Analitičke usluge

Mušterije za hemijski predtretman koriste pogodnosti Henkel-ove Grupe za analitička rešenja koja se sastoji od 12 kombinovanih analitičkih i naprednih laboratorija. Pružanje blagovremenih i tačnih analiza uzoraka i izveštaja su ključne prednosti Henkel-ove Grupe za analitičko istraživanje.

Henkel-ovih 20 analitičkih i naprednih zaposlenih donose u proseku više od 16 godina iskustva u industriji laboratoriji. Nekoliko članova tima poseduje diplomu (doktorat, master) a većina poseduje jednu ili više diploma osnovnih studija iz oblasti hemije/nauke. Naš tim sprovodi različite analize, od validacije procesnih skupova i delova do analize za određivanje uzroka problema korisnika. Uz pomoć sistema za upravljanje informacijama u okviru Henkelove laboratorije za analitička rešenja, tim za analitičke usluge održava efikasan tok informacija ka mušteriji, uključujući i praćenje rezultata na osnovu proizvoda, mušterije i broja linije.

Henkelove opšte analitičke usluge obuhvataju, bez ograničenja:

 • Karakterizaciju premaza za predtretman (SEM, XRD, XRF,itd.)
 • Analizu procesnog skupa mušterije (ICP, IC, HPLC, UV-Vis itd.)
 • Analizu rešavanja problema mušterije (Fe-SEM, FTIR, GC-MS, LC-MS, NMR, itd.)
 • Analizu sredine i korozije delova mušterije i testiranje materijala (ASTM, GMW, SAE, Mil, itd.)

Oprema za testiranje

Raznovrsnost i opseg Henkelove analitičke opreme su neprevaziđeni kod bilo kog drugog snabdevača predtretmana za automobile, sa ponudom različitih vrsta testova za mušterije. Ova oprema obuhvata, bez ograničenja:

 • Skeniranje elektronskim mikroskopom (SEM/Fe-SEM) sa EDX analizatorima
 • Stereomikroskopi i metalografi sa više modova snimanja
 • Rendgenski difraktometar (XRD) za p-razmere i identifikaciju kristalnih materijala
 • Rendgenski analizatori florescentnosti (CRF) - terenski i istraživački
 • Jedinice za Furijeova transformaciona infracrvena (FTIC) spektroskopiju sa mikroskopom
 • Ultraljubičasti/vidljivi spektrometar za analiziranje komponenti
 • Gasni hromatografi (GC) za kvantifikaciju rastvarača i isparivih organskih jedinjenja
 • Uređaji za tečnu hromatografiju visokih performansi (HPLC) za kvantifikaciju organskih jedinjenja
 • Uređaji za jonsku hromatografiju (IC) za analizu anjona
 • Nuklearna magnetna rezonanca (NMR) za analizu organskih jedinjenja
 • Gel-propusna hromatografija (GPC) za identifikovanje molekularne težine
 • Tečno masena hromatografija (LC-MS) za širok raspon organskih jedinjenja
 • NC-40 dinamične i statične komore za ispitivanje slanim sprejom za ASTM i OEM protokole ispitivanja
 • ASFC i CASS komore za analizu adhezione i konverzione prevlake