Henkel Adhesives – Verklaring Gegevensbescherming

1. Algemeen

Deze Verklaring Gegevensbescherming is bedoeld om u te informeren over het soort gegevens dat wordt verzameld en hoe deze worden gebruikt. U zult ook leren hoe u als betrokkene uw rechten kunt uitoefenen.

Alle wijzigingen in deze Verklaring Gegevensbescherming worden op deze pagina gepubliceerd. Hierdoor kunt u zich op elk moment informeren over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken.

Deze Verklaring Gegevensbescherming is niet van toepassing op websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op deze website.

 

2. Verzameling, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

2.1 Verantwoordelijke voor gegevensverwerking / Contactgegevens

Henkel Belgium S.A., Esplanade 1, PO Box 101, 1020 Bruxelles, België.

samen met

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Duesseldorf, Duitsland

als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken volgens Art. 26 AVG, hierna samen "Henkel" of "wij" genoemd

U kunt uw rechten als betrokkene zowel bij ons als bij alle andere gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken uitoefenen. Wij en de andere gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zullen elkaar onmiddellijk informeren over eventuele rechten die door betrokkenen worden uitgeoefend. Wij zullen elkaar alle informatie verstrekken die nodig is om te reageren op verzoeken om informatie. [JS1]

Henkel AG & Co. KGaA zal de betrokkenen de nodige informatie verstrekken zoals vereist in artikels 13 en 14 van de AVG. In dit proces voorzien de andere gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken ons van alle benodigde informatie uit hun werkgebied.

Om een recht als betrokkene uit te oefenen, een toestemming in te trekken of algemene vragen over gegevensbescherming te stellen, kunt u contact opnemen met Henkel Belgium, Esplanade 1, postbus 101, 1020 Brussel (compliance.benelux@henkel.com).

 

2.2 Algemeen gebruik van de website

Henkel gebruikt persoonsgegevens om deze website aan de gebruikers aan te bieden. Verdere verwerking van de gegevens vindt alleen plaats op basis van andere wettelijke verplichtingen of toestemmingen of als de betreffende gebruiker Henkel hiervoor toestemming heeft gegeven.

Wanneer gebruikers de website bezoeken, verzamelt en bewaart Henkel automatisch bepaalde gegevens. Dit omvat: het IP-adres of de apparaat-ID die aan het betreffende eindapparaat is toegewezen en die wij nodig hebben voor het verzenden van de opgevraagde inhoud (bijv. in het bijzonder teksten, afbeeldingen en productinformatie evenals elektronische bestanden die u kunt downloaden, etc.), de activiteit van gebruikers in de context van de website, het type van het betreffende eindapparaat, de gebruikte browser en de datum en tijd van gebruik.

Henkel bewaart deze informatie maximaal 7 dagen om misbruik te herkennen en te vervolgen.

Henkel gebruikt deze informatie ook om de presentatie, functies en mogelijkheden van de service te verbeteren en voor algemene administratieve taken.

Daarnaast verwijdert of anonimiseert Henkel de gebruikte gegevens, inclusief de IP-adressen, zonder onnodige vertraging zodra ze niet langer nodig zijn voor de hierboven vermelde doeleinden.

Een dergelijke verwerking en gebruik van uw gegevens is rechtmatig omdat (1) de verwerking noodzakelijk is voor het aanbieden van de website volgens art. 6 lid 1 onder b AVG; of (2) Henkel een doorslaggevend legitiem belang heeft in het verzekeren en verbeteren van de functionaliteit en de foutloze werking van de website en dat de website is afgestemd op de behoeften van de gebruikers in overeenstemming met Art. 6 lid 1 onder f AVG.

 

2.3 Dienstverleners / Internationale gegevensoverdracht

Om de website en de diensten op de website te leveren, kan Henkel een beroep doen op dienstverleners (bijv. voor het hosten van Henkels websites, computer- en databasebeheer, tracking etc.) die daarom over het algemeen ook uw persoonsgegevens kunnen verwerken wanneer u onze websites gebruikt.

De meeste van deze dienstverleners zijn contractueel verplicht om dergelijke persoonsgegevens enkel te verwerken in naam van Henkel en zijn gevestigd (i) binnen de EU/EER, (ii) in landen die officieel erkend zijn door de EU-Commissie als landen met een adequaat niveau van gegevensbescherming of (iii) in de VS en deelnemen aan het EU-VS Data Privacy Framework.

Wanneer dit niet het geval is of wanneer dienstverleners zelf onderaannemers inhuren, kunnen uw persoonsgegevens mogelijk worden doorgegeven aan derde landen (d.w.z. buiten de EU/EER en landen die officieel door de EU-Commissie zijn erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden (inclusief de VS met betrekking tot deelnemers aan het EU-VS Data Privacy Framework)) die geen niveau van gegevensbescherming bieden dat in wezen gelijkwaardig is aan dat van de EU/EER.

Al onze dienstverleners zijn echter verplicht om uw persoonsgegevens uitsluitend te verwerken of door te geven aan derde landen indien wordt voldaan aan de aanvullende vereisten voor internationale gegevensoverdrachten die zijn vastgelegd in artikel 44 en volgende, voornamelijk door het afsluiten van EU-standaardcontractbepalingen en, indien nodig, door het implementeren van aanvullende maatregelen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen. De Standaardcontractbepalingen van de EU zijn modelcontracten van de Europese Commissie die - indien nodig - samen met aanvullende maatregelen bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Europese normen voor gegevensbescherming, zelfs als de verwerking buiten de EU/EER plaatsvindt.

 

3. Verdere verwerking van persoonsgegevens

3.1 Account

U kunt uw e-mailadres hebben opgegeven en een wachtwoord hebben gekozen om een account voor onze website aan te maken, bijv. tijdens het gebruik van het contactformulier (als een optionele functie) of via een pagina voor het aanmaken van een account.

Het aanmaken van een gebruikersaccount en de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens is vereist om gebruik te kunnen maken van verschillende functionaliteiten die op onze website worden aangeboden. Om de website enkel te bezoeken of te raadplegen, is er echter geen account vereist.

Als u ons meer informatie verstrekt tijdens het gebruik van onze website en de daarin opgenomen functionaliteiten (terwijl u ingelogd bent), wordt dergelijke informatie na een interactie (bijv. een aankoop) toegewezen aan en opgeslagen in uw account. U kunt dergelijke aanvullende informatie ook zelf op uw account invoeren. Dergelijke informatie kan bestaan uit uw naam, functietitel en mobiele nummer, informatie over uw bedrijf (sector/bedrijfstak, grootte, uw rol in het bedrijf etc.), betalingsinformatie en factuur- en verzendadressen. Wij slaan ook informatie over uw aankopen op en bieden u een overzicht van lopende bestellingen en de bestelgeschiedenis in uw account (hierna gezamenlijk "Accountgegevens" genoemd).

