ชื่อและที่อยู่

ผู้ให้บริการ:

บริษัทเฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่สำนักงานที่ขึ้นทะเบียน:

ชั้น 35 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ที่อยู่ไปรษณีย์:

ชั้น 35 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330