Gebruiksvoorwaarden

Als gevolg van voortdurende technologische innovaties en wijzigingen van de relevante wetgeving dienen de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden periodiek door ons te worden gewijzigd en/of aangepast. Om deze reden vragen wij de gebruiker om voor elk bezoek aan deze website deze algemene gebruiksvoorwaarden te raadplegen en rekening te houden met eventuele wijzigingen en/of aanpassingen daarvan.

 

Inleiding

Deze website werd gecreëerd door Henkel Belgium N.V., Esplanade 1, PO box 101, BE 1020 Brussel (België) en/of Henkel Nederland B.V., Brugwal 11, NL 3432 NZ Nieuwegein (Nederland). De informatie aanwezig op deze website van Henkel Belgium N.V. en/of Henkel Nederland B.V. (hierna "Henkel" genaamd), de dochterondernemingen van Henkel en derden, werd met de grootste zorg samengesteld. Toch zijn we niet in staat om de volledigheid en de juistheid ervan te garanderen. Henkel is niet verantwoordelijk voor eender welke mogelijke fout die zich op deze website bevindt.
Deze website bevat toekomstgerichte voorspellingen (forward-looking statements) gebaseerd op onze kennis en overtuiging. De toekomstige resultaten, die effectief worden gerealiseerd door Henkel kunnen wezenlijk verschillen van deze forward-looking statements, omdat deze afhankelijk zijn van factoren die buiten Henkels controle liggen en kunnen op voorhand niet precies worden ingeschat, zoals de toekomstige macro-economische situatie en de activiteiten van concurrenten op de markt. Zonder afbreuk te doen aan alle wettelijke verplichtingen om forward-looking statements te wijzigen, heeft Henkel niet de intentie en verbindt er zich niet toe om de forward-looking statements op de website voortdurend aan te passen.

Als u deze website bezoekt, dan aanvaardt u zonder enige beperking de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden van deze website, die u kunt bekijken of afdrukken.

DEZE WEBSITE NOCH DE INFORMATIE DIE HIJ BEVAT IS NIET BESTEMD NOCH GOEDGEKEURD VOOR GEBRUIK IN DE VERENIGDE STATEN, OF DOOR AMERIKAANSE BURGERS OF INGEZETENEN. DEZE PERSONEN WORDT VERZOCHT DE LOKALE WEBSITE VAN HENKEL TE RAADPLEGEN OF DE WEBSITES VAN AMERIKAANSE DOCHTERVENNOOTSCHAPPEN VAN DE GROEP HENKEL.

 

Algemene Gebruiksvoorwaarden van deze website

1. Auteursrechten

Zowel de inhoud als de structuur van onze website worden door auteursrechten beschermd. Zo genieten in het bijzonder elke reproductie, aanpassing, vertaling, bewaring en verwerking via andere dragers, net als de elektronische bewaring of verwerking van de inhoud en/of de volledige of gedeeltelijke structuur ervan, de bescherming op de auteursrechten en vereisen ze een voorafgaande schriftelijke toestemming van Henkel. Elke reproductie van informatie of gegevens, en dan vooral het gebruik van teksten of tekstonderdelen of afbeeldingen (uitgezonderd persfoto’s van Henkel) of enige andere vorm van gebruik of verspreiding, vereist dan ook de voorafgaande schriftelijke toestemming van Henkel.

De persfoto’s van Henkel mogen enkel gebruikt worden met het oog op publicatie. De persfoto’s van Henkel die elektronisch weergegeven en/of gewijzigd worden met het oog op publicatie, moeten vergezeld worden van de volgende Copyright-vermelding “© [Jaar] Henkel Belgium N.V./Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden”. De herdruk is gratis, maar we vragen wel een kopie voor in onze dossiers.

© 2020 Henkel Belgium N.V., Alle rechten voorbehouden

2. Handelsmerken

Het ovale “Henkel” logo, inclusief alle namen en/of weergave van producten die op deze pagina's voorkomen, zijn geregistreerde merken van Henkel KGaA, van zijn dochterondernemingen, gelieerde maatschappijen of licentiehouders. Elk ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik van deze merken is uitdrukkelijk verboden en vormt een inbreuk op de wetten inzake de merkrechten, op de auteursrechten en inzake andere intellectuele eigendomsrechten, maar ook op de wet die oneerlijke concurrentie moet voorkomen.