Wij verwerken uw Accountgegevens om uw gebruik van onze website te vereenvoudigen en te beveiligen en om u een geconsolideerd overzicht van uw Accountgegevens te kunnen bieden. Na de eerste registratie van uw account zullen wij het door u opgegeven e-mailadres gebruiken om u een bevestigingsmail te sturen. U kunt uw wachtwoord te allen tijde resetten en/of wijzigen.

Wij verwerken en gebruiken uw Accountgegevens voor het doel / legitieme belang om deze functionaliteit op uw verzoek aan te bieden op basis van Art. 6 lid 1 onder b of onder f AVG of in overeenstemming met uw respectieve toestemming (Art. 6 lid 1 onder a AVG).

Voor alle gebruikersaccounts geldt dat wij de informatie daarin verder verwerken voor marktonderzoek en andere statistische analyses, bijv. om meer inzicht te krijgen in de demografische gegevens van onze klanten, echter zonder gebruikersaccounts op individueel niveau te analyseren of verkregen inzichten toe te schrijven aan individuele gebruikers als zij niet individueel toestemming hebben gegeven voor een dergelijke verwerking van hun Accountgegevens (zie hieronder). 

Een dergelijke verwerking en gebruik van uw Accountgegevens is rechtmatig volgens art. 6 lid 1 onder f AVG omdat wij een hoger legitiem belang hebben bij het optimaliseren van onze marketing- en verkoopinspanningen op basis van dergelijke analyses en inzichten.

Wij slaan uw Accountgegevens op totdat u de account verwijdert via de betreffende functionaliteit op de profielpagina van uw account of zo lang als vereist is in het geval er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is. De meeste Accountgegevens kunnen verder te allen tijde van uw account worden verwijderd en/of door uzelf individueel worden gewijzigd.

Uw account stelt u ook in staat om uw voorkeuren in te stellen met betrekking tot of en welke marketingcommunicatie u van ons wilt ontvangen en door dit te doen geeft u uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 onder a AVG voor dergelijke marketingcommunicatie en de bijbehorende verwerking van uw persoonsgegevens. Het doel en de reikwijdte van dergelijke gegevensverwerking worden aangegeven in de respectieve toestemmingsformulieren en in de toepasselijke secties van deze verklaring gegevensbescherming.

Indien u ons een dergelijke toestemming geeft, zullen wij uw Accountgegevens verwerken voor het doel/de doelen en in de mate zoals aangegeven in de instemmingsformulieren en de van toepassing zijnde paragrafen in deze gegevensbeschermingsverklaring. Een dergelijke verwerking van uw Accountgegevens is gebaseerd op uw instemming met de verwerking.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de betreffende selectievakjes in de communicatievoorkeuren van uw account uit te schakelen.  Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de wettelijkheid van de verwerking die gebaseerd was op de toestemming voor deze ingetrokken werd.

 

3.2 Klantaanvraag

U kunt uw contactgegevens hebben verstrekt via ons contactformulier, e-mail, telefoongesprek of anderszins. Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het doel / legitieme belang van het verwerken van uw verzoek op basis van Art. 6 lid 1 onder b of f AVG.

Als u geen toestemming hebt gegeven voor een langere bewaartermijn, bijv. in het kader van ons klantenrelatiebeheer, zullen wij de gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken, of zolang als nodig is in het geval er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

 

3.3 Loterijen

Het is mogelijk dat u uw contactgegevens en adres hebt verstrekt tijdens uw deelname aan een loterij die wij van tijd tot tijd op onze website aanbieden. Wij gebruiken uw gegevens om de loterij uit te voeren.

Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij voor de verdeling van prijzen of voor het uitvoeren van de loterij.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het doel / legitieme belang van het uitvoeren van de loterij op basis van Art. 6 lid 1 onder b of f AVG.

Als u geen toestemming hebt gegeven voor een langere bewaartermijn, bijv. in het kader van ons klantenrelatiebeheer, zullen wij de gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken, of zolang als nodig is in het geval er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

 

3.4 Producttest

Het is mogelijk dat u uw contactgegevens en adres hebt verstrekt tijdens uw deelname aan producttests. Wij gebruiken uw gegevens om de producttest uit te voeren.

Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij voor het uitvoeren van de producttest.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het doel / legitieme belang van het uitvoeren van de producttest op basis van Art. 6 lid 1 onder b of f AVG.

Als u geen toestemming hebt gegeven voor een langere bewaartermijn, bijv. in het kader van ons klantenrelatiebeheer, zullen wij de gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken, of zolang als nodig is in het geval er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

 

3.5 Controle op namaakproducten

Het is mogelijk dat u uw naam, adres en contactgegevens, bijv. uw e-mailadres, evenals productinformatie, bijv. productnaam, lotnummer en de foto van het product, hebt opgegeven voor een controle op namaakproducten. Wij gebruiken uw gegevens om de controle op namaakproducten uit te voeren en u te informeren over het resultaat. Bovendien kunnen we opnieuw contact met u opnemen als uit de controle blijkt dat het product dat u hebt ingediend inderdaad een namaakproduct is, om het incident verder te onderzoeken.

Wij geven uw gegevens niet door aan derden, behalve om de namaakcontrole uit te voeren of het incident verder te onderzoeken.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens is rechtmatig omdat wij een hoger legitiem belang hebben volgens Art. 6 lid 1 onder f AVG voor het uitvoeren van de namaakcontrole, inclusief verder onderzoek.

Als u geen toestemming hebt gegeven voor een langere bewaartermijn, bijv. in het kader van ons klantenrelatiebeheer, zullen wij de gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken, of zolang als nodig is in het geval er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

 

3.6 Waar kopen

Als u op de website op de functie "Een verdeler zoeken" klikt, krijgt u een lijst met e-tailers te zien waar u het desbetreffende product dat op onze website wordt getoond, kunt kopen. Om u die dienst te kunnen leveren, worden uw gegevens, zoals uw IP-adres en het product waarin u geïnteresseerd bent, doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst, NeuIntel, LLC, 20 Pacifica, Suite 1000, Irvine, CA 92618. Als u besluit om een weergegeven aanbieding te volgen door op "Nu kopen" te klikken, wordt u doorgestuurd naar de website van de desbetreffende e-tailer. Dit doorsturen en het omleiden in het proces wordt uitgevoerd onder de controle van NeuIntel, LLC. Meer informatie over gegevensbescherming en de toegepaste bewaarperiode vindt u op: https://www.pricespider.com/privacy-policy-2021/ (onder sectie 4.B.i.)

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het doel / legitieme belang van het leveren van deze dienst op basis van Art. 6 lid 1 onder b of f AVG.

Als u geen toestemming hebt gegeven voor een langere bewaartermijn, bijv. in het kader van ons klantenrelatiebeheer, zullen wij de gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken, of zolang als nodig is in het geval er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

 

3.7 Webinar

Het is mogelijk dat u uw contactgegevens, bijv. uw e-mailadres, voorafgaand aan of tijdens webinars hebt verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens om het webinar te kunnen aanbieden. Webinars worden uitgevoerd via MS Teams of een vergelijkbare service en vereisen verdere verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan aangesloten bedrijven van Henkel of aan distributeurs die verantwoordelijk zijn voor de regio en productcategorie in kwestie, omdat deze aangesloten bedrijven of distributeurs het webinar uitvoeren of om een verkoopcontact naar aanleiding van een webinar te vergemakkelijken.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het doel / legitieme belang van het leveren van het webinar op basis van Art. 6 lid 1 onder b of f AVG.

Als u geen toestemming hebt gegeven voor een langere bewaartermijn, bijv. in het kader van ons klantenrelatiebeheer, zullen wij de gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken, of zolang als nodig is in het geval er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

 

3.8 Enquêtes

Als u deelneemt aan een enquête op onze website of via onze servicehotline of elders, verwerken wij uw contactgegevens, bijv. uw e-mailadres, evenals uw antwoorden en alle andere informatie die u besluit met ons te delen als reactie op de enquête. Wij zullen de resultaten van de enquête gebruiken voor markt- en opinieonderzoek, kwaliteitsborging en trainingsdoeleinden en om verdere zakelijke inzichten te genereren.

Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij voor het uitvoeren van de enquête.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens is rechtmatig omdat (i) de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de enquête volgens art. 6 lid 1 onder b AVG, en (ii) wij een hoger legitiem belang hebben volgens Art. 6 lid 1 onder f AVG in het optimaliseren van onze marketing-, services- en verkoopinspanningen op basis van dergelijke analyses en inzichten. U kunt ook toestemming hebben gegeven om deel te nemen aan de enquête. In dat geval verwerken wij de door u verstrekte gegevens op basis van uw toestemming en voor de doeleinden en in de mate zoals daarin beschreven.

Als u geen (aanvullende) toestemming hebt gegeven voor een langere bewaartermijn, bijv. in het kader van ons klantenrelatiebeheer, zullen wij de gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken, of zolang als nodig is in het geval er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

 

3.9 Gepersonaliseerde marketingcommunicatie en digitale inhoud

Mogelijk hebt u toestemming gegeven dat Henkel, op basis van de analyse van uw persoonsgegevens zoals hieronder beschreven, contact met u mag opnemen voor gepersonaliseerde marketingdoeleinden, inclusief productaanbiedingen en andere mededelingen over Henkel Adhesive Technologies via een, meerdere of alle van de volgende kanalen:

 • via e-mail (d.w.z. nieuwsbrieven en andere e-mailadvertenties met informatie over alle producten en voorstellen op het gebied van Henkel Adhesive Technologies)
 • via online advertenties op Facebook of LinkedIn (d.w.z. advertenties voor Henkel-producten en evenementen met betrekking tot Adhesive Technologies op Facebook en LinkedIn)

Uw e-mailadres en/of gebruikers-ID worden voor dit doel doorgegeven aan Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland en LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Afhankelijk van de reikwijdte van uw toestemming, zullen wij onze marketingcommunicatie, digitale diensten, retailactiviteiten en online reclame via de geselecteerde kanalen personaliseren op basis van een analyse van uw interacties met ons, onze websites en diensten (zoals hieronder in meer detail vermeld), onder andere door middel van cookies en soortgelijke technologieën, om u en het bedrijf dat u vertegenwoordigt de meest relevante en interessante inhoud te bieden.

In dat geval analyseren wij met name uw gebruik van (1) onze nieuwsbrief en andere e-mailadvertenties, (2) onze websites, evenals (3) uw eerdere interacties met ons, waaronder vragen en klachten die u hebt gesteld en aankopen die u voor uw bedrijf hebt gedaan, (4) uw deelname aan online en offline evenementen (die door ons of door derden worden georganiseerd), (5) uw betrokkenheid bij onze online advertenties op onze website en websites en apps van derden, en (6) de openbaar toegankelijke informatie op uw professionele socialmediaprofielen, evenals het anonimiseren van dergelijke informatie om verdere analyse van uw interacties met ons mogelijk te maken zonder dergelijke informatie aan u te kunnen toeschrijven.

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens in deze context op uw toestemming conform Art. 6 lid 1 onder a AVG.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door op de betreffende hyperlink voor het intrekken van toestemming te klikken of door een brief of e-mail te sturen naar de bovenstaande contactgegevens. Als u uw toestemming hebt gegeven via de instellingen van uw persoonlijke account, kunt u uw toestemming intrekken door het betreffende selectievakje in uw communicatievoorkeuren uit te schakelen.  Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de wettelijkheid van de verwerking die gebaseerd was op de toestemming voor deze ingetrokken werd. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de bovengenoemde doeleinden zolang de toestemming geldig is of zolang als vereist is in geval van wettelijke bewaarplichten.

 

3.10 Marketingcommunicatie binnen bestaande klantrelaties

In het geval dat wij uw e-mailadres hebben verkregen in verband met de verkoop van een goed of dienst, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u communicatie toe te zenden met betrekking tot onze eigen soortgelijke goederen en diensten, op voorwaarde dat u geen bezwaar hebt gemaakt tegen een dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van dergelijke communicatie met uitwerking voor de toekomst door een e-mail te sturen naar compliance.benelux@henkel.com. Bezwaar maken leidt niet tot andere kosten dan transmissiekosten in overeenstemming met de basistarieven.

De wettelijke basis voor deze verwerking is de respectieve bepaling die Art. 13 (2) van de EU-Richtlijn 2002/58/EC betreffende privacy en elektronische communicatie omgezet in nationale wetgeving in het rechtsgebied waar Henkel gevestigd is,

 

4. Cookies, Pixel, Fingerprints en gelijkaardige technologieën.

4.1 Algemene informatie en informatie over uw recht om uw toestemming in te trekken

Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (samen "cookies") die op uw apparaat worden opgeslagen voor de volgende doeleinden: Strikt noodzakelijk, Functioneel, Prestaties en Gepersonaliseerde marketing. Deze worden hieronder in meer detail uitgelegd.

Onder "Cookie-instellingen" kunt u ook meer informatie vinden over de cookies die door onze website worden gebruikt, met name over hun bewaarperiode, of uw recht uitoefenen om uw toestemming op elk moment in te trekken met uitwerking voor de toekomst. Verplaats daar de betreffende schuifregelaar naar links en klik op "Geselecteerde doeleinden aanvaarden" als u uw toestemming voor afzonderlijke doeleinden wilt intrekken of klik op "Afwijzen" als u uw toestemming voor al deze doeleinden wilt intrekken. In dit geval worden alleen cookies gebruikt die technisch noodzakelijk zijn om u deze website te kunnen tonen.

