Nhằm tuân thủ các quy định của chính phủ Việt Nam và chính sách của tập đoàn Henkel, Henkel Việt Nam đưa ra các Điều khoản Cung cấp Tiêu Chuẩn cho khách hàng và đối tác kinh doanh của chúng tôi như bên dưới: