sa rozhodnete komunikovať so zásuvným modulom sociálnych médií implementovaným na tejto webovej lokalite.

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov poskytovateľmi, najmä tiež s ohľadom na opatrenia, ktoré poskytovatelia zaviedli v súvislosti s prenosom osobných údajov mimo EÚ/EHP, a o právach a možnostiach, ktoré máte za týchto okolností k dispozícii na ochranu svojho súkromia, nájdete v zásadách ochrany údajov/ochrany súkromia poskytovateľov:

 

6. Vaše práva subjektu údajov / úradník pre ochranu údajov

Kedykoľvek môžete uplatniť právo na prístup k svojim údajom. Okrem toho môžete za predpokladu, že sú splnené príslušné požiadavky, uplatniť nasledujúce práva:

Právo na opravu: Máte právo na opravu nepravdivých osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.

Právo na vymazanie: Môžete tiež požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, napríklad ak vaše údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.

Právo na obmedzenie spracovania: V takom prípade budú údaje zablokované pre akékoľvek spracovanie. Toto právo existuje najmä vtedy, ak sa medzi vami a nami vedie diskusia o správnosti osobných údajov.

Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu údajov: Máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä dozornému orgánu v členskom štáte, v ktorom sa zdržiavate, pracujete alebo v ktorom došlo k údajnému porušeniu, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, je v rozpore s platnými zákonmi o ochrane údajov.

Právo na prenosnosť údajov: Ak spracúvame vaše osobné údaje na účely plnenia zmluvy s vami alebo na základe vášho súhlasu, máte tiež právo získať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak ste nám tieto údaje poskytli.

 • Právo na odvolanie súhlasu: ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo kedykoľvek takýto súhlas s účinnosťou do budúcnosti odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Právo vzniesť námietku

 V prípade spracovateľských činností zahŕňajúcich vaše osobné údaje, ktoré sa vykonávajú na základe oprávneného záujmu spoločnosti Henkel alebo tretej strany, máte právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. Spoločnosť Henkel takéto spracúvanie zastaví, pokiaľ nepreukáže dôležité dôvody na spracúvanie, ktoré si zasluhujú ochranu a ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracúvanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obranu proti právnym nárokom.

V týchto prípadoch alebo ak máte akékoľvek iné otázky alebo želania týkajúce sa vašich osobných údajov, pošlite e-mail alebo list prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

Po zodpovedaní vášho dotazu vymažeme váš dotaz po uplynutí troch rokov od konca príslušného kalendárneho roka.