Uw toestemming wordt ingesteld per browser en computer. Als u onze website dus thuis en op het werk of met verschillende browsers bezoekt, moet u voor elk apparaat of browser uw toestemming intrekken.

Henkel betrekt gespecialiseerde dienstverleners bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden die optreden als gegevensverwerkers voor Henkel in overeenstemming met Art. 28 AVG of als afzonderlijke gegevensverwerkingsverantwoordelijken. De bedrijven die samen met Henkel persoonsgegevens verwerken als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken volgens Art. 26 AVG, staan hieronder vermeld.

 

4.2 Strikt noodzakelijke cookies

Strikt noodzakelijke cookies zijn technisch vereist om het gebruik van onze website mogelijk te maken (bijv. voor het weergeven van inhoud, load balancing en IT-beveiliging) en worden automatisch gebruikt. De wettelijke basis hiervoor is de respectieve bepaling die Art. 5 (3) zin 2 van de EU-Richtlijn 2002/58/EC betreffende privacy en elektronische communicatie omgezet in nationale wetgeving in het rechtsgebied waar Henkel gevestigd is en voor de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor dit doel Art. 6 (1) onder b AVG.

 

4.3 Functionele cookies

Functionele cookies worden gebruikt om u functionaliteiten te bieden die niet strikt noodzakelijk zijn, maar waarmee u onze website comfortabeler en persoonlijker kunt gebruiken, bijvoorbeeld door uw voorkeuren, invoer en instellingen zoals taalkeuzes op te slaan en te analyseren. Als u functionele cookies niet toestaat, is het mogelijk dat deze functionaliteiten niet worden aangeboden of niet naar behoren functioneren.

De wettelijke basis hiervoor is uw toestemming (voor zover gegeven) in overeenstemming met de respectieve bepaling die Art. 5 (3) zin 1 van de EU-Richtlijn over privacy en elektronische communicatie 2002/58/EG omgezet in nationale wetgeving in het rechtsgebied waar Henkel gevestigd is.

 

4.4 Prestatiecookies

Prestatiecookies worden gebruikt om uw gebruik van onze website te analyseren om de prestaties van onze website en de gebruikservaring voor de gebruikers te meten en te verbeteren. Hiervoor worden met name uw bezoeken, activiteiten en interacties op onze en andere websites en informatie over uw browser en apparaat geanalyseerd en gebruikt om pseudonieme statistieken te genereren. Dit helpt ons bijvoorbeeld om te weten welke pagina's van onze website het meest en het minst populair zijn en om te zien hoe gebruikers zich op de site bewegen, maar ook om tests uit te voeren en op basis daarvan zakelijke inzichten te genereren om onze verkoopinspanningen te optimaliseren.

Op onze websites die gericht zijn op zakelijke klanten, kunnen uw gegevens ook gebruikt worden om te analyseren voor welk bedrijf u werkt, zodat wij onze informatie kunnen bijhouden over zakelijke entiteiten waarmee wij al een zakelijke relatie hebben of die geïnteresseerd zijn in onze producten en diensten. Hiervoor kunnen uw gegevens ook worden gematcht en gecombineerd met gegevens van onze partner Dun & Bradstreet, zoals hieronder wordt beschreven.

Verder kunnen uw gegevens ook worden gebruikt en geanalyseerd om uw aankopen van onze producten in webwinkels te volgen, met name om te begrijpen welke (groepen) websitebezoekers (1) welk soort producten kopen en (2) waar ze die kopen (d.w.z. bij welke e-tailer), en om te analyseren welke andere retailers en winkels werden bezocht.

De wettelijke basis hiervoor is uw toestemming (voor zover gegeven) in overeenstemming met de respectieve bepaling die Art. 5 (3) zin 1 van de EU-richtlijn over privacy en elektronische communicatie 2002/58/EG omgezet in nationale wetgeving in het rechtsgebied waar Henkel gevestigd is.

Prestatiecookies worden gebruikt in het kader van de volgende hulpmiddelen. In de betreffende beschrijving informeren wij u ook over hoe u uw toestemming voor het betreffende hulpmiddel specifiek kunt intrekken. Uw algemene recht om uw toestemming in te trekken voor één of alle hierboven beschreven doeleinden in deze sectie blijft onaangetast.

 

 • Dun & Bradstreet Direct+

Mits u hiervoor toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Dun & Bradstreet Direct+, een dienst van Dun & Bradstreet Deutschland GmbH, Robert Bosch Straße 11, 64293 Darmstadt, Duitsland ("D&B"). Dit hulpmiddel stelt ons in staat om websitebezoekers te identificeren en te analyseren, in het bijzonder door ons informatie te verschaffen over bezoekers die optreden namens andere bedrijven waarmee we al zaken doen of waarmee we mogelijk een zakelijke relatie willen aangaan.

Daartoe creëert D&B een cookie in uw webbrowser wanneer u onze website bezoekt. De cookie verzamelt informatie met betrekking tot uw bezoek aan onze website en D&B evalueert de verstrekte gegevens met die in zijn database en gebruikt zijn gepatenteerde algoritme om entiteiten achter, en details over, elke websitebezoeker te identificeren. In dit verband kunnen wij, via D&B, persoonlijke informatie over u verwerken, zoals: uw naam, e-mailadressen, naam van werkgevers, contactgegevens, functietitels, bedrijfsadres, academische titel en kwalificaties, het zogenaamde D-U-N-S Nummer (een unieke negencijferige numerieke identificatiecode die verwijst naar een enkele bedrijfsentiteit); type bedrijf; IP-adres en cookiegegevens.

Wij zullen deze informatie gebruiken om bedrijfsentiteiten te identificeren waarmee wij al zaken doen of waarmee wij mogelijk een zakelijke relatie willen aangaan, om onze bestaande informatie over bedrijfsentiteiten te verrijken en om wijzigingen in bedrijfsentiteiten te controleren om relevante bedrijfsinformatie up-to-date te houden.

Meer informatie over privacy in D&B diensten kunt u vinden op: https://www.dnb.com/de-de/datenschutz/downloadbereich/

Toestemming intrekken:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website uit te schakelen onder "Cookie-instellingen".

 

4.5 Gepersonaliseerde marketingcookies

Gepersonaliseerde marketingcookies kunnen worden gebruikt door ons en onze hieronder vermelde reclamepartners, van wie sommigen optreden als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken of samen met ons als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Deze cookies kunnen door ons en onze partners worden gebruikt om een profiel te creëren van uw interesses, gedrag en kenmerken om u relevante advertenties te tonen op onze website en andere media, zoals websites, op socialmediaplatforms en in (mobiele) applicaties die allemaal ook door derden kunnen worden aangeboden. Hiervoor wordt met name uw gebruiksgedrag (ook op andere websites, socialmediaplatforms en apps), inclusief uw interacties met inhoud en advertenties, informatie die u hebt ingevoerd (bijv. in formulieren en enquêtes), beroepsinformatie over u (die onder andere van LinkedIn wordt verzameld) en informatie over uw apparaat en uw locatie geanalyseerd. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om het succes van reclamecampagnes te optimaliseren en te meten.

Bovendien kunnen deze gegevens worden gebruikt om vast te stellen of u verschillende apparaten gebruikt, en deze aan elkaar te koppelen, in het bijzonder om de gegevens die via deze verschillende apparaten over u zijn verzameld, te combineren en om (gepersonaliseerde) reclamecampagnes weer te geven en het succes van reclameadvertenties op verschillende apparaten te meten.

Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt om te bepalen of andere apparaten aan uw huishouden kunnen worden toegewezen en in dit geval worden gecombineerd met gegevens van leden van uw huishouden voor de doeleinden die in dit gedeelte over gepersonaliseerde marketing worden beschreven, met name om (gepersonaliseerde) reclame weer te geven op apparaten die aan uw huishouden zijn toegewezen.

Als u geen cookies voor gepersonaliseerde marketing toestaat, kunt u met name reclame-advertenties te zien krijgen die minder relevant voor u kunnen zijn.

De wettelijke basis hiervoor is uw toestemming (voor zover gegeven) in overeenstemming met de respectieve bepaling die Art. 5 (3) zin 1 van de EU-richtlijn over privacy en elektronische communicatie 2002/58/EG omgezet in nationale wetgeving in het rechtsgebied waar Henkel gevestigd is.

Gepersonaliseerde marketingcookies worden gebruikt in het kader van de volgende hulpmiddelen. In de betreffende beschrijving informeren wij u ook over hoe u uw toestemming voor het betreffende hulpmiddel specifiek kunt intrekken. Uw algemene recht om uw toestemming in te trekken voor één of alle hierboven beschreven doeleinden in deze sectie blijft onaangetast.

 

 • Adobe Analytics

Mits u hiervoor toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Adobe Analytics, een webanalysedienst van Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ierland) ("Adobe") om het gebruik van deze website te analyseren.

Hiervoor worden er cookies op uw apparaat geïnstalleerd. Deze cookies verzamelen gegevens zoals browser- en apparaatinformatie, uw IP-adres, bezochte websites en de datum en tijd van het serververzoek met als doel uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteit samen te stellen voor websitebeheerders en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren, evenals informatie over de interacties die gebruikers met reclame-advertenties hadden (klikken op een tekstadvertentie of bekijken van een videoadvertentie).

Wij hebben Adobe Analytics zo geïmplementeerd dat het laatste octet (het laatste deel) van uw IP-adres onmiddellijk verduisterd wordt wanneer het IP-adres verzameld wordt en dit in ieder geval vóór enige verdere verwerking van het IP-adres. Voor statistische analyse is alleen een geschatte locatie beschikbaar.

Henkel gebruikt de verzamelde data om deze website en campagnes te optimaliseren, advertenties te retargeten en te personaliseren. Voor dit doel maken de cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen, het mogelijk om u te retargeten op onze websites en die van derden. Voor dit doel wordt uw browser geïdentificeerd tijdens de levering van reclame-advertenties en toegewezen aan een doelgroep. Deze informatie wordt gebruikt om u relevante en interessante advertenties te tonen.

Meer informatie over privacy in Adobe-services vindt u hier: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Toestemming intrekken:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website uit te schakelen onder "Cookie-instellingen".

 

 • Google Analytics

Mits u hiervoor toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) en Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) ("Google") om het gebruik van deze website te analyseren.

Hiervoor wordt er een cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Deze cookie verzamelt gegevens zoals browser- en apparaatinformatie, uw IP-adres, bezochte websites en de datum en tijd van het serververzoek met als doel uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteit samen te stellen voor websitebeheerders en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. De cookie verzamelt ook informatie over de interacties die gebruikers met advertenties hadden (klikken op een tekstadvertentie of bekijken van een videoadvertentie).

Henkel gebruikt de verzamelde data om deze website en campagnes te optimaliseren, advertenties te retargeten en te personaliseren. Voor dit doel maken de cookies die Google op uw apparaat heeft opgeslagen het mogelijk om u enerzijds te retargeten (bijv. in het kader van "Google Ads") op de websites van Google en anderzijds (bijv. in het kader van "Google Campaign Manager 360") op onze websites en, afhankelijk van uw interesses, wanneer u websites van andere partners bezoekt. Voor dit doel wordt uw browser geïdentificeerd tijdens de levering van reclame-advertenties en toegewezen aan een doelgroep. Deze informatie wordt gebruikt om u relevante en interessante advertenties te tonen.

Wij hebben Google Analytics zo geïmplementeerd dat het laatste octet (het laatste deel) van uw IP-adres onmiddellijk verduisterd wordt wanneer het IP-adres verzameld wordt binnen de EU of de EER. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar de servers van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

Meer informatie over privacy in Google-services vindt u hier: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Toestemming intrekken:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website uit te schakelen onder "Cookie-instellingen". Als u in het algemeen akkoord gaat met het gebruik van cookies, maar u vindt het gebruik van Google Analytics-cookies niet prettig, dan kunt u deze link volgen (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) en een browser-plugin downloaden en installeren om het verzamelen en gebruiken van gegevens (cookies en IP-adres) door Google Analytics uit te schakelen.

 

 • Adobe Target

Mits u hiervoor toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Adobe Target, een webanalysedienst van Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ierland) ("Adobe") ten behoeve van gebruikersanalyse en A/B-testen.

Hiervoor wordt er een cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Deze cookie verzamelt gegevens zoals browser- en apparaatinformatie, uw interactie met de website (bijv. aangeklikte advertenties en producten), uw IP-adres, bezochte websites en datum en tijd van het serververzoek, om uw gebruik van de website te evalueren, onze websites te testen (met name A/B-testen) en dynamisch gepersonaliseerde inhoud te leveren wanneer u onze website bezoekt.

De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgestuurd naar en namens ons opgeslagen door Adobe. Wij hebben Adobe Target zo geïmplementeerd dat het laatste octet (het laatste deel) van uw IP-adres onmiddellijk verduisterd wordt wanneer het IP-adres verzameld wordt en dit in ieder geval vóór enige verdere verwerking van het IP-adres. Voor statistische analyse is alleen een geschatte locatie beschikbaar.

Meer informatie over privacy in Adobe-services vindt u hier: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Toestemming intrekken:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website uit te schakelen onder "Cookie-instellingen". Als u akkoord gaat met het gebruik van cookies in het algemeen, maar u vindt het gebruik van cookies van Adobe Target niet prettig, dan kunt u deze link volgen (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) en het verzamelen en gebruiken van gegevens door Adobe uitschakelen.