3. Disclaimer betreffende websites van derden

a. De pagina’s van deze website bevatten links (d.w.z. “hyperlinks”) naar websites beheerd door derden en waarvan Henkel de inhoud niet kent. Henkel vergemakkelijkt gewoon de toegang tot deze websites zonder op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor de inhoud ervan. Onze links naar websites van derden zijn enkel bedoeld om u het surfen gemakkelijker te maken. De informatie die op die links staat, behoort ons niet toe en werd niet door ons goedgekeurd. Integendeel, Henkel distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud van al deze links. Henkel kan helemaal niet aansprakelijk gesteld worden betreffende elke vorm van overtreding van eender welke wettelijke voorschriften, of elke schending van de rechten van derden die kan voortvloeien uit de inhoud of het gebruik van deze links.

b. Voor websites waarmee hyperlinks worden verstrekt uit de Henkel website, daar zijn de eigenaren van deze websites zelf verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina's, alsook voor de verkoop van de producten die daarop worden aangeboden en voor de afhandeling van bestellingen met betrekking tot die producten.

c. Henkel kan helemaal niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele inbreuk op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendoms- of persoonlijkheidsrechten, die kan voortvloeien op een pagina bij het openen van een hyperlink.

d. In het geval van een een bestelling of een andere juridische verklaring met betrekking tot een transactie, wordt een contract afgesloten uitsluitend tussen de gebruiker en de eigenaar van de desbetreffende website of aanbiedende partij of persoon die hierin wordt vertegenwoordigd. In geen geval tussen Henkel en de gebruiker. Houd rekening met de algemene zakelijke voorwaarden van de desbetreffende leverancier op de website naar waar wordt verwezen.

e. Deze disclaimer is van toepassing op alle links die op de website henkel.com worden weergegeven en op alle inhoud van websites waarnaar de gebruiker wordt doorgeleid via deze links.

4. Algemene disclaimer

Iedere aansprakelijkheid van Henkel betreffende eender welke schade die voorvloeit uit het gebruik van deze website en ongeacht de wettige grondslag ervan, is beperkt tot de schade die opzettelijk werd toegebracht of die het resultaat is van een grove fout. Voor zover er sprake is van een aansprakelijkheidsverplichting van Henkel die voortvloeit uit een contractuele tekortkoming, dan beperkt de totale schadevergoeding zich tot de voorzienbare schade. Deze laatste beperking heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van Henkel inzake productverantwoordelijkheid of enige garantie die verleend werd. De voorgenoemde beperkingen gelden niet in het geval van overlijden, lichamelijke schade of schade aan de gezondheid.

Henkel doet er alles aan om zijn website van mogelijke virussen te vrijwaren, maar een totale afwezigheid hiervan kunnen we niet garanderen. Daarom raden we u aan om te zorgen voor een adequate virusbescherming (vooral door het gebruik van een antivirusprogramma), voordat u documenten of gegevens downloadt.

Henkel garandeert niet de juistheid noch de betrouwbaarheid van de informatie die zich op deze website bevindt en is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten of weglatingen in de inhoud van deze website.

5. Verwachtingen en Intentieverklaringen

De voorspellingen die op deze website voorkomen, zijn gebaseerd op onze kennis en overtuigingen. De reële resultaten van Henkel kunnen echter sterk verschillen van deze voorspellingen, aangezien ze afhangen van een samenspel van factoren van concurrentiele en macro-economische aard die Henkel niet altijd beheerst. Ongeacht alle wettelijke verplichtingen betreffende de wijziging van deze voorspellingen, zal Henkel de voorspellingen op deze website niet regelmatig aanpassen.

6. Producten en diensten van Henkel

De merken en producten die op deze website worden afgebeeld zijn voorbeelden van de merken en producten die via de wereldwijde groep van vennootschappen Henkel beschikbaar zijn. Henkel garandeert niet dat een afgebeeld product in uw land verkrijgbaar is.

 

Diversen

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens de Belgische, Nederlandse of Luxemburgse wetten, ongeacht de Europese Overeenkomst over Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen, waarvan de toepassing op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten is, overeenkomstig deze tekst. In de mate van wat er toegelaten is krachtens de wet van toepassing, wordt elk geschil betreffende deze website behandeld door de rechtbanken van Brussel in België of van Utrecht in Nederland. Als één van de huidige bepalingen uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ongeldig zou worden verklaard, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen.