Οροι χρήσης

Λόγω των συνεχών τεχνολογικών καινοτομιών και αλλαγών του αντίστοιχου νομικού πλαισίου, οι ακόλουθοι Όροι χρήσης πρέπει να αλλάζουν ή/και να συμπληρώνονται από εμάς, κατά διαστήματα. Για αυτόν το λόγο, ζητάμε από το χρήστη να μελετά αυτούς τους Όρους χρήσης πριν από κάθε επίσκεψή του στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε αλλαγές ή/και προσθήκες.

Γενικοί Όροι Χρήσης του διαδικτυακού τόπου

1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι ιστοσελίδες του διαδικτυακού μας τόπου (περιεχόμενα, δομή) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία. Αναλυτικότερα, προστατεύονται οι ιστοσελίδες και τα περιεχόμενά τους από αντιγραφή, μετάφραση και επεξεργασία με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης και της επεξεργασίας με ηλεκτρονικά μέσα. Συνεπώς, η αναπαραγωγή και η εκμετάλλευση κάθε στοιχείου επιτρέπεται μόνο με τη συναίνεση της Henkel AG & Co. KGaA.

Η αναπαραγωγή πληροφοριών ή δεδομένων, ιδιαίτερα η χρήση κειμένων ή μέρους αυτών ή φωτογραφικού υλικού (εκτός από τις φωτογραφίες που εμφανίζονται στις δημοσιεύσεις της Henkel στον τύπο), ή οποιουδήποτε άλλου τύπου εκμετάλλευση ή δημοσίευση, επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή συγκατάθεση. Όλα τα δικαιώματα δημοσίευσης και αναπαραγωγής ανήκουν στη Henkel.

Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στις δημοσιεύσεις τύπου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για συντακτικούς λόγους. Οι φωτογραφίες δημοσιεύσεων τύπου που αναπαράγονται ή που υφίστανται ηλεκτρονική επεξεργασία για δημοσιογραφικούς σκοπούς θα πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική σημείωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας "[Έτος] Henkel AG & Co. KGaA, Επιφυλάσσονται άπαντα τα δικαιώματα” ;ή στην Αγγλική γλώσσα “Henkel, All rights reserved”. Η επανεκτύπωση είναι δωρεάν, με την προϋπόθεση πως θα λάβουμε αντίγραφο για το αρχείο μας.

© 2020 Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Επιφυλάσσονται άπαντα τα δικαιώματα

2. Σήμα κατατεθέν – Trademark

Το οβάλ σήμα της Henkel, όλα τα ονόματα των προϊόντων, καθώς και οι απεικονίσεις τους που εμφανίζονται στις ιστοσελίδες, είναι κατατεθέντα σήματα της Henkel, των θυγατρικών ή των κατόχων αδειών. Κάθε καταχώρηση άνευ αδείας των κατατεθέντων σημάτων απαγορεύεται και συνιστά παραβίαση των νόμων περί κατατεθέντων σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας και των νόμων περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

3. Εξαίρεση Ευθύνης για Διαδικτυακούς τόπους Τρίτων

α. Οι ιστοσελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου φέρουν συνδέσεις ή παραπομπές (Links & Hyperlinks) σε άλλους διαδικτυακούς τόπους που χειρίζονται τρίτα πρόσωπα και των οποίων το περιεχόμενο δεν έχει απαραίτητα γνωστοποιηθεί στη Henkel. Συνεπώς η Henkel διευκολύνει την πρόσβαση σε τέτοιους διαδικτυακούς τόπους και δε φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου τους. Τέτοιες συνδέσεις και παραπομπές προορίζονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του επισκέπτη στην πλοήγηση. Οι δηλώσεις που εμφανίζονται σε ιστοσελίδες τρίτων δεν μπορούν να θεωρηθούν δικές μας και ειδικότερα δεν είμαστε σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι για παραβιάσεις και παρανομίες τρίτων που μπορούν να διαπραχθούν στις ιστοσελίδες αυτές.

β. Για διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες στις οποίες παραπέμπει ο διαδικτυακός χώρος της Henkel, οι ιδιοκτήτες τους είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο καθώς και τα προϊόντα που προσφέρονται και την αντίστοιχη εμπορική συναλλαγή που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί.

γ. Η Henkel δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, κατατεθέντων σημάτων και προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί από ιστοσελίδα στην οποία η πρόσβαση γίνεται μέσω ηλεκτρονικής παραπομπής (Hyperlink).

δ. Στην περίπτωση που πραγματοποιείται παραγγελία ή οποιαδήποτε νομική δήλωση σε σχέση με οικονομική συναλλαγή, το συμβόλαιο αφορά αποκλειστικά στο χρήστη του διαδικτύου και στον ιδιοκτήτη του σχετικού διαδικτυακού τόπου, ή στον προμηθευτή που αναφέρεται, και σε καμία περίπτωση στη Henkel και στο χρήστη του διαδικτύου. Σας παρακαλούμε να ενημερώνεστε για τους γενικούς όρους συναλλαγών του εκάστοτε προμηθευτή του διαδικτυακού τόπου που οδηγείστε μέσω παραπομπής.

ε. Η παρούσα δήλωση εξαίρεσης ευθύνης ισχύει για όλους τους συνδέσμους (links) που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο henkel.com website και για οποιαδήποτε περιεχόμενα διαδικτυακών τόπων στα οποία οδηγείται ο χρήστης μέσω των εν λόγω συνδέσμων.

4. Εξαίρεση Ευθύνης

Η Henkel είναι υπεύθυνη για ζημιές που προξενούνται από τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και ανεξάρτητα από το νομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των αδικοπραξιών και  μόνο εφόσον προέρχονται σκοπίμως ή από εγκληματική αμέλεια. Στο βαθμό που η Henkel θεωρηθεί υπεύθυνη για παραβίαση βασικών συμφωνητικών, το συνολικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει για αποζημίωση, περιορίζεται στο ύψος των ζημιών που θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί. Αυτό ισχύει χωρίς να επηρεάζεται η ευθύνη της Henkel, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία περί ευθυνών προϊόντων και εγγυήσεων. Επίσης, οι προαναφερθείσες εξαιρέσεις ευθύνης δεν ισχύουν σε περίπτωση σωματικών βλαβών ή βλαβών στην υγεία.

Η Henkel κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρεί το διαδικτυακό της τόπο απαλλαγμένο από ηλεκτρονικούς ιούς, εντούτοις δεν μπορεί να εγγυηθεί πως αυτό είναι πάντα εφικτό. Συνεπώς, συνιστάται η, από μέρους του χρήστη, λήψη των απαραίτητων μέτρων (virus scanners) πριν από την αποθήκευση ή το άνοιγμα αρχείων, εγγράφων ή δεδομένων.

Η Henkel δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση παντελούς απουσίας ελαττωμάτων ή ελλείψεων από το διαδικτυακό τόπο της Henkel.

5. Προβλέψεις και Δηλώσεις Προθέσεων

Οι δηλώσεις και τα δελτία που αφορούν σε μελλοντικά στοιχεία και προβλέψεις, οπουδήποτε και να εμφανίζονται σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο, έχουν παραχθεί με βάση την έως τότε γνώση μας και την πεποίθησή μας. Εντούτοις, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τις προβλέψεις, επειδή εξαρτώνται από ένα πολυπαραγοντικό σύνολο μακροοικονομικής και ανταγωνιστικής φύσης, που συχνά είναι πέρα από τον έλεγχο της Henkel. Με κάθε επιφύλαξη στις νομικές υποχρεώσεις που αφορούν σε μελλοντικές και προϋπολογιστικές δηλώσεις, η Henkel δεν έχει καμία πρόθεση να ενημερώνει συνεχώς τις προαναφερθείσες δηλώσεις που εμφανίζονται σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο.

6. Προϊόντα της Henkel

Τα προϊόντα που εμφανίζονται σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο, αποτελούν παραδείγματα των προϊόντων που διαθέτει η Henkel σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Henkel δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση για τη διάθεση στη χώρα σας των προϊόντων που εμφανίζονται στο διαδικτυακό αυτό τόπο.