 

 • Adobe Marketo Munchkin

Mits u hiervoor toestemming hebt gegeven, gebruikt deze website Adobe Marketo Munchkin, een JavaScript-trackingcode die wordt geleverd door Marketo EMEA Ltd., Cairn House, South County Business Park, Leopardstown Road, Dublin 18, Ierland ("Marketo") met als doel marketingcampagnes te optimaliseren.

Hiervoor wordt er een cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Deze cookie verzamelt gegevens zoals browser- en apparaatinformatie, uw interactie met de website (bijv. advertenties en producten), uw IP-adres, bezochte websites, geolocatiegegevens afgeleid van IP-lookups, datum en tijd van het serververzoek en gegevens verzameld via het invullen van formulieren. De verstrekte gegevens worden direct in Marketo opgeslagen en verwerkt, zodat wij deze informatie kunnen gebruiken voor het aanmaken van doelgroepen, interessesegmentatie, leadgeneratie, ervaringsoptimalisatie en om geoptimaliseerde en gepersonaliseerde marketingcampagnes te leveren.

De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgestuurd naar en namens ons opgeslagen door Marketo.

Meer informatie over privacy in Marketo-services vindt u hier: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Toestemming intrekken:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website uit te schakelen onder "Cookie-instellingen".

 

 • Microsoft Advertising (voorheen BingAds)

Mits u hiervoor toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van "Microsoft Advertising", een dienst die wordt geleverd door Microsoft Ireland Operations Limited One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 ("Microsoft") met als doel u gepersonaliseerde en geoptimaliseerde advertenties te leveren binnen het reclamenetwerk van Microsoft. Meer over de gegevensverwerking door Microsoft in dit verband vindt u hier: https://help.ads.microsoft.com/apex/index/3/en-us/53056#!.

Ten behoeve van Microsoft Advertising wordt er een cookie op uw apparaat geïnstalleerd. De voorwaarde hiervoor is dat u onze website hebt bereikt via een advertentie van "Microsoft Advertising". Met die cookie verwerkt Microsoft de door uw apparaat verzamelde informatie over het gebruik van onze website, interacties met onze website en reclamemaatregelen, evenals uw IP-adres, cookie-ID, browserinformatie, uw eerder bezochte websites en de datum en tijd van toegang met als doel de bereiksmeting van onze advertenties te analyseren en visualiseren en gepersonaliseerde advertenties weer te geven ("Microsoft Advertising User Data"; meer over de verwerkte gegevens wordt hier beschreven: https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/microsoft-advertising-agreement, sectie 8). Hiervoor kan ook worden bepaald of verschillende eindapparaten bij u of uw huishouden horen. Met "Conversietracking" kunnen conversiedoelen zoals aankopen, inschrijvingen en downloads worden bijgehouden. Met "Remarketing" kunnen gebruikers van onze website opnieuw worden geïdentificeerd en herkend op andere websites binnen het advertentienetwerk van Microsoft (bijv. in Bing of Yahoo Search) en kunnen er advertenties aan hen worden getoond die op hun interesses zijn afgestemd.

Meer informatie over privacy in Microsoft-services vindt u hier: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Toestemming intrekken:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website uit te schakelen onder "Cookie-instellingen". Als u in het algemeen akkoord gaat met het gebruik van cookies, maar toch geen gepersonaliseerde Microsoft-reclame wilt ontvangen, kunt u informatie vinden over hoe u uw reclame-instellingen bij Microsoft individueel kunt aanpassen onder deze link: https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/personalized-ads.

 

 • Google Campaign Manager 360 (voorheen DoubleClick)

Mits u hiervoor toestemming hebt gegeven, gebruiken wij met Google Campaign Manager 360 ("Campaign Manager") een service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ("Google"), om u relevante reclame-advertenties te tonen.

Hiervoor installeert Google een cookie op uw apparaat met behulp van uw IP-adres. Naast IP-adres, browser- en apparaatinformatie, bezochte websites en toegangstijd, verzamelt deze cookie ook informatie over de advertenties die in uw browser worden weergegeven en op welke advertenties u klikt. Hierdoor kunnen Google en zijn partnersites interessegerelateerde advertenties weergeven op basis van eerdere bezoeken aan Henkel-pagina's of andere websites. De Campaign Manager-cookies maken gebruik van een pseudoniem identificatienummer dat aan uw browser is toegewezen om advertenties op het scherm en aantrekkelijke advertenties te controleren. Voor dit doel wordt uw browser geïdentificeerd wanneer er advertenties worden weergegeven, en toegewezen aan een doelgroep. De cookies die Google op uw apparaat heeft opgeslagen, maken het zo mogelijk om u te retargeten, enerzijds (bijv. in het kader van "Google Ads") op de websites van Google en anderzijds (bijv. in het kader van "Google Campaign Manager 360") op onze websites en, afhankelijk van uw interesses, wanneer u websites van andere partners bezoekt.

Deze informatie wordt ook gebruikt om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Binnen Campaign Manager gebruiken we het conversietrackingsysteem "Floodlight" om conversies te controleren en te rapporteren nadat gebruikers interactie hebben gehad met een van onze Google display- of zoekadvertenties. Hiervoor installeert Google een cookie op uw apparaat. Floodlight volgt gebruikersactiviteiten op onze website of die van een derde partij nadat de gebruiker op een Google-advertentie heeft geklikt, en herkent of identificeert gebruikers opnieuw aan de hand van hun gebruikers-ID. Deze informatie kan door Floodlight worden gebruikt voor conversietoewijzing. Floodlight telt ook conversies tussen verschillende omgevingen (bijv. een gebruiker klikt op een betaalde zoekadvertentie op een mobiel apparaat, maar converteert vanaf een desktopcomputer) met behulp van, volgens Google, verschillende bronnen van samengevoegde en geanonimiseerde gegevens. 

Meer informatie over privacy in Google-services vindt u hier: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Toestemming intrekken:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website uit te schakelen onder "Cookie-instellingen". Als u akkoord gaat met het gebruik van cookies in het algemeen, maar u het gebruik van Google Campaign-cookies niet prettig vindt, dan kunt u deze link volgen (www.google.com/settings/ads/onweb) om de Campaign Manager-service van Google te deactiveren.

 

 • Google Ads

Mits u hiervoor toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van "Google Ads", een dienst van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"), met als doel de effectiviteit van reclamemaatregelen te evalueren en u opnieuw aan te spreken.

Wanneer u onze website bezoekt, installeert "Google Ads" een cookie op uw apparaat. Met die cookie verwerkt Google de door uw apparaat gegenereerde informatie over het gebruik van onze website, interacties met onze website en reclamemaatregelen, evenals uw IP-adres, browserinformatie, uw eerder bezochte websites en de datum en tijd van toegang om het bereik van onze advertenties te analyseren en te visualiseren en om gepersonaliseerde advertenties weer te geven. Hiervoor kan ook worden bepaald of verschillende eindapparaten bij u of uw huishouden horen. Met "Remarketing" kunnen gebruikers van onze website opnieuw worden geïdentificeerd en herkend op andere websites binnen het advertentienetwerk van Google (bijv. in Google Search of YouTube) en kunnen er advertenties worden getoond die op hun interesses zijn afgestemd.

