Аналитични услуги

Купувачите на химикали за предварителна обработка могат да се възползват от услугите на групата за аналитични решения на Henkel, която разполага с 12 комбинирани аналитично-технологични лаборатории. Изготвянето на бързи и точни анализи на образци и доклади са основни предимства на групата за аналитични решения на Henkel.

20-те служители в аналитично-технологичните лаборатории на Henkel имат средно над 16-годишен професионален опит. Някои от членовете на екипа имат докторска или магистърска степен, а повечето имат една или повече бакалавърски степени по химична или научна специалност. Този специализиран екип извършва най-различни анализи – от проверката на технологичните процеси и детайлите до определянето на първопричината за проблемите при клиентите. Използваната в лабораторията за аналитични решения на Henkel система за управление на информацията позволява на екипа за аналитични услуги да поддържа ефективно движение на информацията към клиента, включително проследяване на резултатите по продукт, клиент и номер на линия.

Богатият асортимент от аналитични услуги на Henkel включва например:

 • Характеризиране на покрития за предварителна обработка (SEM, XRD, XRF и пр.)
 • Анализ на технологията на клиента (ICP, IC, HPLC, UV-Vis и пр.)
 • Анализ за решаване на проблеми на клиента (Fe-SEM, FTIR, GC-MS, LC-MS, NMR и пр.)
 • Анализ на средата за корозия на детайлите и изпитвания на материали на клиента (ASTM, GMW, SAE, Mil и пр.)

Изпитателно оборудване

Възможностите на аналитичното оборудване на Henkel са без конкуренция сред доставчиците на материали за предварителна обработка в автомобилостроенето. Те предлагат най-различни видове тестове на клиентите. Това оборудване включва например:

 • Сканиращи електронни микроскопи (SEM/Fe-SEM) с анализатори EDX
 • Стереомикроскопи и металограф с различни режими на образна диагностика
 • Рентгенов дифрактометър (XRD) за съотношения P и идентифициране на кристални материали
 • Рентгенови флуоресцентни анализатори (XRF) – полеви и изследователски
 • Апарати за инфрачервена спектроскопия с трансформация на Фурие (FTIR) с микроскоп
 • Спектрометър в ултравиолетовия/видимия спектър за анализ на детайли
 • Газови хроматографи (GC) за количествено определяне на разтворители и летливи органични съединения
 • Апарати за високоефективна течна хроматография (HPLC) за количествено определяне на органични съединения
 • Апарати за йонна хроматография (IC) за анионен анализ
 • Ядрено-магнитен резонанс (NMR) за анализ на органични съединения
 • Гелова хроматография (GPC) за определяне на молекулно тегло
 • Апарати за течна хроматография – масспектрометрия (LC-MS) за най-различни органични съединения
 • Камери за динамично и статично осоляване NC-40 за изпитателни протоколи ASTM и OEM
 • Камери ASFC и CASS за анализ на адхезивни и конверсионни покрития