Meer informatie over privacy in Google-services vindt u hier: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Toestemming intrekken:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website uit te schakelen onder "Cookie-instellingen". Als u in het algemeen akkoord gaat met het gebruik van cookies, maar toch geen gepersonaliseerde Google-reclame wilt ontvangen, kunt u informatie vinden over hoe u uw advertentie-instellingen bij Google individueel kunt aanpassen onder deze link: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en). U kunt ook een opt-out plug-in installeren (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

 

 • Meta Pixel

Mits u hiervoor toestemming hebt gegeven, gebruiken wij de Meta Pixel van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) ("Meta"). Met dit hulpmiddel kunnen we onze advertenties analyseren en personaliseren op basis van uw gebruik van onze website, zodat we u advertenties kunnen bieden die specifiek op u zijn afgestemd. Hiertoe verzamelt de Meta Pixel uw IP-adres, browserinformatie, de bezoeken en acties die u op onze websites uitvoert, uw "Facebook-ID" en datum en tijd van het serververzoek. Zie sectie 1 a. van de Voorwaarden voor Facebook Business Tools (https://www.facebook.com/legal/technology_terms), voor meer informatie over de gegevens die u met ons deelt via Facebook/Meta Business Tools zoals de Pixel.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om campagnes te optimaliseren en aangepaste doelgroepen te creëren, dit zijn groepen Facebook- en Instagram-gebruikers op basis van die verzamelde gegevens, om advertentiecampagnes op Facebook en Instagram te richten (Facebook en Instagram Ads). Hiervoor kan ook worden bepaald of verschillende eindapparaten bij u of uw huishouden horen.

Voor zover gegevens over uw gebruik van onze website worden verzameld, gepersonaliseerde advertentiecampagnes worden geoptimaliseerd en aangepaste doelgroepen worden gecreëerd, treden wij op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met Art. 26 AVG samen met Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. In dit verband hebben wij een overeenkomst met Meta gesloten die u hier kunt vinden: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum ("Controller Addendum"). De overeenkomst bepaalt de respectievelijke rollen en verantwoordelijkheden voor het nakomen van de verplichting onder de AVG met betrekking tot gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid.

De vereiste informatie volgens Art. 13 lid 1 onder a, b AVG met betrekking tot gegevensverwerking als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken is hier te vinden in het privacybeleid van Meta: https://www.facebook.com/privacy/policy.

We zijn met Meta overeengekomen dat Meta het contactpunt is voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene overeenkomstig de artikelen 15-20 van de AVG met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten in gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid.

Meer informatie over de manier waarop Meta persoonsgegevens verwerkt, inclusief de rechtsgrondslag en verdere informatie over de rechten van betrokkenen, vindt u hier: https://www.facebook.com/about/privacy.

Meer informatie over gegevensbescherming en de bewaarperiode met betrekking tot Meta Pixel vindt u op: https://www.facebook.com/privacy/explanation en https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Toestemming intrekken:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website uit te schakelen onder "Cookie-instellingen".U kunt uw advertentievoorkeuren aanpassen door uw browserinstellingen of uw Facebook-instellingen te wijzigen als u geen op interesses gebaseerde advertenties op Facebook wilt ontvangen (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

 

 • Pinterest Pixel

Mits u hiervoor toestemming hebt gegeven, maakt de website gebruik van de conversietrackingtechnologie van het sociale netwerk "Pinterest" (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland) om relevante advertenties en aanbiedingen op Pinterest weer te geven aan bezoekers van deze website die al interesse hebben getoond in onze website en inhoud/aanbiedingen of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites) en lid zijn van Pinterest.

Hiervoor is er een zogenaamde conversie-trackingpixel van Pinterest op onze websites geïntegreerd. De pixel genereert een cookie die uw IP-adres, browser- en apparaatinformatie, de bezoeken en acties die u op onze websites uitvoert, en de datum en tijd van het serververzoek opslaat. U kunt meer informatie vinden onder "Pinterest Advertising Services Agreement, Exhibit A: Pinterest Data Sharing Addendum" (https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/).

Met de Pinterest-cookie kan Pinterest de bezoekers van onze website als doelgroep bepalen voor het weergeven van reclame-advertenties (zogenaamde "Pinterest ads"). Als u bijvoorbeeld interesse hebt getoond in onze producten op onze website, kunt u een advertentie voor onze producten op Pinterest te zien krijgen. Met de Pinterest-cookie kunnen we ook de effectiviteit van de Pinterest-advertenties bijhouden voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door te zien of gebruikers naar onze website werden doorgestuurd nadat ze op een Pinterest-advertentie hadden geklikt (de zogenaamde "conversie").

Voor zover wij en Pinterest zogenaamde "Activiteitsgegevens" verzamelen en delen (zoals offline verkoopmeting of integratie van een partner voor mobiele metingen), treden wij en Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland) op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met Art. 26 AVG. In dit verband hebben wij een overeenkomst met Pinterest gesloten die u hier kunt vinden onder "Exhibit B": https://business.pinterest.com/en-gb/pinterest-advertising-services-agreement/germany/ ("JCA"). De overeenkomst bepaalt de respectievelijke rollen en verantwoordelijkheden voor het nakomen van de verplichting onder de AVG met betrekking tot gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid.

De vereiste informatie volgens Art. 13 lid 1 onder a, b AVG met betrekking tot gegevensverwerking als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken is hier te vinden in het privacybeleid van Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/section-residents-of-the-eea.

We zijn met Pinterest overeengekomen dat Pinterest optreedt als het contactpunt voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene overeenkomstig de artikelen 15-20 van de AVG met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten in gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid.

Meer informatie over de manier waarop Pinterest persoonsgegevens verwerkt, inclusief de rechtsgrondslag en verdere informatie over de rechten van betrokkenen, vindt u hier: https://policy.pinterest.com/en/section-residents-of-the-eea.

Meer informatie over gegevensbescherming en de bewaarperiode op Pinterest vindt u op:

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Toestemming intrekken:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website uit te schakelen onder "Cookie-instellingen".U kunt uw advertentievoorkeuren aanpassen door uw browserinstellingen of uw Pinterest-instellingen te wijzigen als u geen op interesses gebaseerde advertenties op Pinterest wilt ontvangen (https://help.pinterest.com/en/article/personalized-ads-on-pinterest).

 

 • LinkedIn Insight Tag

Mits u hiervoor toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van de LinkedIn Insight Tag, een dienst die wordt aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). Met dit hulpmiddel kunnen we onze advertenties analyseren en personaliseren op basis van uw gebruik van onze website en advertenties, zodat we u advertenties kunnen bieden die specifiek op u zijn afgestemd.

Daartoe creëert LinkedIn Insight Tag een cookie in uw webbrowser wanneer u onze website bezoekt. De cookie verzamelt informatie met betrekking tot uw LinkedIn-profiel en uw bezoek aan onze website, zoals: URL, referrer URL, IP-adres, LinkedIn-lidmaatschapsidentifiers, apparaat- en browserkenmerken, tijdstempels, bekeken pagina's, geaggregeerde demografische informatie (bijv. functietitel, carrièreniveau, sector, locatie, land), eerder bezochte websites en uw interactie met onze advertenties en onze website om het bereik van onze advertenties te volgen en te analyseren, acties die op onze site worden ondernomen nadat een advertentie is bekeken of erop is geklikt (conversietracking), om gepersonaliseerde advertenties weer te geven en onze LinkedIn marketingcampagnes te optimaliseren. Conversietracking kan ook op verschillende apparaten worden uitgevoerd (bijv. van pc naar tablet). LinkedIn Insight Tag biedt ook een retargetingfunctie waarmee we LinkedIn-leden die onze website bezoeken kunnen retargeten en gerichte reclame kunnen tonen aan bezoekers buiten onze website.

Meer informatie over gegevensbescherming en de bewaarperiode met betrekking tot LinkedIn vindt u op: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy? en https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy?.

Toestemming intrekken:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website uit te schakelen onder "Cookie-instellingen".U kunt uw advertentievoorkeuren aanpassen door uw browserinstellingen of uw LinkedIn-instellingen te wijzigen als u geen op interesses gebaseerde advertenties op LinkedIn wilt ontvangen (https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a427426/manage-your-linkedin-ads-settings?lang=en).

 

5. Gebruik van plug-ins voor social media

Diensten voor het beheer van socialmedia-inhoud, zoals cookies en plug-ins van verschillende socialmedianetwerken, zijn in onze webpagina's opgenomen. De bijbehorende diensten worden geleverd door de respectieve bedrijven ("dienstverleners"). Het doel van deze diensten is om u in staat te stellen onze inhoud te bekijken en te delen met uw vrienden en professionele netwerken. Deze dienstverleners zijn:

Facebook wordt binnen de EU beheerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Ga voor een overzicht van de Facebook plug-ins en hun uiterlijk naar: https://developers.facebook.com/docs/plugins

X wordt beheerd door X Corp., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten ("X"). Ga voor een overzicht van de Facebook plug-ins en hun uiterlijk naar: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites

YouTube wordt binnen de EU aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Ga voor een overzicht van de plugins voor YouTube naar: https://developers.google.com/youtube/documentation

Instagram wordt binnen de EU aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Instagram"). Ga voor een overzicht van de Instagram plug-ins en hun uiterlijk naar: https://developers.facebook.com/docs/instagram

LinkedIn wordt aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). Ga voor een overzicht van de LinkedIn plug-ins en hun uiterlijk naar: https://developer.linkedin.com/plugins#

Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze webpagina's bezoekt, zijn deze plug-ins geïmplementeerd als "2-kliks-knoppen". Deze vorm van integratie zorgt ervoor dat u, wanneer u vanaf onze website een pagina opent die dergelijke plug-ins bevat, niet automatisch wordt verbonden met de servers van de dienstverleners. Alleen als u de plug-ins activeert, start de browser een gegevensoverdracht naar de servers van de dienstverleners. De inhoud van de verschillende plug-ins wordt dan door de betreffende dienstverlener rechtstreeks naar uw browser verzonden en vervolgens op uw scherm weergegeven.

Het socialmedia-hulpmiddel vertelt de dienstverlener uw eerder bezochte websites, uw IP-adres, browserinformatie en de datum en tijd van het serververzoek. Wanneer u gebruik maakt van een van de functies van de social media (bijv. klikken op de knop "Delen", een commentaar achterlaten), wordt ook deze informatie door de browser rechtstreeks naar de dienstverlener verzonden om daar te worden bewaard. Deze dienstverleners kunnen uw gegevens voor eigen doeleinden gebruiken, zoals voor analyse, marketing, profilering en het koppelen van uw gegevens aan andere gegevens die over u zijn verzameld (zoals via uw gebruikersaccount bij de betreffende dienstverlener), zelfs als u niet bent aangemeld bij uw socialmedia-account.

Opmerking: De dienstverleners kunnen de gegevens ook gedeeltelijk verwerken in landen buiten de EU/EER die geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, inclusief de VS als de dienstverlener geen deelnemer is van het EU-VS Data Privacy Framework.

Wij baseren deze verwerking en het gebruik van uw gegevens (indien van toepassing, inclusief directe overdracht van Henkel naar dienstverleners buiten de EU/EER) op Art. 6 lid 1 onder b of f AVG, omdat het nodig is om u deze functionaliteit te bieden zodra u besluit om te communiceren met een socialmediaplug-in die op deze website is geïmplementeerd.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door de dienstverleners, in het bijzonder ook met betrekking tot maatregelen die door de dienstverleners worden uitgevoerd met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU/EER, en over de rechten en mogelijkheden die u hebt om uw privacy in deze omstandigheden te beschermen, kunt u vinden in het gegevensbeschermings/privacybeleid van de dienstverleners:

 

6. Uw rechten als betrokkene / functionaris voor gegevensbescherming

U kunt te allen tijde het recht op inzage van uw gegevens uitoefenen. Bovendien kunt u, op voorwaarde dat aan de respectieve vereisten is voldaan, de volgende rechten doen gelden:

Recht op rectificatie: U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren.

Recht op wissing: U kunt ook verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

Recht op beperking van de verwerking: U hebt ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt; in dat geval worden de gegevens geblokkeerd voor elke verwerking. Dit recht bestaat met name als de juistheid van de persoonsgegevens tussen u en ons ter discussie staat.

Recht om een klacht in te dienen bij de respectievelijk bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming: U hebt ook het recht om op elk gewenst moment een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u verblijft, werkt of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een contract met u uit te voeren of op basis van uw toestemming, hebt u ook het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen, mits en voor zover u de gegevens aan ons beschikbaar hebt gesteld.

 • Recht om uw toestemming in te trekken: als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken.  Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de wettelijkheid van de verwerking die gebaseerd was op de toestemming voor deze ingetrokken werd.

Recht op bezwaar

In het geval van verwerkingsactiviteiten van uw persoonsgegevens die worden uitgevoerd op basis van een legitiem belang van Henkel of een derde partij, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Henkel zal deze verwerking stopzetten, tenzij Henkel kan aantonen dat er zwaarwegende redenen zijn voor de verwerking die bescherming verdienen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

In deze gevallen, of als u andere vragen of wensen hebt in verband met uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail of brief sturen met gebruik van de hierboven vermelde contactgegevens.

Na beantwoording van uw aanvraag verwijderen wij uw aanvraag binnen een periode van drie jaar na het einde van het betreffende kalenderjaar.